Regeling beperking meldingsplicht BBSH

[Regeling vervallen per 01-11-2011.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-10-2011

Regeling beperking meldingsplicht BBSH

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 11d, derde lid, van het Besluit beheer sociale-huursector;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2011]

  • 1 De meldingsplicht, bedoeld in artikel 11d, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, is niet van toepassing op voornemens van de toegelaten instelling tot:

    • a. het vervreemden van een woongelegenheid, indien de woongelegenheid zal worden bewoond door de eigenaar in de zin van het Burgerlijk Wetboek;

    • b. het vervreemden van andere onroerende zaken dan woongelegenheden, en

    • c. het vestigen van een recht van erfpacht, van opstal of van vruchtgebruik op andere onroerende zaken dan woongelegenheden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beperking meldingsplicht BBSH.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 februari 2002

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina