Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Inspectie Werk en Inkomen 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 13-03-2002 t/m 31-12-2003

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Inspectie Werk en Inkomen 2002

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. IWI:

de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

b. IG:

de inspecteur-generaal Werk en Inkomen;

c. Directieteam:

het team bestaande uit de IG en de directeuren;

d. UWV:

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

e. SER:

de Sociaal-Economische Raad, genoemd in artikel 1 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

f. RWI:

de Raad voor werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

g. PVK:

de Pensioen- & Verzekeringskamer, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

h. Svb:

de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

i. CWI:

de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

j. Arbo-instanties:

door de minister aangewezen instellingen die zijn belast met het verstrekken van certificaten, het verrichten van keuringen en het inschrijven in registers in het belang van veiligheid en gezondheid in de arbeid;

k. Ctb:

het College voor de toelating van de bestrijdingsmiddelen, genoemd in artikel 1a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

l. Centrale afdeling TG:

Centrale afdeling Toezicht Gemeenten;

m. Overige Bestuursorganen:

de RWI, de SER, de PVK, het Ctb en de Arbo-instanties;

n. WW:

Werkloosheidswet;

o. AG:

Arbeidsgeschiktheid;

p. HRM:

Human Resource Management;

q. ICT:

Informatie-en Communicatietechnologie;

r. P&C:

Planning en Control.

Hoofdstuk 2. Organisatie en taken

[Vervallen per 01-01-2004]

§ 1. Organisatie

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De Inspectie Werk en Inkomen bestaat uit:

 • a. de directie Beleidsontwikkeling;

 • b. de directie Toezicht UWV, RWI, SER, PVK en Arbo-instanties;

 • c. de directie Toezicht Gemeenten;

 • d. de directie Toezicht CWI, Svb en Samenwerking;

 • e. het Bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De directie Beleidsontwikkeling bestaat uit de afdeling Strategie, beleid en innovatie.

 • 2 De directie Toezicht UWV, RWI, SER, PVK en Arbo-instanties bestaat uit:

  • a. de afdeling Toezicht UWV/WW;

  • b. de afdeling Toezicht UWV/AG;

  • c. de afdeling Toezicht Collecterend en beherend;

  • d. de afdeling Toezicht Overige Bestuursorganen;

  • e. de afdeling Thematisch onderzoek.

 • 3 De directie Toezicht Gemeenten bestaat uit:

  • a. de Centrale afdeling TG;

  • b. de afdeling Centraal Kantoor Regio's;

  • c. de regio Noord;

  • d. de regio Noord-West;

  • e. de regio Zuid-West;

  • f. de regio Oost;

  • g. de regio Zuid.

 • 4 De directie Toezicht CWI, Svb en Samenwerking bestaat uit:

  • a. de afdeling Toezicht Samenwerking en keteninstituties;

  • b. de afdeling Toezicht CWI;

  • c. de afdeling Toezicht Svb;

  • d. de afdeling Juridische zaken.

 • 5 Het Bureau Bedrijfsvoering bestaat uit:

  • a. de afdeling Middelenbeheer;

  • b. de afdeling Automatisering;

  • c. de afdeling Directiesecretariaat;

  • d. de afdeling Documentatie en Informatievoorziening;

  • e. de afdeling Facility Management;

  • f. de afdeling Communicatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 Aan het hoofd van elke regio staat een hoofdinspecteur.

§ 2. Taken en verantwoordelijkheden directeuren en hoofd Bureau Bedrijfsvoering

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Elk van de directeuren is integraal verantwoordelijk voor:

 • a. de resultaten van de eigen directie;

 • b. de coördinatie van het toezicht op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de sociale verzekeringen en voorzieningen en de werking van het stelsel in samenspraak met de andere directeuren;

 • c. het relatiebeheer met het toezichtsobject vallend onder hun eigen directie;

 • d. het afleggen van verantwoording aan de IG.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

De directeur van de directie Beleidsontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de overdracht ter implementatie van beleid inzake:

 • a. de strategie;

 • b. het relatiebeheer;

 • c. de toezichtsinnovatie;

 • d. het kennismanagement;

 • e. het informatiemanagement;

 • f. het kwaliteitsmanagement;

 • g. het proces- en projectmanagement;

 • h. de coördinatie van de interfacefunctie met het ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

De directeur van de directie Toezicht UWV, RWI, SER, PVK en Arbo-instanties is verantwoordelijk voor:

 • a. het toezicht op uitvoering van de wettelijke taken door het UWV, de RWI, de SER, de PVK, het Ctb en Arbo-instanties;

 • b. het rapporteren over de resultaten en kwaliteit van de uitvoering van de taken, bedoeld onder a;

 • c. het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

De directeur van de directie Toezicht Gemeenten is verantwoordelijk voor:

 • a. het toezicht op de uitvoering van wet- en regelgeving van het ministerie door gemeenten;

 • b. het rapporteren over de resultaten en kwaliteit van de uitvoering van de taak, bedoeld onder a;

 • c. het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

De directeur van de directie Toezicht CWI, Svb en Samenwerking is verantwoordelijk voor:

 • a. het toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door de CWI en de Svb en het toezicht op de samenwerking, bedoeld in artikel 8 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • b. het rapporteren over de resultaten en kwaliteit van de uitvoering van de taken, bedoeld onder a;

 • c. het verlenen van juridische ondersteuning bij met name de ontwikkeling en uitvoering van de toezichtsfunctie;

 • d. het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor:

 • a. de planning- en controlcyclus op financieel en HRM-gebied;

 • b. de advisering over en ondersteuning bij de uitvoering van het middelenbeheer;

 • c. het voeren van de controlfunctie;

 • d. de ontwikkeling van financieel, HRM- en facility managementbeleid;

 • e. de verzorging van de uitvoering van het beleid, genoemd onder d;

 • f. het beheer van administratieve systemen;

 • g. het verzorgen van administraties;

 • h. het verlenen van managementondersteuning aan de directies;

 • i. het in samenspraak met de directie Communicatie van het ministerie ontwikkelen en verzorgen van de in- en externe communicatie inclusief persvoorlichting;

 • j. het behandelen van algemeen bestuurlijk-juridische aangelegenheden, niet zijnde de aangelegenheden, bedoeld in artikel 19.

§ 3. Taken en verantwoordelijkheden afdelingshoofden en hoofdinspecteurs

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

De afdelingshoofden van de directies, de hoofdinspecteurs en het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering zijn verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het leveren van een bijdrage aan het opstellen en het uitvoeren van het jaarplan en meerjarenplan van de IWI;

 • b. het, binnen de betreffende kaders die daartoe zijn opgesteld, bepalen van de wijze waarop de activiteiten worden georganiseerd;

 • c. het doen van voorstellen met betrekking tot het aantrekken en ontslaan van personeel, binnen de op inspectieniveau vastgestelde formatieplannen;

 • d. het op transparante en gestructureerde wijze verantwoording afleggen aan het directieteam over de wijze waarop zij de werkzaamheden hebben georganiseerd, over de geboekte voortgang, de bestede middelen en de behaalde resultaten.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Strategie, beleid en innovatie is verantwoordelijk voor de operationele taken inzake de ontwikkeling van:

 • a. strategie, beleid en innovatie;

 • b. het project- en procesmanagement;

 • c. de inspectiebrede projecten;

 • d. het inspectiebrede relatiebeheer;

 • e. het kennis-, informatie- en kwaliteitsmanagement;

 • f. het algemeen inspectiebeleid;

 • g. de coördinatie van de interfacefunctie met het ministerie.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

De hoofden van de afdeling Toezicht UWV/WW, de afdeling Toezicht UWV/AG en de afdeling Toezicht Collecterend en beherend zijn elk voor hun onderdeel verantwoordelijk voor:

 • a. het houden van toezicht op de uitvoering van de wettelijke taken door het UWV;

 • b. het rapporteren over de resultaten en kwaliteit van de uitvoering van wettelijke taken door het UWV;

 • c. het bijdragen aan integrale rapportages over de uitvoering op het beleidsterrein werk en inkomen;

 • d. het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Toezicht Overige Bestuursorganen is verantwoordelijk voor:

 • a. het houden van toezicht op de uitvoering van de wettelijke taken door de RWI, de SER, de PVK, het Ctb en Arbo-instanties;

 • b. het rapporteren over de resultaten en kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke taken door de RWI, de SER, de PVK, het Ctb en Arbo-instanties;

 • c. het bijdragen aan integrale rapportages over de uitvoering op het beleidsterrein werk en inkomen;

 • d. het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Thematisch onderzoek is verantwoordelijk voor:

 • a. het ontwikkelen en uitvoeren van thematisch sociaal-economisch toezichthoudend onderzoek naar de uitvoering door en tussen de uitvoeringsorganisaties, zoveel mogelijk rekening houdend met de onderzoeksprogrammering van het ministerie;

 • b. het rapporteren over de resultaten en kwaliteit van thematisch onderzoek;

 • c. het bijdragen aan integrale rapportages over de uitvoering op het beleidsterrein werk en inkomen;

 • d. het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2004]

De hoofden van de Centrale afdeling TG en de afdeling Centraal Kantoor Regio's zijn verantwoordelijk voor:

 • a. het ontwikkelen en coördineren van het toezicht op de uitvoering van wet- en regelgeving van het ministerie door gemeenten;

 • b. het opstellen van rapportages over de uitvoering van wet- en regelgeving van het ministerie door gemeenten;

 • c. het bijdragen aan integrale rapportages over de uitvoering op het beleidsterrein werk en inkomen;

 • d. het ontwikkelen en coördineren van en rapporteren over thematisch toezichtsonderzoek betreffende de gemeenten;

 • e. het vormgeven van directiegericht informatiseringsbeleid;

 • f. het deelnemen aan overleg met gemeenten op landelijk niveau;

 • g. het vormgeven van een intermediairfunctie voor beleidsdirecties;

 • h. de inbreng van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2004]

De hoofdinspecteurs zijn voor hun eigen regio verantwoordelijk voor:

 • a. het houden van toezicht op de uitvoering van wet- en regelgeving van het ministerie door gemeenten;

 • b. het rapporteren over resultaten en kwaliteit van de uitvoering van wet-en regelgeving van het ministerie door gemeenten;

 • c. het bijdragen aan integrale rapportages over de uitvoering op het beleidsterrein werk en inkomen;

 • d. het uitvoeren van onderzoek en het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming;

 • e. het uitvoeren van de vaststellingstaken met betrekking tot rijksvergoedingen aan gemeenten tot en met het vergoedingsjaar 2000 en de servicelijn.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Toezicht Samenwerking en keteninstituties is verantwoordelijk voor:

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Toezicht CWI is verantwoordelijk voor:

 • a. het houden van toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door de CWI;

 • b. het rapporteren over de resultaten en kwaliteit van de uitvoering van wettelijke taken door de CWI;

 • c. het bijdragen aan integrale rapportages over de uitvoering op het beleidsterrein werk en inkomen;

 • d. het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Toezicht Svb is verantwoordelijk voor:

 • a. het houden van toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door de Svb;

 • b. het rapporteren over de resultaten en kwaliteit van de uitvoering van wettelijke taken door de Svb;

 • c. het bijdragen aan integrale rapportages over de uitvoering op het beleidsterrein werk en inkomen;

 • d. het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Juridische zaken is verantwoordelijk voor:

 • a. de juridische ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van de toezichtsfunctie;

 • b. het bijdragen aan integrale rapportages over de uitvoering op het beleidsterrein werk en inkomen;

 • c. het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in beleidsvorming;

 • d. de coördinatie van de inbreng in het op verzoek uitvoeren van de toezichtbaarheidstoets, bedoeld in artikel 41 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Middelenbeheer is verantwoordelijk voor:

 • a. de advisering over en ontwikkeling van beleid en plannen over de besteding van middelen

  ten aanzien van personeel en financiën;

 • b. de levering van managementinformatie;

 • c. het verzorgen van de controlfunctie;

 • d. het voeren van de administratie over middelenbeheer en personeelssalarissen.

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Automatisering is verantwoordelijk voor:

 • a. de advisering over en ontwikkeling van beleid en plannen met betrekking tot ICT;

 • b. het beheer van ICT-systemen, infrastructuur en applicaties;

 • c. het verlenen van gebruikersondersteuning;

 • d. het beheren van een helpdesk;

 • e. de ontwikkeling van applicaties.

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Directiesecretariaat is verantwoordelijk voor:

 • a. de advisering over en ontwikkeling van beleid en plannen met betrekking tot ondersteuning van de directies van de Inspectie;

 • b. de verzorging van de managementondersteuning van de directies;

 • c. het voeren van het directiesecretariaat van het directieteam;

 • d. het adviseren over en behandelen van algemene bestuurlijke en juridische aangelegenheden, niet zijnde de aangelegenheden bedoeld in artikel 19;

 • e. de verzorging van het ambtelijk secretariaat van de ondernemingsraad;

 • f. de uitvoering van P&C-activiteiten;

 • g. het beheer van het kwaliteitssysteem.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Documentatie en Informatievoorziening is verantwoordelijk voor:

 • a. de advisering over en ontwikkeling van beleid en plannen met betrekking tot de documentaire informatievoorziening;

 • b. de verzameling, het beheer, de ontsluiting en de beschikbaarstelling van documentaire informatievoorziening;

 • c. de verlening van gebruikersondersteuning.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Facility Management is verantwoordelijk voor:

 • a. de advisering over en ontwikkeling van beleid en plannen met betrekking tot algemene voorzieningen;

 • b. de verzorging van de huisvesting en het daaraan verbonden beheer.

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verzorgen van de in- en externe communicatie. Dit is inclusief persvoorlichting.

 • 2 De communicatie wordt afgestemd met de directie Communicatie van het ministerie.

Hoofdstuk 3. Mandaten en machtigingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 28

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de directeuren wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de in artikel 8, onderdeel e, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002 genoemde personeelsaangelegenheden voorzover deze betrekking hebben op medewerkers van hun directie.

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de hoofden van de afdelingen van de directie Beleidsontwikkeling, de directie Toezicht UWV, RWI, SER, PVK en Arbo-instanties, de directie Toezicht Gemeenten en de directie Toezicht CWI, Svb en Samenwerking wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het paraferen van stukken op het terrein van hun afdeling, waarbij hun eigen directie niet het voortouw heeft;

 • b. het toekennen van vergoedingen op grond van het Reisbesluit binnenland en het Verplaatsingskostenbesluit 1989 aan medewerkers van hun afdeling;

 • c. de afdoening en ondertekening van brieven aan burgers of instellingen over aspecten die het toezicht van hun afdeling betreffen.

Artikel 30

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de hoofdinspecteurs van de directie Toezicht Gemeenten wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het paraferen van stukken met betrekking tot aangelegenheden genoemd in artikel 17, waarbij hun eigen regio niet het voortouw heeft;

 • b. het toekennen van vergoedingen op grond van het Reisbesluit binnenland en het Verplaatsingskostenbesluit 1989 aan medewerkers van hun regio;

 • c. de afdoening en ondertekening van brieven aan burgers of instellingen over aspecten die het toezicht van hun regio betreffen.

Artikel 31

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Centraal Kantoor Regio's en de hoofdinspecteurs wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de besluitvorming met betrekking tot de door gemeenten aangevraagde verbetertrajecten, waaronder de besluiten ten aanzien van de aanvragen opschoningsactie juridisch oninbare vorderingen, alsmede de besluitvorming over de vaststelling van de rijksvergoeding aan de gemeenten tot en met het vergoedingsjaar 2000, waaronder het treffen van maatregelen.

 • 2 De besluitvorming over verzoeken tot verlenging van verbetertrajecten en ten aanzien van andere dan financiële maatregelen jegens gemeenten blijft buiten het mandaat, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 32

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het paraferen van stukken op het terrein van het Bureau Bedrijfsvoering, waarbij het Bureau Bedrijfsvoering niet het voortouw heeft.

Artikel 33

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de hoofden van de afdelingen van de directies, de hoofden van de afdelingen van het Bureau Bedrijfsvoering, de hoofdinspecteurs van de regio's en de hoofden van de afdelingen Toezichtsactiviteiten en Werkvoorbereiding, Vaststelling en Bedrijfsvoering van de regio's wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen organisatorische eenheid, voorzover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van management-medewerkergesprekken;

 • c. verlof van en werktijdafspraken met medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde bijzondere beloningen.

Hoofdstuk 4. Volmachten

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 34

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De directeuren zijn gevolmachtigd voor de eigen directie overeenkomsten af te sluiten die betrekking hebben op:

  • a. de ontwikkeling en uitvoering van beroeps-, functionerings- en loopbaangerichte cursussen en opleidingen, die ingevolge een dienstopdracht worden gevolgd, voorzover deze voortvloeien uit een door de IG geaccordeerd opleidingsplan;

  • b. de inhuur van extern personeel, voorzover dit niet ingevolge artikel 10 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002 is voorbehouden aan een daar met name genoemde directeur.

 • 2 Voor de overeenkomsten, genoemd in het eerste lid, geldt een maximum van € 10.000,- per overeenkomst.

Artikel 35

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdelingshoofden van de directies, de hoofdinspecteurs en het hoofd Bureau Bedrijfsvoering zijn gevolmachtigd tot het afsluiten van overeenkomsten die betrekking hebben op documentatiemateriaal, kantoorbenodigdheden en representatie ten behoeve van de eigen afdeling, de eigen regio en het eigen bureau.

 • 2 Voor de overeenkomsten, genoemd in het eerste lid, geldt een maximum van € 5.000,- per overeenkomst.

Artikel 36

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering is gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen:

  • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Algemene Zaken afgesloten mantelovereenkomst alsmede overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten, die niet onder de mantelovereenkomst vallen;

  • b. het aangaan van overeenkomsten met uitzendbureaus met betrekking tot de tewerkstelling van uitzendkrachten ten behoeve van de inspectie, binnen de formatie van de IWI;

  • c. het afsluiten van overeenkomsten voor verzorging van huisvesting en het daaraan verbonden beheer;

  • d. het ten behoeve van de medewerkers van het Bureau Bedrijfsvoering afsluiten van overeenkomsten die betrekking hebben op de ontwikkeling en uitvoering van beroeps-, functionerings- en loopbaangerichte cursussen en opleidingen, die ingevolge een dienstopdracht worden gevolgd, voorzover deze voortvloeien uit een door de IG geaccordeerd opleidingsplan.

 • 2 Voor de overeenkomsten, genoemd in het eerste lid, geldt een maximum van € 7.500,- per overeenkomst.

Artikel 37

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Facility Management is gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten voor verzorging van huisvesting en het daaraan verbonden beheer tot een maximum van € 5000,- per overeenkomst.

Artikel 38

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Automatisering is gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten ten aanzien van aanschaffingen en diensten betreffende de informatie- en communicatietechnologie tot een maximum van € 5000,- per overeenkomst.

Artikel 39

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 Voor de overeenkomsten, genoemd in het eerste lid, geldt een maximum van € 5.000,- per overeenkomst.

Artikel 40

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Documentatie en Informatievoorziening is gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten ten aanzien van aanschaffingen die de documentatie en de informatievoorziening betreffen tot een maximum van € 5.000,- per overeenkomst.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 41

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdelingshoofden van de directies respectievelijk het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering kunnen, na voorafgaande schriftelijke instemming van de IG, hun bevoegdheden, bedoeld in artikel 29, onder a, respectievelijk artikel 32 doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

 • 2 De hoofdinspecteurs zijn niet bevoegd hun bevoegdheden door te verlenen aan de hoofden van de afdelingen Toezichtsactiviteiten en Werkvoorbereiding, Vaststelling en Bedrijfsvoering, met dien verstande dat zij hun bevoegdheden, bedoeld in artikel 30 en artikel 35 wel mogen doorverlenen.

Artikel 42

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering een directeur, een afdelingshoofd of een hoofdinspecteur worden diens taken en bevoegdheden of een nader genoemd deel daarvan, behoudens de bevoegdheid tot het verlenen, wijzigen of intrekken van mandaat, volmacht of machtiging waargenomen door een plaatsvervanger.

 • 2 De IG kan voor elke directeur, elk afdelingshoofd en elke hoofdinspecteur een plaatsvervanger aanwijzen.

Artikel 43

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Inspectie Werk en Inkomen 2002.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 februari 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De

inspecteur-generaal Werk en Inkomen

,

L.H.J. Kokhuis

Terug naar begin van de pagina