Regeling vaststelling beheersbijdragen 2002 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 16-02-2003 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling beheersbijdragen 2002 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2002 worden de beheersbijdragen voor de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 23 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, waarin onderscheid wordt gemaakt naar grondsoort en mestafzetgebied respectievelijk mestaanwendgebied als volgt in euro's per eenheid vastgesteld:

Vergoedingen mestafzetgebieden

 

Veen

Klei

Zand

6.

Ontwikkeling kruidenrijk grasland

 

828

945

974

7.

Instandhouding kruidenrijk grasland

 

917

1037

1065

8.

Bont hooiland

 

1018

1142

1170

9.

Bonte hooiweide

 

1018

1142

1170

10.

Kruidenrijk weiland

 

828

945

974

11.

Bont weiland

 

1018

1142

1170

12.

Bonte weiderand

 

1057

1181

1208

13.

Bonte hooirand

 

1057

1181

1208

14.

Kruidenrijke zomen

 

1744

1880

1906

15.

Landschappelijk waardevol grasland

 

373

395

454

16.

Weidevogelgrasland met een rustperiode

       

a.

 

443

284

342

b.

 

493

453

529

c.

 

595

626

680

d.

 

643

671

718

17.

Vluchtheuvels voor weidevogels

 

595

626

680

18.

Plasdras voor broedende en trekkende weidevogels

       
 

a.

 

723

769

822

 

b.

 

998

1062

1105

19.

Algemeen weidevogelgebied

 

114

103

112

20.

Belangrijk algemeen weidevogelgebied

 

146

138

150

21.

Soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten

 

194

196

214

22.

Zeer soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten

 

239

240

261

Vergoedingen mestaanwendgebieden

 

Veen

Klei

Zand

6.

Ontwikkeling kruidenrijk grasland

 

691

798

803

7.

Instandhouding kruidenrijk grasland

 

780

890

895

8.

Bont hooiland

 

882

995

999

9.

Bonte hooiweide

 

882

995

999

10.

Kruidenrijk weiland

 

691

798

803

11.

Bont weiland

 

882

995

999

12.

Bonte weiderand

 

920

1033

1038

13.

Bonte hooirand

 

920

1033

1038

14.

Kruidenrijke zomen

 

1608

1732

1736

15.

Landschappelijk waardevol grasland

 

318

329

364

16.

Weidevogelgrasland met een rustperiode

       

a.

 

347

267

302

b.

 

397

391

444

c.

 

499

519

550

d.

 

547

564

588

17.

Vluchtheuvels voor weidevogels

 

499

519

550

18.

Plasdras voor broedende en trekkende weidevogels

       
 

a.

 

627

662

692

 

b.

 

902

954

975

19.

Algemeen weidevogelgebied

 

97

91

96

20.

Belangrijk algemeen weidevogelgebied

 

124

123

130

21.

Soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten

 

167

171

182

22.

Zeer soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten

 

206

209

223

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2002 worden de beheersbijdragen voor de landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 23 tot en met 46 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer als volgt in euro's per eenheid vastgesteld:

24.

Roulerend graandeel

 

453

25.

Chemie- en kunstmestvrij

 

634

26.

Akkerfauna

 

547

27.

Akkerflora vollevelds

 

528

28.

Akkerflora randen

 

533

29.

Snelgroeiend loofbos

 

545

30.

Snelgroeiend naaldbos

 

545

31.

Landbouw met natuurlijke handicaps

   

veen

 

118

klei of zand

 

82

32.

Houtwal

90%

594,45

75%

446,97

50%

297,23

33.

Houtkade en landscheiding

90%

594,45

75%

446,97

50%

297,23

34.

Landweer

90%

594,45

75%

446,97

50%

297,23

35.

Singel

90%

540,00

75%

406,13

50%

270,00

36.

Elzensingel

90%

27,23

75%

20,42

50%

13,61

37.

Geriefhoutbosje

 

540

38.

Knip- en scheerheg

 

1,01

39.

Struweelhaag

 

0,23

40.

Knotbomenrij

 

3,63

41.

Grubbe en holleweg

 

1350,00

42.

Hoogstamboomgaard

 

11,80

43.

Eendenkooi

 

1521,45

44.

Poel

75m

42,20

75-175m

66,71

175m

84,86

45.

Rietzoom en klein rietperceel

rijland

567,23

vaarland

816,80

46.

Raster

 

0,44

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling beheersbijdragen 2002 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 februari 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina