Mandaat en machtiging Novem B.V. ter uitvoering van de Subsidieregeling SSZ 2002

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 31-10-2004 t/m 31-12-2009

Mandaat en machtiging Novem B.V. ter uitvoering van de Subsidieregeling SSZ 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, onder d, van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002;

Gelezen de schriftelijke instemming van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V. van 31 januari 2002, kenmerk 02/0037/931/00300;

Besluit:

§ 1. Verlening van mandaat en machtiging

[Vervallen per 08-06-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002, voorzover die besluiten betrekking hebben op het actieplan SSZ, het actieplan Piek en het actieplan Aansluiting Fiets op Openbaar Vervoersknooppunten.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 5 Met het toezicht op de naleving van de in het kader van de in het eerste lid genoemde actieplannen aan de subsidie-ontvanger opgelegde verplichtingen zijn de volgende functionarissen van SenterNovem belast:

  • a. de algemeen directeur;

  • b. de directeur van de sector Energie en Klimaat;

  • c. de directeur van de sector Milieu en Leefomgeving;

  • d. de directeur van de sector Innovatie.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen in het kader van de in artikel 1, eerste lid, genoemde actieplannen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door deze functionaris is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten alsmede om verweer te voeren in beroepszaken.

 • 4 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

§ 2. Algemene instructies inzake uitoefening mandaat en machtiging

[Vervallen per 08-06-2010]

Artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

Indien de gemandateerde een aanvraag om subsidieverlening in behandeling neemt, verzendt hij zo spoedig mogelijk een afschrift daarvan, vergezeld van een inhoudelijk oordeel van de gemandateerde, aan de programmacommissie SSZ, de werkgroep Piek of de werkgroep Aansluiting Fiets op OV, met het verzoek om advies uit te brengen ter uitvoering van het actieplan SSZ, het actieplan Piek en het actieplan Aansluiting Fiets op Openbaar Vervoersknooppunten.

Artikel 5

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 Na ontvangst van het in artikel 4 bedoelde advies, dan wel na het verstrijken van de adviestermijn, neemt de gemandateerde een besluit.

 • 2 Indien de gemandateerde voornemens is een besluit te nemen dat afwijkt van het in artikel 4 bedoelde advies, stelt de gemandateerde de minister in kennis van dit voornemen en treedt in overleg met de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 08-06-2010]

De gemandateerde verzendt een afschrift van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit aan de minister. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden eveneens aan de minister gezonden.

Artikel 7

[Vervallen per 08-06-2010]

De gemandateerde voert in het kader van een beroepsprocedure nauw overleg met de minister terzake van de in te nemen standpunten.

Artikel 8

[Vervallen per 08-06-2010]

De gemandateerde onderzoekt regelmatig ten aanzien van iedere subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan een subsidieverlening moet worden ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 9

[Vervallen per 08-06-2010]

De gemandateerde richt de administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn vastgelegd.

Artikel 10

[Vervallen per 08-06-2010]

De gemandateerde signaleert tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de SSZ-regeling.

Artikel 11

[Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina