Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AAM 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 15-03-2002 t/m 31-12-2003

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AAM 2002

Hoofdstuk 1. algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Algemeen Arbeidsmarktbeleid: de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hoofdstuk 2. organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. Algemeen Strategisch Arbeidsmarktbeleid;

 • b. Bemiddeling en Reïntegratie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Algemeen Strategisch Arbeidsmarktbeleid is verantwoordelijk voor:

 • a. de strategische oriëntatie op het nationale arbeidsmarktbeleid;

 • b. de internationale, regionale en sectorale arbeidsmarktaspecten;

 • c. de SZW inbreng ten aanzien van scholing en beroepsonderwijs;

 • d. beleid ten aanzien van internationale arbeidsmigratie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Bemiddeling en Reïntegratie is:

 • a. verantwoordelijk voor arbeidsbemiddeling en reïntegratie voor zowel de publieke als private organisaties;

 • b. verantwoordelijk voor de werking van de private reïntegratie- en bemiddelingsmarkt binnen de mogelijkheden van SZW;

 • c. verantwoordelijk voor projectcoördinatie van de Sluitende Aanpak;

 • d. aanspreekpunt van de Raad van Werk en Inkomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Bureau Bedrijfsvoering Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen is verantwoordelijk voor:

 • a. alle interne bedrijfsvoeringsprocessen van de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid. Hieronder vallen de management-, administratieve, secretariële, personele en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening, archivering en huisvesting, de zogenoemde PIOFAH-taken;

 • b. het aanleveren van managementinformatie ten behoeve van het management van Algemeen Arbeidsmarktbeleid, de voorbereiding en bewaking van managementafspraken, het beheer van bedrijfsvoeringsprocessen die bij Algemeen Arbeidsmarktbeleid gevoerd worden en de zorg voor een goede afstemming met de tweedelijns bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie gevoerd wordt.

Hoofdstuk 3. bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de hoofden van de afdelingen Algemeen Strategisch Arbeidsmarktbeleid en Bemiddeling en Reïntegratie wordt mandaat verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van functioneringsgesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. het afdoen van reisdeclaraties;

 • e. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur Algemeen Arbeidsmarktbeleid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de hoofden van de afdelingen Algemeen Strategisch Arbeidsmarktbeleid en Bemiddeling en Reïntegratie en het hoofd Bureau Bedrijfsvoering ABG wordt mandaat verleend met betrekking tot

 • a. het afdoen van informatieve brieven, die betrekking hebben op de taken van de eigen organisatorische eenheid.

 • b. het paraferen van stukken waarbij de directie AAM geen voortouw heeft, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs kan worden vermoed, dat deze door de directeur AAM moet worden afgedaan.

Hoofdstuk 4. volmachten

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd Bureau Bedrijfsvoering Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen is gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke handelingen ten behoeve van de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid;

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Algemene Zaken afgesloten mantelovereenkomst

 • b. het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 10.000,- per overeenkomst,

 • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van Algemeen Arbeidsmarktbeleid welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van Algemeen Arbeidsmarktbeleid.

Hoofdstuk 5. slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Doorverlening van mandaat en volmacht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Algemeen Arbeidsmarktbeleid.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Algemeen Arbeidsmarktbeleid worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 maart 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

directeur Algemeen Arbeidsmarktbeleid

,

A. Feringa

Terug naar begin van de pagina