Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten

[Regeling vervallen per 11-07-2017.]
Geraadpleegd op 31-03-2023.
Geldend van 01-04-2002 t/m 10-07-2017

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 11-07-2017]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-07-2017]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. wet:

  Flora- en faunawet;

  b. basisverordening:

  verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61);

  c. uitvoeringsverordening:

  verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 250);

  d. lid-staat:

  land behorende tot de Europese Unie;

  e. derde land:

  land niet behorende tot de Europese Unie;

  f. naadloos gesloten pootring:

  pootring die voldoet aan de criteria van artikel 36, vijfde lid, van de uitvoeringsverordening;

  g. in gevangenschap geboren en gefokte specimens van een diersoort:

  specimens van een diersoort die voldoen aan de criteria van artikel 24 van de uitvoeringsverordening;

  h. kunstmatig gekweekte specimens van een plantensoort:

  specimens van een plantensoort die voldoen aan de criteria van artikel 26 van de uitvoeringsverordening.

 • 2 De begripsbepalingen van artikel 2 van de basisverordening en artikel 1 van de uitvoeringsverordening zijn van toepassing.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-07-2017]

 • 1 Een registratie wordt bijgehouden voor specimens van de volgende diersoorten:

  • a. levende specimens van in gevangenschap geboren en gefokte vogels, behorende tot beschermde inheemse en uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, met uitzondering van in gevangenschap geboren en gefokte specimens van de in bijlage VIII bij de uitvoeringsverordening genoemde diersoorten en de hybriden daarvan;

  • b. levende specimens van in gevangenschap geboren en gefokte gewervelde dieren, niet zijnde vogels, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening;

  • c. levende specimens van in gevangenschap geboren en gefokte of uit het wild afkomstige dieren, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage B bij de basisverordening, met uitzondering van:

   • 1. gefokte vogels, die van een naadloos gesloten pootring zijn voorzien, en

   • 2. de soorten als genoemd in bijlage 1 bij deze regeling;

  • d. in afwijking van onderdeel c, onder i., levende specimens van in gevangenschap geboren en gefokte of uit het wild afkomstige roofvogels (orde Falconiformes) of uilen (orde Strigiformes), behorende tot beschermde inheemse of uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage B bij de basisverordening;

  • e. levende specimens van in gevangenschap geboren en gefokte dieren, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, als aangewezen in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet.

 • 2 Een registratie wordt bijgehouden voor de volgende plantensoorten:

  • a. levende specimens van kunstmatig gekweekte plantensoorten genoemd in bijlage A bij de basisverordening,

  • b. levende specimens van kunstmatig gekweekte hybriden van niet van een annotatie voorziene soorten genoemd in bijlage A bij de basisverordening, voorzover voor die soorten een fytosanitair certificaat als bedoeld in artikel 8 van de uitvoeringsverordening is afgegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-07-2017]

 • 1 Een registratie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bevat voorzover van toepassing de volgende gegevens:

  • a. wetenschappelijke soortnaam en aantal;

  • b. datum en plaats van verkrijging;

  • c. naam, adres en land van de leverancier;

  • d. land van herkomst van de specimens, indien dit afwijkt van onderdeel c;

  • e. nummer bijbehorend Cites-document;

  • f. datum en plaats van vervreemding;

  • g. naam, adres en land van de afnemer;

  • h. nummer bijbehorend Cites-document;

  • i. datum geboorte van en het aantal nakomelingen;

  • j. gegevens soort en code merktekens;

  • k. datum aanbrenging merktekens;

  • l. per specimen datum en plaats van sterfte.

 • 2 Bij de registratie, bedoeld in het eerste lid, worden voorzover van toepassing bewaard alle aantekeningen en bescheiden, waaronder nota's, vrachtbrieven en andere bewijsmiddelen, boeken, registers of andere hulpmiddelen, die betrekking hebben op het onder zich hebben, het ontvangen, verkopen of afleveren van specimens, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-07-2017]

 • 1 Een registratie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bevat voorzover van toepassing de volgende gegevens:

  • a. wetenschappelijke soortnaam en aantal;

  • b. datum en plaats van verkrijging, indien ingevoerd vanuit derde land;

  • c. naam en adres en land van leverancier, indien ingevoerd vanuit derde land;

  • d. land van herkomst van de specimens, indien dit afwijkt van onderdeel c;

  • e. nummer bijbehorend CITES-document;

  • f. datum en plaats van uitvoer naar derde land;

  • g. nummer bijbehorend CITES-document of fytosanitair certificaat als bedoeld in artikel 8 van de uitvoeringsverordening;

  • h. naam, adres en land van afnemer in derde land.

 • 2 Bij de registratie, bedoeld in het eerste lid, worden voorzover van toepassing bewaard alle aantekeningen en bescheiden, waaronder nota's, vrachtbrieven en andere bewijsmiddelen, boeken, registers of andere hulpmiddelen, die betrekking hebben op de in- of uitvoer van of uit derde landen alsmede op de aanvraag, afgifte en gebruik van een CITES-document of een fytosanitair certificaat als bedoeld in artikel 8 van de uitvoeringsverordening.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-07-2017]

 • 4 De originele registraties en de aantekeningen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, en artikel 4, tweede lid, worden bewaard gedurende ten minste drie jaren na de datum van de laatste in het register aangebrachte wijziging of aanvulling.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-07-2017]

 • 2 Een registratie, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt bijgehouden door een ieder die specimens van soorten, bedoeld in dat artikellid, onder zich heeft ten behoeve van uitvoer naar een derde land of specimens van deze soorten uit of naar een derde land invoert of uitvoert.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-07-2017]

Een ieder verschaft desgevraagd inzage in de registraties, bedoeld in artikel 2, aan door de Minister op grond van artikel 104 van de wet aangewezen ambtenaren.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 11-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 maart 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage 1. behorende bij artikel 3, eerste lid, onderdeel c, onder ii, van de Regeling registratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten.

[Regeling vervallen per 11-07-2017]

Mammalia (Zoogdieren)

Artiodactyla (Evenhoevigen)

Camelidae

 • -

  Lama guanicoe (Goeanaco) +

Aves (Vogels)

Rheiformes

Rheidae

 • - Rhea americana (Nandoe) +

Anseriformes (Eendachtigen)

Anatidae

 • -

  Anas formosa (Baikaltaling) +

 • -

  Coscoroba coscoroba (Coscoroba) +

 • -

  Dendrocygna arborea (Westindische fluiteend) +

 • -

  Sarkidiornis melanotos (Knobbeleend) +

Galliformes (Hoenderachtigen)

Phasianidae

 • -

  Argusianus argus (Argusfazant) +

 • -

  Gallus sonneratii (Sonnerats hoen) +

 • -

  Lophura erythrophthalma (Kuifloze vuurrugfazant) +

 • -

  Lophura ignita (Gekuifde vuurrugfazant) +

 • -

  Pavo muticus (Groene pauw) +

 • -

  Polyplectron bicalcaratum (Spiegelpauw) +

 • -

  Polyplectron germaini (Germains spiegelpauw) +

 • -

  Polyplectron malacense (Maleise spiegelpauw) +

Columbiformes (Duifachtigen)

Columbidae

 • -

  Gallicolumba luzonica (Luzondolksteekduif) +

Psittaciformes (Papegaaiachtigen)

Psittacidae

 • -

  Agapornis canus (Grijskopagapornis) -+

 • -

  Agapornis fischeri (Fischers agapornis) +

 • -

  Agapornis lilianae (Nyasa-agapornis) +

 • -

  Agapornis nigrigenis (Zwartwangagapornis) +

 • -

  Agapornis personatus (Zwartmaskeragapornis) +

 • -

  Agapornis roseicollis (Perzikkopagapornis) +

 • -

  Agapornis taranta (Zwartvleugelagapornis) -+

 • -

  Alisterus scapularis (Australische koningsparkiet) +

 • -

  Amazona amazonica (Oranjevleugelamazone) -

 • -

  Amazona farinosa (Gepoederde amazone) -

 • -

  Aprosmictus erythropterus (Roodvleugelparkiet) +

 • -

  Ara ararauna (Blauwgele ara) -

 • -

  Aratinga acuticaudata (Blauwkopparkiet) -

 • -

  Aratinga leucophthalmus (Witoogparkiet) -

 • -

  Aratinga pertinax (Maisparkiet) -

 • -

  Bolborhynchus lineola (Catharinaparkiet) -+

 • -

  Brotogeris chrysopterus (Oranjevleugelparkiet) -+

 • -

  Cyanoramphus auriceps (Geelvoorhoofdkakariki)+

 • -

  Forpus coelestis (Blauwe muspapegaai) -+

 • -

  Forpus conspicillatus (Gebrilde muspapegaai) -+

 • -

  Forpus cyanopygius (Mexicaanse muspapegaai) +

 • -

  Forpus passerinus (Groene muspapegaai) -+

 • -

  Forpus xanthops (Geelwangmuspapegaai) +

 • -

  Forpus xanthopterygius (Spix' muspapegaai) -+

 • -

  Lathamus discolor (Zwaluwparkiet) +

 • -

  Loriculus vernalis (Indische hangparkiet) -

 • -

  Myiopsitta monachus (Monniksparkiet) -

 • -

  Nandayus nenday (Nandayparkiet) -

 • -

  Neophema chrysostoma (Blauwvleugelparkiet) +

 • -

  Neophema elegans (Prachtparkiet) +

 • -

  Neophema pulchella (Turkooisparkiet) +

 • -

  Neophema splendida (Splendidparkiet) +

 • -

  Neopsephotus bourkii (Bourke's parkiet) +

 • -

  Northiella haematogaster (Roodbuikparkiet) +

 • -

  Pionites melanocephala (Zwartkopcaique) +

 • -

  Pionus maximiliani (Maximiliaans papegaai) +

 • -

  Pionus menstruus (Zwartoorpapegaai) +

 • -

  Platycercus adelaidae (Adelaiderosella) 1 +

 • -

  Platycercus adscitus (Bleekkoprosella) +

 • -

  Platycercus barnardi (Barnards rosella) +

 • -

  Platycercus caledonicus (Geelbuikrosella) +

 • -

  Platycercus elegans (Pennantrosella) +

 • -

  Platycercus eximius (Prachtrosella) +

 • -

  Platycercus flaveolus (Strogele rosella) +

 • -

  Platycercus icterotis (Stanleyrosella) +

 • -

  Platycercus venustus (Zwartkoprosella) +

 • -

  Platycercus zonarius (Port Lincolnrosella) +

 • -

  Polytelis alexandrae (Prinses van Walesparkiet) +

 • -

  Polytelis anthopeplus (Regentparkiet) +

 • -

  Polytelis swainsonii (Barrabandparkiet) +

 • -

  Psephotus haematonotus (Roodrugparkiet) +

 • -

  Psephotus varius (Regenboogparkiet) +

 • -

  Psittacula alexandri (Roseborstparkiet) -+

 • -

  Psittacula cyanocephala (Pruimenkopparkiet) -+

 • -

  Psittacula derbiana (Lord Derby's parkiet) +

 • -

  Psittacula eupatria (Grote Alexanderparkiet) -+

 • -

  Psittacula roseata (Bloesemkopparkiet) -+

 • -

  Psittacus erithacus erithacus (Grijze roodstaartpapegaai) -

 • -

  Purpureicephalus spurius (Roodkapparkiet) +

 • -

  Pyrrhura picta (Bonte parkiet) -

Passeriformes (Zangvogels)

Estrildidae

 • -

  Poephila cincta cincta (Gordelamadine) +

Reptilia (Reptielen)

Sauria (Hagedissen)

Iguanidae

 • -

  Iguana iguana (Groene leguaan) -

Serpentes (Slangen)

Boidae

 • -

  Boa constrictor (met uitzondering van de Boa constrictor occidentalis) -+

 • -

  Corallus hortulanus (Tuinboa) -

 • -

  Python molurus bivittatus +

 • -

  Python regius (Koningspython) -

 • -

  Python reticulatus (Netpython) -

 • -

  Python sebae (Rotspython) -

Amphibia (Amfibieën)

Caudata (Salamanders)

Ambystomidae

 • -

  Ambystoma mexicanum (Axolotl) +

Anura (Kikkers en Padden)

Mollusca (Schelpdieren)

Veneroida

Tridacnidae (Doopvontschelpen)

 • -

  Tridacna crocea -

 • -

  Tridacna maxima -

Anthozoa (Bloemdieren)

Antipatharia (Doornkoralen)

 • -

  ordo Antipatharia -

Coenothecalia (Blauwe koralen)

 • -

  ordo Coenothecalia -

Scleractinia (Echte koralen)

 • -

  ordo Scleractinia -

Stolonifera

Tubiporidae (Orgelpijpkoralen)

 • -

  familia Tubiporidae -

Hydrozoa (Brandpoliepen)

Milleporina

Milleporidae (Brandkoralen)

 • -

  familia Milleporidae -

Stylasterina

Stylasteridae

 • -

  familia Stylasteridae -

Verklaring van tekens:

+ = De soort wordt op zodanig grote schaal in gevangenschap gefokt dat uitgesloten mag worden geacht dat nog invoer van uit het wild afkomstige specimens plaatsvindt.

-+ = De soort wordt in gevangenschap gefokt, maar er vindt nog steeds invoer van uit het wild afkomstige exemplaren plaats. Specimens van deze soort zijn binnen de Europese Gemeenschap echter op zodanig grote schaal voorhanden dat uitgesloten mag worden geacht dat exemplaren opzettelijk illegaal worden ingevoerd.

- = Voorzover ten aanzien van de soort fok in gevangenschap plaatsvindt, is dat op zeer bescheiden schaal. Specimens van de betrokken soort worden echter op zodanig grote schaal ingevoerd en zijn op zodanig grote schaal binnen de Europese Gemeenschap legaal voorhanden dat uitgesloten mag worden geacht dat specimens opzettelijk illegaal worden ingevoerd.

 1. P. elegans x P. flaveoleus ^ [1]
Naar boven