Aanwijzing ambtenaren toezicht Kaderwet EZ-subsidies

[Regeling vervallen per 19-06-2005.]
Geldend van 15-03-2002 t/m 18-06-2005

Aanwijzing ambtenaren toezicht Kaderwet EZ-subsidies

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-06-2005]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies bepaalde, worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken;

  • b. het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de afdeling Financiën & Controle, de groepsmanagers en de opdrachtleiders van het agentschap Senter van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 19-06-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 maart 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina