Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect bv 2002

[Regeling vervallen per 04-03-2007.]
Geldend van 11-03-2002 t/m 03-03-2007

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect bv 2002

De Minister van Justitie;

Gelezen het verzoek van 24 januari 2002, kenmerk V-JZ/LR/010015, van de directeur van Verispect bv;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 142, derde lid van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. buitengewoon opsporingsambtenaar:

de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

b. Verispect bv:

Verispect bv, groepsmaatschappij van het Nederlands Meetinstituut B.V;

c. toezichthouder:

de toezichthouder, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

d. direct toezichthouder:

de direct toezichthouder, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2

[Vervallen per 04-03-2007]

Maximaal 55 personen, werkzaam bij Verispect B.V., aangesteld als toezichtsmedewerker IJkwet, toezichts-medewerker Waarborgwet 1986 en als controleur Wet op de Kansspelen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 04-03-2007]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 04-03-2007]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Den Haag.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.

Artikel 5

[Vervallen per 04-03-2007]

De directeur van Verispect bv brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij Verispect bv;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 04-03-2007]

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 7

[Vervallen per 04-03-2007]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 6 genoemde besluiten, worden voor de duur van hun geldigheid, tot daarover nader zal zijn beslist of tot uiterlijk één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het onderhavige besluit, geacht akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden te zijn afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 04-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 maart 2002 en vervalt met ingang van 11 maart 2007.

Artikel 9

[Vervallen per 04-03-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect bv 2002.

Dit besluit wordt in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.

Den Haag, 5 maart 2002

De Minister van Justitie,

namens deze,
de

directeur-generaal Rechtshandhaving

,

C.W.M. Dessens

Terug naar begin van de pagina