Regeling geharmoniseerde normen pleziervaartuigen

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 04-04-2002 t/m 30-06-2013

Regeling geharmoniseerde normen pleziervaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van richtlijn nr. 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 juni 1994 betreffende pleziervaartuigen (PbEG L 164) en artikel 4, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

De normen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen, zijn de normen waarvan de referentienummers zijn opgenomen in kolom A van de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geharmoniseerde normen pleziervaartuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

[Vervallen per 01-07-2013]

       

A

Referentienummer

Nederlandse norm

B

Referentienummer

geharmoniseerde

norm

C

Titel geharmoniseerde

norm

D

Eerste publicatie in

Publicatieblad

Europese Gemeen-

schappen (PbEG)

NEN-ISO 8846:1993 EN

EN 28846:1993

Pleziervaartuigen - Elektrische

PbEG 1995 C 255

NEN-EN-ISO 8846:1993/A1:2000 EN

EN 28846:1993/A1:2000

apparatuurbescherming tegen

ontbranding vanomringende brand-

bare gassen (ISO 8846:1990)

NEN-ISO 8847:1990 EN

EN 28847:1989

Pleziervaartuigen - Stuurinrichting

PbEG 1995 C 255

- Kabel- en katrolsystemen (ISO 8847)

NEN-ISO 8848: 1993 EN

EN 28848:1993

Pleziervaartuigen - Afstandbesturings-

PbEG 1995 C 255

NEN-EN-ISO 8848:1993 NL

EN 28848:1993/A1:2000

systemen (ISO 8848:1990)

NEN-EN-ISO 8848:1993/A1:2000 EN

NEN-ISO 8849:1994 EN

EN 28849:1993

Pleziervaartuigen - Lenspompen met

PbEG 1995 C 255

NEN-ISO 8849:1994 NL

EN 28849:1993/A1:2000

elektrische aandrijving (ISO 8849:1990)

NEN-EN-ISO 8849:1994/A1:2000 EN

NEN-ISO 9775:1993 EN

EN 29775:1993

Pleziervaartuigen - Afstandbesturings-

PbEG 1995 C 255

NEN-EN-ISO 9775:1993/A1:2000 EN

EN 29775:1993/A1:2000

systemen voor enkelvoudige buiten-

boordmotoren met een vermogen van

   

15 kW tot 40 kW (ISO 9775:1990)

 

NEN-EN-ISO 8665:1995 EN

EN ISO 8665:1995

Pleziervaartuigen - Scheepsvoort-

PbEG 1997 C 384

NEN-EN-ISO 8665:1995 NL

EN ISO 8665:1995/A1:2000

stuwingsinstallaties en -systemen -

NEN-EN-ISO 8665:1995/A1:2000 EN

Meting en opgave van het vermogen

(ISO 8665:1994)

NEN-EN-ISO 10087:1996 EN

EN ISO 10087:B31996

Pleziervaartuigen - Identificatie van

PbEG 1997 C 384

NEN-EN-ISO 10087:1996 NL

EN ISO

de romp - Coderingsysteem

NEN-EN-ISO 10087:1996/A1:2000

10087:B31996/A1:2000

(ISO 10087:1995 )

EN

NEN-EN-ISO 10240:1997-09 NL

EN ISO 10240

Pleziervaartuigen - Eigenaarshand-

PbEG 1997 C 384

leiding

NEN-EN-ISO 11105:1998 EN

EN ISO 11105:1997

Pleziervaartuigen - Ventilatie van

PbEG 1997 C 384

NEN-EN-ISO 11105:1998 NL

ruimten met een benzinemotor

en/of een benzinetank

NEN-EN-ISO 11547:1995 EN

EN ISO 11547:1995

Pleziervaartuigen - Bescherming

PbEG 1997 C 384

NEN-EN-ISO 11547:1995 NL

EN ISO 11547:1995/A1:2000

tegen het starten bij ingeschakelde

NEN-EN-ISO 11547:1995/A1:2000

versnelling (ISO11547:1994)

EN

NEN-EN-ISO 9097:1995 EN

EN ISO 9097:1994

Pleziervaartuigen - Elektrische

PbEG 1998 C 59

NEN-EN-ISO 9097:1995 NL

EN ISO 9097:1994/A1:

ventilatoren (ISO 9097:1991)

NEN-EN-ISO 9097:1995/A1:2000 EN

2000

NEN-EN-ISO 7840:1995 EN

EN ISO 7840:1995

Pleziervaartuigen - Brandbestendige

PbEG 1998 C 59

NEN-EN-ISO 7840:1995 NL

brandstofslangen (ISO 7840:1994)

NEN-EN-ISO 7840:1995/A1:2000 EN

EN ISO 7840:1995/A1:2000

NEN-EN-ISO 8469:1995 EN

EN ISO 8469:1995

Pleziervaartuigen - Niet-brandbesten-

PbEG 1998 C 59

NEN-EN-ISO 8469:1995 NL

EN ISO 8469:1995/A1:2000

dige brandstofslangen (ISO 8469:1994)

NEN-EN-ISO 8469:1995/A1:2000 EN

NEN-EN-ISO 10592:1995 EN

EN ISO 10592:1995

Pleziervaartuigen - Hydraulische

PbEG 1998 C 59

NEN-EN-ISO 10592:1995/A1:2000 EN

besturingssystemen (ISO 10592:1994)

EN ISO 10592:1995/A1:2000

       

NEN-EN-ISO 8099:2001 EN

EN ISO 8099:2000

Pleziervaartuigen - Retentiesystemen

PbEG 2001 C 138

voor toiletafval (ISO 8099:2000)

NEN-EN-ISO 9093-1:1998 EN

EN ISO 9093-1:1997

Pleziervaartuigen - Buitenboord-

PbEG 2001 C 138

kranen en rompdoorvoeren - Deel 1:

Delen van metaal (ISO 9093-1:1994)

NEN-EN-ISO 10239:2000 EN

EN ISO 10239:2000

Pleziervaartuigen - Systemen voor

PbEG 2001 C 138

NEN-EN-ISO 10239:2000/C1:2001 EN

vloeibaar petroleumgas (LPG) (ISO

10239:2000)

NEN-EN-ISO 12215-1:2000 EN

EN ISO 12215-1:2000

Pleziervaartuigen - Rompconstructie

PbEG 2001 C 138

en verbanddelen - Deel 1: Materialen:

Onder warmte uithardende harsen,

glasvezelversterking, referentie-

laminaat (ISO 12215-1:2000)

Terug naar begin van de pagina