Besluit Energy Star-etiketteringsprogramma

Geldend van 29-03-2002 t/m heden

Besluit van 11 maart 2002, houdende regels betreffende een communautair energie- efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (Besluit Energy Star-etiketteringsprogramma)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 25 januari 2002, nr. WJZ 02003829;

Gelet op verordening (EG) nr. 2422/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (PbEG L 332), en de artikelen 6 en 21 van de Wet energiebesparing toestellen;

De Raad van State gehoord (advies van 21 februari 2002, nr. W.10.02.0050/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 4 maart 2002, nr. WJZ 02010860;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het is verboden het gemeenschappelijk logo, bedoeld in artikel 3, onder a, van verordening (EG) nr. 2422/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (PbEG L 332) te gebruiken anders dan in overeenstemming met deze verordening.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 maart 2002

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina