Instellingsbesluit Tijdelijk Agentschap Studiecentrum Rechtspleging

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 16-03-2002 t/m 31-12-2003

Instellingsbesluit Tijdelijk Agentschap Studiecentrum Rechtspleging

De Minister van Justitie en de Minister van Financiën;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 70, eerste lid, van de Comptabiliteitswet,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Aan de landelijke dienst Bureau van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging, ressorterend onder het Ministerie van Justitie, wordt de status van tijdelijk agentschap verleend.

  • 3 De tenaamstelling van het tijdelijke agentschap komt te luiden: tijdelijk Agentschap Studiecentrum Rechtspleging.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijk Agentschap Studiecentrum Rechtspleging.

De Minister van Justitie doet een afschrift van dit besluit toekomen aan de Algemene Rekenkamer.

Den Haag, 6 maart 2002

De

Minister

voornoemd,

A.H. Korthals

De

Minister

voornoemd,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina