Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 03-03-2002 t/m heden

Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10:3, 10:8 en 10:9 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2001 waarbij de Minister van Financiën belast wordt met de zorg voor het consumentenkrediet, met uitzondering van schuldbemiddeling;

Gezien artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht en de schriftelijke instemming van de Stichting Toezicht Effectenverkeer van 26 februari 2002, kenmerk JZ-PB-02020819;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

de Minister:

de Minister van Financiën;

de Autoriteit Financiële Markten:

de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 2

De Autoriteit Financiële Markten oefent in naam van de Minister de volgende bevoegdheden uit:

Artikel 3

De Autoriteit Financiële Markten is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat voor de in artikel 2 genoemde bevoegdheden. Op het ondermandaat zijn de artikelen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

De Autoriteit Financiële Markten adviseert de Minister inzake de aan de Minister op grond van artikel 63, tweede lid, Wet op het consumentenkrediet voorgelegde begroting van de kosten die zijn gemoeid met de door de in artikel 62 Wet op het consumentenkrediet bedoelde accountants en organisatie verrichte werkzaamheden. De Autoriteit Financiële Markten adviseert de Minister voorts inzake de op grond van artikel 63, tweede lid, Wet op het consumentenkrediet te stellen regels aangaande de berekening van de bijdragen van de vergunninghouders.

Artikel 5

De Autoriteit Financiële Markten verschaft de Minister elk half jaar schriftelijk genoegzame informatie over de wijze waarop zij namens de Minister haar bevoegdheden uitoefent die zij heeft op grond van dit besluit.

Artikel 6

Een document dat is opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten en waarin is vastgelegd een besluit of handeling genomen respectievelijk verricht op grond van dit mandaatbesluit, vermeldt aan het slot:

  • `De Minister van Financiën,

  • namens deze,

  • Autoriteit Financiële Markten'.

In geval van ondermandaat wordt daaraan toegevoegd de functie van de ondergemandateerde.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven