Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 17-12-2008 t/m 31-12-2013

Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 20, vierde lid, 84, tweede lid, en 85, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming,

Besluiten:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Besluit stralingsbescherming;

b. gecontroleerde zone:

een ruimte als bedoeld in artikel 83, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

c. bewaakte zone:

een ruimte als bedoeld in artikel 83, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

Artikel 2. Waarschuwingsbord

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde waarschuwingsbord is minimaal 7,5 cm breed, tenzij dit in de situatie waarin het moet worden aangebracht niet redelijk is.

Artikel 3. Tekst bij waarschuwingsbord

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Onder of naast het in artikel 2, eerste lid, bedoelde waarschuwingsbord bevinden zich een of meerdere gele, rechthoekige borden met een zwarte rand met daarop in het zwart de tekst:

  • a. `RÖNTGENSTRALING', indien een toestel de oorzaak van de mogelijke blootstelling is;

  • b. `RADIOACTIEVE STOFFEN', indien radioactieve stoffen de oorzaak van de mogelijke blootstelling zijn;

  • c. `BEWAAKTE ZONE', indien het een bewaakte zone betreft;

  • d. `GECONTROLEERDE ZONE', indien het een gecontroleerde zone betreft.

 • 2 De in het eerste lid, onder c en d, bedoelde teksten gaan, indien het mogelijk aanwezige dosisequivalenttempo in de zone meer dan 10 μSv/uur bedraagt, vergezeld van de tekst: ‘Dosistempo > 10 μSv/uur’.

Artikel 4. Waarschuwingssignalering op ingekapselde bronnen, toestellen en bronhouders

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 Indien het ingekapselde bronnen betreft, is het eerste lid niet van toepassing op bij de inwerkingtreding van deze regeling reeds bestaande bronnen.

 • 4 Het eerste lid is niet van toepassing indien de afmeting van de ingekapselde bron te klein is voor een met het blote oog herkenbaar waarschuwingsteken.

 • 7 Het vijfde lid is niet van toepassing op een bronhouder die tegelijkertijd wordt gebruikt als broncontainer, mits die bronhouder is voorzien van een ADR1-etiket.

Artikel 5. Verbodsbord gecontroleerde zone

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 Onder of naast het in het eerste lid bedoelde verbodsbord bevindt zich een wit, rechthoekig bord met een zwarte rand met daarop in het zwart de tekst: `geen toegang voor onbevoegden'.

 • 3 Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de in het eerste en tweede lid bedoelde borden.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2002 met uitzondering van de artikelen 3, eerste lid, onder a, c, en d, 4, eerste lid, voorzover het toestellen betreft, en 5, die op 1 september 2002 in werking treden.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 februari 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

 1. ADR: Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses pas voie de route.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina