Verlenging beperking openbaarheid archiefbescheiden Raad van Beroep voor de Perszuivering

Geldend van 01-05-2002 t/m heden

Verlenging beperking openbaarheid archiefbescheiden Raad van Beroep voor de Perszuivering

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Overwegende:

dat in 1981 het archief van de Raad van Beroep voor de Perszuivering 1947-1951 is overgebracht naar de algemene rijksarchiefbewaarplaats in Den Haag, met de beperkende bepaling dat voor raadpleging van stukken, jonger dan 50 jaar, toestemming moest worden verleend door de minister van Onderwijs en Wetenschappen;

dat de beperkende bepaling op 1 januari 2002 zou aflopen, waarna het archief geheel openbaar zou worden;

dat de volledige openbaarmaking van deze archiefbescheiden evenwel onevenredige schade zou kunnen toebrengen aan de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 1

Het archief van de Raad van Beroep voor de Perszuivering 1947-1951 mag tot 1 januari 2011 alleen worden geraadpleegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Algemeen Rijksarchief. Voor publicatie van gegevens uit deze bescheiden is eveneens vooraf schriftelijke toestemming van de directeur van het Algemeen Rijksarchief vereist.

Artikel 2

Een beslissing, houdende weigering tot het verlenen van toestemming, wordt met redenen omkleed.

Artikel 3

Dit besluit, dat zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant, werkt terug tot 1 januari 2002.

Den Haag, 6 maart 2002

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze, De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft. Voordat hij beroep instelt, moet hij binnen zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit bij de Staatssecretaris een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gestuurd naar CFI/FJZ, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Terug naar begin van de pagina