Overdrachtsbesluit toezicht financiële bijsluiter

[Regeling vervallen per 01-09-2002.]
Geldend van 08-03-2002 t/m 31-08-2002

Besluit van 28 februari 2002, houdende regels met betrekking tot de overdracht van het toezicht op de financiële bijsluiter aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten (Overdrachtsbesluit toezicht financiële bijsluiter)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 januari 2002, no. FM 2002-019 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag;

Gelet op artikel 26 van de Wet op het consumentenkrediet, artikel 29, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, artikel 85a, vierde lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, artikel 25, eerste en vierde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en artikel 51, eerste en vierde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 21 februari 2002, no. W06.02.0033/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 25 februari 2002, FM 2002–292M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2002]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

  • b. Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2002]

Over door de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank N.V. of de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer krachtens de ingevolge artikel 2 overgedragen taken en bevoegdheden te stellen regels wordt vooraf overleg gevoerd met Onze Minister.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2002]

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot aan het publiek te verstrekken informatie door verzekeraars.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2002]

[Red: Wijzigt het Overdrachtsbesluit Wet toezicht beleggingsinstellingen.]

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2002]

Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de Regeling informatieverstrekking WTN en de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998 op artikel 4 van dit besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2002]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2002]

Dit besluit wordt aangehaald als: Overdrachtsbesluit toezicht financiële bijsluiter.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 februari 2002

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven zevende maart 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina