Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 13 maart 2003, nr. 5213867/03/6, ter uitvoering van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 en het Besluit bewijs omtrent toelating

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Tenzij in deze regeling anders is bepaald, oefent de uitvoeringsautoriteit de hem in het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 en het Besluit bericht omtrent toelating opgedragen werkzaamheden uit in overeenstemming met de Handleiding, alsmede met de nadere instructies terzake die in het betreffende Rijksdeel gelden. Hoofden van diplomatieke en consulaire posten oefenen deze werkzaamheden uit in overeenstemming met de Handleiding en de nadere instructies, die in Nederland van kracht zijn, met inachtneming van de bijzondere regels die de Minister van Buitenlandse Zaken daarbij heeft vastgesteld.

Hoofdstuk II. Voorschriften met betrekking tot het Besluit verkrijging en verlies van het Nederlanderschap

Afdeling I. Inlichtingen omtrent de behandeling van optieverklaringen en naturalisatieverzoeken

Artikel 3

 • 2 De uitvoeringsautoriteiten gevestigd op Aruba, Curaçao of Sint Maarten zenden tevens onverwijld afschriften van de optieverklaringen en de bevestigingen van de verkrijging van het Nederlanderschap aan de Minister van Justitie van Aruba, de Minister van Justitie van Curaçao of de Minister van Justitie van Sint Maarten op de door deze aan te geven wijze.

 • 4 De uitvoeringsautoriteiten gevestigd op Aruba, Curaçao of Sint Maarten zenden de naturalisatieadviezen bedoeld in het eerste lid van artikel 49 van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap alsmede van de daarbij behorende documenten aan de Minister van Justitie van Aruba, de Minister van Justitie van Curaçao of de Minister van Justitie van Sint Maarten.

 • 5 Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst onderzoekt regelmatig de wijze van afdoening van de optieverklaringen. De uitvoeringsautoriteiten verlenen daaraan medewerking.

Afdeling II. Bekendmaking van optiebevestigingen en verleningen van het Nederlanderschap

Artikel 4

 • 2 De gezaghebber van het openbaar lichaam bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap reikt binnen gerede tijd de bevestiging van de optieverklaring aan de optant uit of verzendt deze binnen gerede tijd per post aan de optant. Hij stuurt een afschrift van de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap aan de Minister op de door het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan te geven wijze. Op het afschrift van de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap vermeldt de gezaghebber de datum waarop de bevestiging ingevolge artikel 60a Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap is bekendgemaakt. Tevens vermeldt de gezaghebber ingevolge artikel 60a, twaalfde lid, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap of en op welke wijze de verklaring van verbondenheid is afgelegd.

 • 5 De bevestiging wordt opgesteld overeenkomstig het daarvoor vastgestelde modelformulier en de overige daarvoor door de Minister gestelde regels betreffende de vormgeving van dit formulier.

Artikel 5

 • 1 De uitvoeringsautoriteit bedoeld in artikel 2, onder a of c, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap die een optieverklaring heeft bevestigd aan de persoon, die bij hem een optieverklaring heeft afgelegd, of aan wie de verlening van het Nederlanderschap aan een persoon, die door zijn tussenkomst is genaturaliseerd, is medegedeeld, nodigt de betrokken persoon uit voor een bijeenkomst waarin deze verkrijging of verlening op ceremoniële wijze wordt gevierd en waarbij de optiebevestiging of het uittreksel van het besluit tot verlening van het Nederlanderschap wordt uitgereikt op de in de artikelen 60a en 60b Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap voorgeschreven wijze. Uitgenodigd voor de ceremonie wordt in ieder geval de persoon aan wie een besluit tot verkrijging of verlening dan wel een besluit tot medeverlening moet worden uitgereikt.

 • 2 De gezaghebber van het openbaar lichaamnodigt de betrokken persoon uit voor een bijeenkomst waarin de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap op ceremoniële wijze wordt gevierd en waarbij de optiebevestiging of het uittreksel van het besluit tot verlening van het Nederlanderschap wordt uitgereikt op de in de artikelen 60a of 60b Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap voorgeschreven wijze. Uitgenodigd voor de ceremonie wordt in ieder geval de persoon aan wie een besluit tot verkrijging of verlening dan wel een besluit tot medeverlening moet worden uitgereikt.

 • 3 De in het vorige lid bedoelde ceremoniële bijeenkomst wordt ten minste op 15 december gehouden. Indien 15 december op een zaterdag of een zondag valt, vindt de bijeenkomst plaats op de eerstvolgende werkdag.

 • 4 Burgemeesters van naburige gemeenten kunnen tot een gemeenschappelijke bijeenkomst beslissen.

 • 5

  • a. De uitvoeringsautoriteit bedoeld in artikel 2, onder d Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap die een optieverklaring heeft bevestigd aan de persoon, die bij hem een optieverklaring heeft afgelegd, of aan wie de verlening van het Nederlanderschap aan een persoon, die door zijn tussenkomst is genaturaliseerd, is medegedeeld, nodigt in beginsel de betrokken persoon uit voor een bijeenkomst waarin deze verkrijging of verlening op ceremoniële wijze wordt gevierd en waarbij de optiebevestiging of het uittreksel van het besluit tot verlening van het Nederlanderschap wordt uitgereikt op de in de artikelen 60a en 60b Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap voorgeschreven wijze.

  • b. Uitgenodigd voor de ceremonie wordt in ieder geval de persoon aan wie een besluit tot verkrijging of verlening dan wel een besluit tot medeverlening moet worden uitgereikt.

  • c. Indien om zwaarwegende redenen van een voor uitreiking op te roepen of reeds opgeroepen persoon niet kan worden verwacht dat deze de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap dan wel het uittreksel uit het naturalisatiebesluit in persoon wordt uitgereikt, kan een andere wijze van bekendmaking worden gekozen. Onder zwaarwegende redenen wordt in ieder geval gerekend de fysieke of psychische onmogelijkheid te verschijnen; alsmede een voor de op te roepen persoon af te leggen reisafstand, die in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

  • d. Wegens bijzondere aan de personele omvang van de diplomatieke of consulaire post gerelateerde omstandigheden kan het hoofd komen tot een andere wijze van bekendmaking dan uitreiking in persoon.

  • e. Een bekendmaking per post geschiedt in beginsel onmiddellijk na de vaststelling van de optiebevestiging dan wel onmiddellijk na de ontvangst van het uittreksel van het naturalisatiebesluit doch uiterlijk binnen één week daarna.

 • 6

  • a. Van een ingevolge artikel 60b, achtste lid, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap vervallen besluit tot verlening van het Nederlanderschap zendt de uitvoeringsautoriteit het uittreksel van het besluit aan het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, met de vermelding dat het besluit niet inwerking is getreden.

  • b. De uitvoeringsautoriteit laat de onder a. bedoelde inzending achterwege tot het moment dat over het besluit omtrent de wijze van bekendmaking van het besluit tot verlening van het Nederlanderschap onherroepelijk in bezwaar of beroep is beslist.

 • 8 De gezaghebber van het openbaar lichaam laat de in het zevende lid bedoelde inzending achterwege tot het moment dat over het besluit omtrent de wijze van bekendmaking van het besluit tot verlening van het Nederlanderschap onherroepelijk in bezwaar of beroep is beslist.

Afdeling III. Vrijstellingen van de afstandsverplichting

Artikel 6

 • 1 Het doen van afstand als bedoeld in artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, van de Rijkswet zal met inachtneming van artikel 9, derde lid, niet worden verlangd, indien:

  • a. de verzoeker de nationaliteit bezit van een Staat in wiens wetgeving de verkrijging van het Nederlanderschap leidt tot het verlies van die nationaliteit,

  • b. de verzoeker de nationaliteit bezit van een Staat wiens wetgeving of rechtspraktijk geen afstand van nationaliteit toestaat,

  • c. de verzoeker eerst na de verkrijging van het Nederlanderschap afstand kan doen,

  • d. de verzoeker aantoont, dat hij voor het doen van afstand een betaling moet doen van zodanige hoogte dat hij daardoor een substantieel financieel nadeel zal lijden,

  • e. de verzoeker aantoont, dat hij door het doen van afstand zodanige vermogensrechtelijke rechten, waaronder erfrechtelijke aanspraken, die hij thans in het land van oorsprong bezit, zal verliezen dat hij daardoor een substantieel financieel nadeel zal lijden,

  • f. de verzoeker aantoont, dat hij slechts afstand van zijn oorspronkelijke nationaliteit zal kunnen doen nadat hij aldaar zijn militaire dienstplicht heeft vervuld of deze heeft afgekocht,

  • g. van de verzoeker niet verlangd kan worden dat hij contact opneemt met de autoriteiten van de Staat waarvan hij de nationaliteit bezit,

  • h. de verzoeker onderdaan is van een Staat die door Nederland niet wordt erkend.

 • 2 Indien de verzoeker aantoont, dat hij andere bijzondere en objectief waardeerbare redenen heeft om geen afstand te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit, dan legt na ontvangst van het naturalisatieverzoek het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die redenen aan de Minister ter beoordeling voor.

 • 3 Bij de bepaling dat een Staat een wetgeving of rechtspraktijk heeft als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, b en c, wordt gebruik gemaakt van de in de Handleiding en nadere instructies gegeven landeninformatie terzake.

 • 4 Indien het betreft een geval als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder c, dient de verzoeker zich bij zijn verzoek tot naturalisatie bereid te verklaren om na de totstandkoming van de naturalisatie het mogelijke te zullen doen om zijn andere nationaliteit of nationaliteiten te verliezen, tenzij op hem een der andere in het eerste lid genoemde gevallen van toepassing is.

Afdeling IV. Voorschriften met betrekking tot verlies van het Nederlanderschap

Artikel 7

 • 1 Het voornemen tot een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Rijkswet wordt ter beoordeling voorgelegd door het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan de Minister.

 • 2 Onder rechtstreeks betrokken persoon als bedoeld in artikel 66, vijfde lid, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap wordt eveneens verstaan, voor zover zij daarbij een rechtstreeks belang hebben, degene die met de persoon op wie het voornemen tot intrekking rechtstreeks betrekking heeft, een duurzame relatie heeft en bij hem duurzaam inwonend is, als ook de bij deze persoon inwonende minderjarige stiefkinderen.

Hoofdstuk III. Voorschriften met betrekking tot het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

Artikel 8

 • 1 De uitvoeringsautoriteiten bij wie een optieverklaring of naturalisatieverzoek wordt ingediend, zijn gemandateerd om, voor zover een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich daartegen niet verzet, namens de Minister alle beslissingen te nemen, stukken af te doen en brieven te tekenen ten aanzien van de aangelegenheden voortvloeiend uit de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002. Tot deze aangelegenheden wordt tevens gerekend de buitenbehandelingstelling van een optieverklaring of naturalisatieverzoek wegens de niet-betaling van de verschuldigde gelden.

 • 2 De uitvoeringsautoriteiten houden aantekening van de gevallen waarin ontheffing is verleend.

Artikel 9

De uitvoeringsautoriteit kan van de in het voorgaande artikel bedoelde bevoegdheden ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, voor zover dat in overeenstemming is met de aard van de werkzaamheden van die functionarissen en de aard van de bevoegdheid zich daartegen niet verzet.

Artikel 13

 • 1 Met uitzondering van de hoofden van de diplomatieke en consulaire posten dragen de uitvoeringsautoriteiten de in artikel 8, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 bedoelde geldbedragen uiterlijk op de eerste werkdag van de tweede maand na de dag van inning af door overboeking op een door het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan te geven bankrekening. Hij meldt de afdrachtplichtige de ontvangst en geeft, na controle van de juistheid van deze bedragen, daarvan kwijting.

 • 2 De hoofden van de diplomatieke en consulaire posten dragen de in artikel 8, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 bedoelde geldbedragen uiterlijk op de eerste werkdag van de tweede maand na de dag van inning af aan de Minister van Buitenlandse Zaken ter overboeking op een door het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan te geven bankrekening.

 • 3 Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst kan op verzoek van een uitvoeringsautoriteit met hem andere tijdstippen en perioden van afdracht overeenkomen.

Hoofdstuk IV. Voorschriften met betrekking tot het Besluit bericht omtrent toelating

Artikel 14

 • 1 Tot het afgeven van berichten omtrent toelating is in het Europese deel van Nederland alsmede in de openbare lichamen bevoegd het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

 • 2 Tot het afgeven van berichten omtrent toelating is in Aruba, Curaçao of Sint Maarten bevoegd de directeur van de met de uitvoering van de Landsverordening toelating en uitzetting belaste dienst.

 • 3 Een tijdvak van toelating in de Nederlandse Antillen, gelegen voor inwerkingtreding van de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen, wordt in aanmerking genomen als ware het toelating in Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 15

De uitvoeringautoriteiten dienen verzoeken om een bericht omtrent toelating in met gebruikmaking van de modelformulieren die daarvoor in de bijlage bij de Handleiding zijn gegeven.

Slotbepalingen

Artikel 16

De Machtigingsregeling naturalisatie en naturalisatiegelden 1998 vervalt.

Artikel 17

 • 1 Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba geplaatst.

 • 2 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 12 en artikel 14, derde lid, in werking met ingang van 1 april 2003; artikel 6 is slechts van toepassing op Nederland en de Nederlandse Antillen.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap.

Den Haag, 13 maart 2003

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

H.P.A. Nawijn

Naar boven