Regeling voorzieningen stralingsbescherming werknemers

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling voorzieningen stralingsbescherming werknemers

§ 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Besluit stralingsbescherming;

b. NDRIS:

Nationaal Dosis Registratie- en Informatie Systeem;

c. NRG:

Nuclear Research and Consultancy Group VOF;

d. de minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

e. dosisgegevens:

gegevens die nodig zijn om de effectieve dosis en/of equivalente dosis van een werknemer vast te leggen;

f. dosismeter:

persoonlijk dosiscontrolemiddel als bedoeld in de artikelen 8 en 87 van het besluit;

g. sofi-nummer:

het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

§ 2. Stralingsartsen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2. Inschrijving register

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister houdt een register bij waarin een stralingsarts wordt ingeschreven.

 • 2 Een inschrijving vindt plaats indien de aanvrager:

  • a. als arts arbeid en gezondheid, bedrijfsarts, is ingeschreven in het register van erkende sociaal geneeskundigen, dat wordt bijgehouden door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst; en

  • b. hetzij in het bezit is van een recent diploma ioniserende straling niveau 3 van een opleiding als bedoeld in artikel 132, tweede lid, van het besluit, hetzij een minder recent, maar niet langer dan vijf jaar geleden afgegeven, diploma als bedoeld, mits de aanvrager kan aantonen dat hij na het behalen van het diploma de noodzakelijke kennis heeft bijgehouden, aan welke eis in ieder geval wordt voldaan indien de aanvrager na- of bijscholingsactiviteiten heeft gevolgd, overeenkomstig die bedoeld in bijlage A, onder I, behorende bij deze regeling.

 • 3 De inschrijving geschiedt voor een periode van ten hoogste vijf jaar; na afloop van die periode kan de inschrijving op aanvraag telkens met ten hoogste vijf jaar worden verlengd, indien de aanvrager kan aantonen dat hij:

  • a. als arts arbeid en gezondheid, bedrijfsarts, is ingeschreven in het register van erkende sociaal geneeskundigen, dat wordt bijgehouden door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst en

  • b. in de afgelopen inschrijvingsperiode van vijf jaar de noodzakelijke kennis heeft bijgehouden.

  Aan de eis, genoemd onder b, wordt in ieder geval voldaan indien de aanvrager voldoet aan de criteria, opgenomen in bijlage A, behorende bij deze regeling.

 • 4 De aanvrager van een inschrijving verstrekt aan de minister een bewijs van de inschrijving als arts arbeid en gezondheid, bedrijfsarts en een afschrift van het diploma, bedoeld in het tweede lid, onder b.

 • 5 De minister kan de inschrijving doorhalen op verzoek van de geregistreerde of indien hem relevante gegevens bereiken die de doorhaling rechtvaardigen.

 • 6 De minister doet mededeling van een inschrijving, weigering of doorhaling in de Staatscourant.

§ 3. Dosimetrische diensten en dosisregistratiesysteem

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3. Procedure erkenning dosimetrische diensten

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister erkent een dosimetrische dienst op aanvraag van een rechtspersoon. Hij houdt een register bij waarin de erkende diensten worden vermeld en draagt zorg voor publicatie daarvan in de Staatscourant.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

  • a. een algemene beschrijving van de te verrichten diensten;

  • b. het ontwerp van het toegepaste persoonsdosimetriesysteem;

  • c. de dosimetrische eigenschappen van de dosismeter, waaronder de energie- en hoekafhankelijkheid, de detectiedrempel voor verschillende soorten straling en de overige prestatiecriteria;

  • d. een beschrijving van de wijze van registratie en rapportage van de meetgegevens;

  • e. een beschrijving van de wijze van kalibratie van het uitleessysteem en de dosismeters, alsmede de frequentie van de kalibratie;

  • f. een beschrijving van de kwaliteitsborging en een beschrijving van de wijze waarop de gegevens worden beveiligd;

  • g. garanties voor de bescherming van de persoonsgegevens.

 • 3 De aanvraag kan worden geweigerd indien niet is voldaan aan het eerste lid of indien de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onvoldoende of onvolledig zijn.

Artikel 4. Voorschriften erkende dosimetrische diensten

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een erkenning als bedoeld in artikel 3 wordt verleend, indien:

  • a. de dienst is belast met het beheer van het persoonsdosimetriesysteem, inclusief de hieraan verbonden administratieve zorg en het beoordelen van de uitlezingen van de verstrekte dosismeter;

  • b. het beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan NEN-EN-ISO 9001;

  • c. de dienst voldoet aan de aanbevelingen van de Europese Commissie, opgenomen in Radiation Protection 73 Technical Recommendations Report EUR 14852 EN (1994);

  • d. het dosimetriesysteem, inclusief het kalibratiesysteem voldoet aan de criteria genoemd in ISO/DIS standaard 17025;

  • e. de leiding en het beheer van de dienst plaatsvindt door een deskundige, bijgestaan door voldoende talrijk daartoe aangewezen en voor zijn taak opgeleid personeel;

  • f. de dienst deelneemt aan periodieke nationale of internationale prestatie-onderzoeken als aangegeven in ISO 14146 (2000);

  • g. bij de eerste verstrekking van elke dosismeter, en bij elke relevante wijziging in het draaggebruik of de behandeling ervan, ten behoeve van de drager van de dosismeter een instructie beschikbaar wordt gesteld voor het gebruik en de behandeling ervan en deze instructie te allen tijde opvraagbaar is voor de drager en/of de ondernemer.

 • 2 De erkende dienst verstrekt de minister jaarlijks een rapportage met de informatie, die is opgenomen in de bijlage B, behorende bij deze regeling.

 • 3 De minister kan een erkenning intrekken, indien de dienst niet voldoet aan de eisen, genoemd in dit artikel.

Artikel 5. Gegevens dosismeter

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een dosimetrische dienst verstrekt aan een ondernemer ten behoeve van een blootgestelde werknemer een dosismeter, opdat de ondernemer kan voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 87, eerste lid, van het besluit.

 • 2 De ondernemer betaalt de kosten voor de dienstverlening van die dienst.

 • 3 De ondernemer laat de blootgestelde werknemer de dosismeter gebruiken voor een periode van maximaal vijf weken.

 • 4 De ondernemer zorgt er voor met het oog op het interpreteren van de ontvangen stralingsdosis, dat de blootgestelde werknemer de dosismeter op de juiste wijze draagt en stelt hiervoor voorschriften vast, op de naleving waarvan de deskundige toeziet.

 • 5 De dosimetrische dienst is bewerker van de dosisgegevens van de blootgestelde werknemer ten behoeve van de ondernemer.

 • 6 De dosimetrische dienst draagt zorg voor opname in het dosisregistratiesysteem, bedoeld in artikel 91, eerste lid, van het besluit, van de gegevens die worden afgeleid van een dosismeter die wordt gebruikt ten behoeve van een blootgestelde werknemer.

 • 7 Ter uitvoering van het zesde lid, verstrekt de dosimetrische dienst aan de beheerder van het dosisregistratiesysteem periodiek, doch uiterlijk twee maanden na vaststelling ervan, de dosisgegevens afgeleid van de dosismeters die zijn verstrekt aan blootgestelde werknemers, in combinatie met de persoonsgegevens en de op die werknemers betrekking hebbende sofinummers, voor zover het gegevens betreft van A- of B-werknemers.

 • 8 Een verzoek tot wijziging van de dosisgegevens in het dosisregistratiesysteem wordt door de ondernemer ingediend bij de bedrijfstakdirecteur van de Arbeidsinspectie.

Artikel 6. Dosisregistratie in NDRIS

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het NDRIS is het dosisregistratiesysteem, bedoeld in artikel 91, eerste lid, van het besluit.

 • 2 Het NDRIS wordt beheerd door NRG, locatie Arnhem.

 • 3 Het NDRIS is tevens het gecentraliseerde systeem voor de registratie van gegevens van Nederlandse externe werkers als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Richtlijn van de Raad der Europese Gemeenschappen, nr. 90/641/Euratom van 4 december 1990 inzake de praktische bescherming van externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in een gecontroleerde zone (PbEG L 349/21).

 • 4 Ten behoeve van de dosisregistratie bevat het NDRIS gegevens over de identiteit van de dosismeterdrager, waartoe in ieder geval behoren de naam met voorletters, de geboortedatum, het geslacht, het sofi-nummer van de dosismeterdrager, de dosisgegevens per periode en cumulatief alsmede de naam en het adres van de ondernemer.

 • 5 De beheerder van het NDRIS verwerkt de door een dosimetrische dienst aangeleverde dosisgegevens.

 • 6 De beheerder van het NDRIS draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in de artikelen 87, 88 en 89 van het besluit genoemde gegevens. Tevens neemt hij de nodige maatregelen ter voorkoming van vervalsing, misbruik of onrechtmatige bewerking van het NDRIS.

 • 7 De beheerder van het NDRIS wijzigt de dosisgegevens slechts op verzoek van de bedrijfstakdirecteur van de Arbeidsinspectie.

 • 8 De beheerder van het NDRIS rapporteert jaarlijks aan de minister over de werkzaamheden; de minister kan eisen stellen aan de inhoud van de rapportage.

§ 4. Stralingspaspoort

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 7. Model

[Vervallen per 01-01-2014]

Als model van het stralingspaspoort, bedoeld in artikel 94 van het besluit, wordt vastgesteld het model in de bijlage C, behorende bij deze regeling. Het stralingspaspoort wordt afgegeven door NRG.

Artikel 8. Inlegvel

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het stralingspaspoort bestaat uit een omslag en een inlegvel ter registratie van de dosisgegevens.

 • 2 Na beëindiging van de handelingen of werkzaamheden door de externe werknemer worden de desbetreffende gegevens op het inlegvel opgenomen, en wordt dit inlegvel onverwijld overhandigd aan NRG ter opname in het NDRIS.

Artikel 9. Kosten

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het stralingspaspoort wordt op aanvraag tegen betaling van 104,40 afgegeven door de beheerder van het NDRIS. Het eerste inlegvel is hieronder mede begrepen.

 • 2 Inlegvellen worden op aanvraag tegen betaling van 22,15 afgegeven door de beheerder van het NDRIS.

 • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde bedragen worden aangepast aan de prijsontwikkelingen.

Artikel 10. Eigendom

[Vervallen per 01-01-2014]

Het stralingspaspoort is en blijft eigendom van NRG. Bij verlies of het in ongerede raken van het stralingspaspoort, wordt dit onverwijld aan NRG gemeld. Op kosten van de onderneming wordt, indien nodig, een nieuw paspoort verstrekt.

§ 5. Vliegtuigbemanningen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 11. Methode bepaling dosis

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De methode, bedoeld in artikel 111, eerste lid, onder b, van het besluit, voor de bepaling van de ontvangen effectieve dosis bestaat uit het bij elkaar brengen van de individuele relevante vluchtgegevens van de in dat artikel bedoelde werknemer en de op die werknemer betrekking hebbende dosisberekening met het in het derde lid genoemde computerprogramma.

 • 2 De individuele relevante vluchtgegevens worden volgens een schriftelijk vastgelegd protocol verzameld onder verantwoordelijkheid van de in het vijfde lid genoemde deskundige.

 • 3 De dosisberekening wordt uitgevoerd met behulp van het computerprogramma CARI-6/6M, uitgegeven door de Federal Aviation Administration.

 • 4 De bepaling van de blootstelling geschiedt zodanig dat op een later tijdstip de juistheid van de resultaten kan worden nagegaan.

 • 5 De methode, bedoeld in het eerste lid, wordt beheerd door een deskundige met het diploma ioniserende straling niveau 5A, aangevuld met kennis over dosimetrie van vliegtuigbemanningen.

 • 6

De ondernemer zorgt ervoor dat de uitslag van de individuele dosisberekening, bedoeld in dit artikel, onverwijld wordt gezonden aan de instelling, genoemd in artikel 6, tweede lid.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12. Duur registratie stralingsarts Besluit stralenbescherming

[Vervallen per 01-01-2014]

De datum, bedoeld in artikel 132, eerste lid, van het besluit is 1 juli 2002.

Artikel 13. Overgangsbepaling dosisregistratie in NDRIS

[Vervallen per 01-01-2014]

In afwijking van artikel 6, vierde lid, bevat het NDRIS slechts het sofi-nummer van de dosismeterdrager, van wie de dosisgegevens na de datum van inwerkingtreding van deze regeling door de beheerder van NDRIS worden verwerkt.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit stralingsbescherming in werking treedt.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorzieningen stralingsbescherming werknemers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 februari 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlage A

[Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage behorende bij artikel 2, derde lid

Criteria voor het bijhouden van de noodzakelijke kennis:

 • I. Per jaar is gemiddeld 3 dagdelen besteed aan na- of bijscholing over het onderwerp ioniserende straling. Dit betekent in de inschrijvingsperiode van vijf jaar in totaal 15 dagdelen;

 • II. Aanvullend wordt één keer tijdens de inschrijvingsperiode van vijf jaar een relevante nascholingscursus van tenminste twee dagen gevolgd op het niveau van een cursus ioniserende straling niveau 3.

Bewijzen van deelname aan de na- of bijscholingsactiviteiten en de nascholingscursus worden bij de aanvraag voor verlenging van de inschrijving gevoegd.

Bijlage B

[Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage behorende bij artikel 4, tweede lid

Voorschriften inzake het rapporteren aan de minister

Bij de rapportage dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

 • 1. De resultaten van de dosimetrie die in dat jaar is uitgevoerd.

 • 2. De wijzigingen die in het kwaliteitshandboek zijn aangebracht op grond van EUR 14852 en eventuele correspondentie met certificatieinstelling daarover.

 • 3. Het aantal (inter)nationale vergelijkingsonderzoeken waaraan is deelgenomen en een samenvatting van de resultaten daarvan.

 • 4. De beschrijving van de wijzigingen in het beveiligingssysteem van de gegevens en de voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van het verloren gaan van gegevens.

 • 5. Eventuele knelpunten.

 • 6. De eventueel ontvangen klachten en de behandeling daarvan.

 • 7. De eventuele wijziging in de taakverdeling binnen de dienst en de wijzigingen van de bestuurssamenstelling.

 • 8. Het (financieel) jaarverslag van de organisatie van de dienst.

Terug naar begin van de pagina