Vaststelling actieplan Piek 2002

Geldend van 03-03-2002 t/m heden

Vaststelling actieplan Piek 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Na overleg met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger (Stcrt. 2002, 23);

Besluit:

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal, met uitzondering van de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen worden bekendgemaakt door terinzagelegging ten kantore van de Minister van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6 te Den Haag.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina