Regeling uitvoering Honden- en kattenbesluit 1999

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 12-01-2013 t/m 30-06-2014

Regeling uitvoering Honden- en kattenbesluit 1999

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Honden- en kattenbesluit 1999;

b. SRGN:

Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland;

c. Bureau I&R-HKB:

Bureau Identificatie & Registratie van het Honden- en kattenbesluit 1999;

d. deelkwalificatie:

combinatie van eindtermen, vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.3. van de Wet educatie beroepsonderwijs, zoals die gold voor 1 januari 2012;

e. UBN:

uniek bedrijfsnummer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit;

f. wet:

Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

g. aanvrager:

migrerende beroepsbeoefenaar die erkenning van beroepskwalificaties aanvraagt;

h. Bureau Erkenningen:

organisatie die belast is met het uitgeven van bewijzen van vakbekwaamheid in opdracht van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

i. beheerder:

beheerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van het Honden- en kattenbesluit 1999;

j. bedrijfsinrichting:

perceelsgebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het houden van honden of katten ten behoeve van fokdoelen of voor het houden van honden of katten ten behoeve van verkoop of aflevering;

k. asiel:

perceelsgebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden of katten die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan;

l. pension:

perceelsgebonden ruimte of ruimtes, niet zijnde een asiel, bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden en katten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 2 Onverminderd het eerste lid wordt als erkend bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit aangemerkt:

  • a. een tot 1 januari 2007 door de Stichting Examens Vakbekwaamheid afgegeven bewijs van vakbekwaamheid;

  • b. een erkend bewijs van vakbekwaamheid dat tenminste de volgende deelkwalificaties bevat:

   • 1°. Voeren van (gezelschaps)dieren;

   • 2°. Verzorgen van (gezelschaps)dieren;

   • 3°. Begeleiding voortplanting (gezelschaps)dieren, en

   • 4°. Nemen van hygiënische maatregelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een identificatie als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder a, van het besluit is een door het Bureau I&R-HKB uitgegeven tatoeagenummer dat op aanvraag wordt verstrekt.

 • 2 Onder de identificatie, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen de in het kader van het Honden- en kattenbesluit 1981 door de SRGN uitgegeven of geaccepteerde identificatienummers, mits de tekens nog duidelijk zijn te onderscheiden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 2 De melding, bedoeld in het eerste lid, onder c, kan tevens geschieden door middel van een elektronisch bestand dat voldoet aan de daartoe op aanvraag te verkrijgen beschrijving.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 2 De formulieren, bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden verzonden aan Bureau I&R-HKB, Postbus 2082, 7420 AB Deventer.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2014]

In het kader van deze regeling zijn de navolgende bedragen verschuldigd:

 • a. Met betrekking tot de aanmelding en registratie van de inrichting, bedoeld in artikel 4 van het besluit:

  • 1º. € 28,49 voor de verwerking van de aanmelding;

  • 2º. jaarlijks € 6,78 per toegekend UBN.

 • b. Voor de verwerking van de melding van de gegevens, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het besluit:

  • 1º. € 1,42 voor een melding anders dan door middel van een elektronisch bestand;

  • 2º. € 1,11 voor een melding door middel van een elektronisch bestand;

  • 3º. € 1,11 voor een melding van gegevens die ten opzichte van een eerdere melding niet zijn gewijzigd;

  • 4º. een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te bepalen bedrag als opslag van het bedrag, bedoeld onder 1° en 2°, voor de verificatie van een melding van een nieuw te registreren identificatienummer als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

 • c. € 56,70 voor het op aanvraag verstrekken van een tatoeagenummer, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • d. Voor het op aanvraag verstrekken van de navolgende extra bescheiden:

  1º.

  registratiebewijs:

  € 1,19; 2º.

  mutatieoverzicht:

  € 10,81.

Artikel 6a

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De artikelen 6a tot en met 6d van deze regeling zijn van toepassing op de aanvraag van een migrerende beroepsbeoefenaar tot het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties voor de toegang tot uitoefening van het gereglementeerde beroep beheerder van een bedrijfsinrichting, asiel of pension als bedoeld in het Honden- en Kattenbesluit 1999.

 • 2 Artikel 6e van deze regeling is van toepassing op de verklaring vooraf, bedoeld in artikel 23 van de wet, en de controle, bedoeld in artikel 27 van de wet, van een dienstverrichter die een gereglementeerd beroep als bedoeld in het eerste lid wenst uit te oefenen.

Artikel 6b

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een aanvraag tot het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de wet wordt ingediend bij Bureau Erkenningen.

Artikel 6c

[Vervallen per 01-07-2014]

Indien de aanvrager op grond van artikel 11 van de wet een proeve van bekwaamheid moet afleggen, draagt Bureau Erkenningen ervoor zorg dat:

 • a. de aanvrager schriftelijk wordt geïnformeerd over de vakken waarop de proeve van bekwaamheid betrekking heeft, over de wijze waarop de proeve van bekwaamheid wordt afgenomen en over de kosten van de proeve;

 • b. het resultaat van de proeve van bekwaamheid zo spoedig mogelijk wordt meegedeeld aan de aanvrager.

Artikel 6d

[Vervallen per 01-07-2014]

Indien de aanvrager op grond van artikel 11 van de wet een aanpassingsstage moet doorlopen, deelt Bureau Erkenningen de aanvrager schriftelijk mede:

 • a. de vakken waarop de aanpassingsstage betrekking heeft;

 • b. de duur van de aanpassingsstage;

 • c. in voorkomend geval de aanvullende opleiding die deel uitmaakt van de aanpassingsstage.

Artikel 6e

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 2 Indien na de controle, bedoeld in artikel 27 van de wet, blijkt dat de beroepskwalificaties van dienstverrichter als bedoeld in artikel 21 van de wet wezenlijk verschillen van de vereiste opleiding voor de toegang tot uitoefening van het beroep beheerder van een bedrijfsinrichting, asiel of pension, legt de dienstverrichter een proeve van bekwaamheid af.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoering Honden- en kattenbesluit 1999.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
overeenkomstig het door de

Minister

genomen besluit:
De

secretaris-generaal

,

C.J. Kalden

Bijlage 3

[Vervallen per 01-07-2014]

Deel I: Inventarisatielijst honden en katten

[Vervallen per 01-07-2014]

Bijlage 36215.png

Deel II: Nieuw te registreren honden- en katten

[Vervallen per 01-07-2014]

Bijlage 36216.png

(achterkant formulieren)

[Vervallen per 01-07-2014]

Verklaring van de kolommen:
Bijlage 36217.png
Terug naar begin van de pagina