Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 02-12-2010 t/m 31-12-2013

Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Economische Zaken, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 12, eerste lid, 41, zesde lid, 43, tweede lid, 44, achtste lid, en 120, derde lid, van het Besluit stralingsbescherming,

Besluiten:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Kernenergiewet;

b. besluit:

Besluit stralingsbescherming;

c. stralingsbeschermingseenheid:

een stralingsbeschermingseenheid als bedoeld in artikel 12 van het besluit;

d. melding:

melding van handelingen met toestellen als bedoeld in § 4.1 van het besluit;

e. vergunning:

vergunning voor handelingen als bedoeld in § 4.2 van het besluit en voor het zich ontdoen van radioactieve stoffen als bedoeld in § 4.4 van het besluit;

f. administratie:

een administratie als bedoeld in artikel 120 van het besluit;

g. coördinerend deskundige:

deskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, die jegens de ondernemer ervoor zorgt dat handelingen plaatsvinden binnen de kaders van de regelgeving en die tevens de handelingen van de toezichthoudend deskundigen coördineert;

h. toezichthoudend deskundige:

deskundige als bedoeld in artikel 9, eerstel lid, van het besluit, die een handeling of werkzaamheid uitvoert, of onder wiens toezicht een handeling of werkzaamheid wordt uitgevoerd;

i. Minister:

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2. Aanwezigheid stralingsbeschermingseenheid

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een stralingsbeschermingseenheid is aanwezig in een onderneming en op locaties indien in verschillende organisatie-onderdelen en op verschillende plaatsen door de ondernemer verschillende handelingen of werkzaamheden met in totaal meer dan 100 bronnen worden verricht waarvoor een vergunning is vereist.

 • 3 De vergunning van een andere soort ondernemer dan die een onderneming heeft als bedoeld in het eerste en tweede lid kan het voorschrift bevatten van de aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid, indien in zijn onderneming:

  • a. handelingen worden verricht die overeenkomen met die in de in het eerste en tweede lid bedoelde ondernemingen of op de in het eerste lid bedoelde locaties;

  • b. naar het oordeel van de Minister een stralingsbeschermingszorgsysteem is vereist, dat vergelijkbaar is met dat in de ondernemingen, bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 4 Ondernemers kunnen in kennis gesteld worden van de toepassing van het eerste lid.

Artikel 3. Werkwijze stralingsbeschermingseenheid

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien een stralingsbeschermingseenheid is voorgeschreven, beschikt de ondernemer over een interne regeling stralingshygiëne, waarin in ieder geval is vastgelegd:

 • a. de doelstellingen en uitgangspunten van het stralingsbeschermingszorgsysteem;

 • b. het werkingsgebied;

 • c. de stralingsbeschermingsorganisatie, met een omschrijving van de verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden van de bij het verrichten van handelingen of werkzaamheden betrokken organisatie-onderdelen en werknemers, alsmede het interne toezicht en de rapportage daarover;

 • d. de formatieve omvang, de vereiste deskundigen en de aanvullend benodigde administratieve of technische ondersteuning;

 • e. een verbod om zonder interne toestemming handelingen of werkzaamheden te verrichten;

 • f. een beheersysteem van interne toestemmingen;

 • g. werkwijzen en procedures voor handelingen of werkzaamheden inclusief de toelatingseisen voor blootgestelde werknemers, registratieverplichtingen en periodieke controles;

 • h. een afvalplan voor de inzameling, de opslag en de overdracht van radioactief afval;

 • i. een calamiteitenregeling voor incidenten of ongevallen met bronnen.

Artikel 4. Taken coördinerend deskundige in de stralingsbeschermingseenheid

[Vervallen per 01-01-2014]

De coördinerend deskundige in de stralingsbeschermingseenheid heeft tot taak:

 • a. het voorbereiden en opstellen van het stralingshygiënisch beleid, en het adviseren over dit beleid;

 • b. het voorbereiden en indien daartoe gemandateerd verlenen van interne toestemmingen;

 • c. het houden van intern toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen en van de voorschriften in de interne regeling, in de stralingsbeschermingsvoorschriften en in de interne toestemmingen;

 • d. het melden van nieuwe toepassingen aan de Minister, voorzover deze melding volgt uit een voorschrift in de vergunning;

 • e. het beheren en onderhouden van een deugdelijke administratie van relevante gegevens die betrekking hebben op de stralingshygiëne, op de stralingstoepassingen en de bronnen;

 • f. het jaarlijks zorgdragen voor een rapportage over de stralingshygiëne aan de ondernemer en de Minister.

Artikel 5. Melding toestel

[Vervallen per 01-01-2014]

Een melding van handelingen wordt verricht met gebruikmaking van het formulier in de bijlage 1, behorend bij deze regeling.

Artikel 6. Aanvraag vergunning

[Vervallen per 01-01-2014]

Bij een aanvraag voor een vergunning voor handelingen worden de gegevens verstrekt, die zijn opgenomen in de bijlage 2, behorend bij deze regeling.

Artikel 7. Algemene bepalingen inhoud administratie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een administratie omvat een beheersysteem waarin alle gegevens en rapportages die bij of krachtens de wet zijn voorgeschreven, worden opgeslagen.

 • 2 In een vergunning ingevolge de artikelen 15, 29 en 34 van de wet kunnen voorschriften worden gegeven voor aanvullende gegevens over handelingen die in de administratie zijn opgenomen.

Artikel 8. Nadere inhoud administratie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 Bij handelingen met toestellen als bedoeld in artikel 21 van het besluit bevat de administratie voorts:

  • a. merk, type en bouwjaar van de generator en van het aangesloten statief;

  • b. de maximale output die het systeem kan leveren, uitgedrukt als functie van de maximale hoogspanning van de röntgenbuis en de spanning die de generator kan leveren;

  • c. plaats en aard van de toepassing;

  • d. datum en resultaat van verrichte controles.

 • 3 Bij handelingen met hoogactieve bronnen bevat een administratie voor elke hoogactieve bron tevens:

  • a. de in de bijlage 3, behorend bij deze regeling, genoemde gegevens op het in deze bijlage opgenomen formulier en

  • b. de door de fabrikant of leverancier van de bron verstrekte kleurenfoto van het ontwerp van die bron en van de daarbij behorende broncontainer.

Artikel 9. Bewaartermijn gegevens in administratie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De gegevens in een administratie worden ten minste gedurende vijf jaar na het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben, bewaard.

Artikel 9a

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De ondernemer verstrekt de Minister binnen twee weken na het verwerven van een hoogactieve bron de in de bijlage 4, behorend bij deze regeling, genoemde gegevens. Hij gebruikt daarvoor het in die bijlage opgenomen formulier.

 • 2 De ondernemer verstrekt de Minister telkens, binnen twee weken, na de aanvang van een kalenderjaar en na het tijdstip waarop hij de hoogactieve bron niet langer in zijn bezit heeft:

  • a. het identificatienummer van de hoogactieve bron;

  • b. zijn naam,

  • c. de locatie van de hoogactieve bron en de plaats waar deze bron zich binnen deze locatie bevindt, met de mededeling of sprake is van vast gebruik of van opslag vanwege mobiel gebruik;

  • d. het nummer van de vergunning;

  • e. het soort radionuclide;

  • f. de activiteit van de hoogactieve bron op de datum van productie of, indien deze activiteit onbekend is, de activiteit op de datum dat de bron voor het eerst op de markt is gebracht;

  • g. de in onderdeel f bedoelde datum van productie, onderscheidenlijk de datum waarop de bron voor het eerst op de markt is gebracht.

 • 3 Bij wijziging van overeenkomstig het tweede lid verstrekte gegevens verstrekt de ondernemer de Minister de gewijzigde gegevens binnen twee weken na die wijziging.

 • 4 Indien een hoogactieve bron aan een ander is overgedragen, verstrekt de ondernemer, tezamen met de gegevens die hij hiervoor op grond van het tweede lid verstrekt, de naam van degene aan wie hij de bron heeft overgedragen.

 • 5 Indien de ondernemer geen enkele hoogactieve bron meer in zijn bezit heeft, maakt hij daarvan melding bij het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2002, met uitzondering van artikel 2, dat op 1 september 2002 in werking treedt.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 februari 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

J.F. Hoogervorst

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage 1. behorend bij artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

MELDING TOESTELLEN

(Besluit stralingsbescherming artikelen 21, 22, 41 en 42)

Melding van het in gebruik nemen c.q. het buiten gebruik stellen, respectievelijk het in opslag nemen c.q. het uit opslag nemen van een (niet-vergunningsplichtig) toestel:

1. Naam en het adres van degene die deze melding ondertekent:

2. Naam en het adres van de ondernemer:

3. Adres of de kadastrale gegevens van de locatie:

4. Dit is een melding van het in gebruik nemen of het in opslag nemen van een toestel:

□ ja » ga verder naar 5

□ neen » ga verder naar 11

5. Omschrijf de handelingen en het doel:

handeling:

 

□ in gebruik nemen

□ in opslag nemen

doel:

 

□ medische diagnostiek

□ veterinaire diagnostiek

□ industriële toepassing

□ research

□ anders, nl.:

 

6. Beschrijf het toestel waarmee de gemelde handeling wordt verricht:

merk:

type:

maximale hoogspanning:

kilovolt

7. Staat het toestel op minder dan twee meter van de locatiegrens?

□ ja » ga verder naar 8

 

□ neen» ga verder naar 16

 

8. Geef de maximale effectieve dosis die een persoon buiten de locatie in een kalenderjaar kan ontvangen.

... microsievert per jaar

 

9. Is de onder 8. aangegeven dosis hoger dan 10 microsievert per jaar?

□ ja » ga verder naar 10

 

□ neen » ga verder naar 16

 

10. Geef een beschrijving van de maatregelen ter voorkoming van en bescherming tegen schade in en buiten de locatie

ga verder naar 16

 

11. Dit is een melding van het buiten gebruik stellen c.q. het uit opslag nemen van een toestel

□ ja » ga verder naar 12

 

( neen » ga verder naar 15

 

12. Voor dit toestel is eerder een melding gedaan van het in gebruik nemen c.q. het in opslag nemen

□ ja op ..............

□ neen omdat .............................

13. Op welke wijze heeft u zich van het toestel ontdaan?

14. Ontstaat er door het buiten gebruik stellen van het toestel een wijziging van de maximale effectieve dosis die een persoon, buiten de locatie, kan ontvangen?

□ ja, dit wijzigt naar .........microsievert per jaar ((( ga verder naar 16

□ neen » ga verder naar 16

 

15. Wat is de reden van deze melding?

 

16. Dagtekening:

 

Ondertekening:

 

Bijlage 2. behorend bij artikel 6 van deze regeling

[Vervallen per 01-01-2014]

Vereiste informatie bij een aanvraag om vergunning voor handelingen ingevolge artikel 29 en 34 Kernenergiewet

1. Gegevens van de ondernemer

[Vervallen per 01-01-2014]

 • Gegevens van de aanvrager

 • Gegevens over eventueel eerder verleende vergunningen

2. Gegevens over de feitelijke vergunningaanvraag

[Vervallen per 01-01-2014]

 • Handelingen met bronnen

 • Lozingen van radioactieve stoffen

 • Toelichting op de gevraagde handelingen

 • Rechtvaardiging

 • Tijdsduur

3. Gegevens over de deskundigheid en de organisatorische inbedding daarvan, inclusief een eventueel stralings-zorg-systeem

[Vervallen per 01-01-2014]

 • Deskundigheid en toezicht ten aanzien van arbo- en milieuaspecten

 • Aandachtspunten voor de opzet van de stralenbescherming

 • Medische deskundigheid; verantwoordelijkheidsstructuur

4. De maatregelen die de ondernemer neemt ter beperking van schade ten gevolge van ioniserende straling in en buiten de locatie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • Maatregelen gericht op de bescherming van werknemers, waarbij wordt onderbouwd hoe wordt voldaan aan het redelijkerwijscriterium

 • Maatregelen gericht op het milieu, waarbij wordt onderbouwd hoe wordt voldaan aan het redelijkerwijscriterium

 • Maatregelen gericht op patiënten, waarbij wordt onderbouwd hoe wordt voldaan aan het redelijkerwijscriterium

 • Medisch wetenschappelijk onderzoek

Bijlage 3. behorend bij artikel 8, derde lid, onder a

[Vervallen per 01-01-2014]

Standaardformulier voor hoogactieve ingekapselde bronnen voor eigen administratie

[Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 239105.png

Bijlage 4. behorend bij artikel 9a, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2014]

Standaardformulier voor hoogactieve ingekapselde bronnen na verwerving te zenden aan het Ministerie van VROM

[Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 239106.png
Terug naar begin van de pagina