Regeling vaststelling programma Ketenmobiliteit 2002

[Regeling vervallen per 15-07-2009.]
Geldend van 24-03-2002 t/m 14-07-2009

Regeling vaststelling programma Ketenmobiliteit 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2009]

Als programma, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat, wordt vastgesteld het programma Ketenmobiliteit 2002, zoals opgenomen in de bij deze regeling gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling programma Ketenmobiliteit 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6 te Den Haag.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina