Instellingsbesluit curatorium Hogere Defensie Opleidingsinstituten

[Regeling vervallen per 12-07-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2006.]
Geldend van 19-08-2005 t/m 28-02-2006

Besluit van 20 februari 2002, houdende de instelling van het curatorium Hogere Defensie Opleidingsinstituten alsmede intrekking van de instellingsbesluiten van de curatoria van de Koninklijke Militaire Academie en van het Koninklijk Instituut voor de Marine (Instellingsbesluit curatorium Hogere Defensie Opleidingsinstituten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 14 februari 2002, nr. C2002/212, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 12-07-2006]

 • 1 Er is een curatorium Hogere Defensie Opleidingsinstituten.

 • 2 Het curatorium heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.

Artikel 2

[Vervallen per 12-07-2006]

 • 1 Het curatorium is samengesteld als volgt:

  • a. president-curator, tevens lid: de Chef Defensiestaf;

  • b. zes overige leden.

 • 2 Het secretariaat van het curatorium wordt gevoerd door een door de president-curator aangewezen officier.

 • 3 Voor benoeming tot lid als bedoeld in het eerste lid, onder b, komen in aanmerking:

  • a. ervaren bestuurders uit het sociaal-economisch of maatschappelijk veld;

  • b. personen als hoogleraar verbonden of verbonden geweest aan een universiteit hier te lande of anderszins deskundig op het gebied van onderwijs en onderzoek.

 • 4 Benoeming, schorsing en ontslag van de leden, bedoeld in het eerste lid, onder b, geschiedt bij koninklijk besluit.

 • 5 De benoeming van de leden, bedoeld in het eerste lid, onder b, geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarna herbenoeming eenmaal mogelijk is.

Artikel 3

[Vervallen per 12-07-2006]

 • 1 Het curatorium houdt op hoofdlijnen toezicht op het beleid en de kwaliteit van de vormings-, onderwijs- en onderzoeksprocessen die bij de Koninklijke Militaire Academie, het Koninklijk Instituut voor de Marine en het Instituut Defensie Leergangen ten behoeve van de vorming en opleiding tot en van officieren van de krijgsmacht worden uitgevoerd.

 • 2 Het curatorium verstrekt Onze Minister van Defensie desgevraagd de inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en voorgenomen wettelijke voorschriften, voor zover deze betrekking hebben op de in het eerste lid bedoelde vorming en opleiding.

 • 3 Het curatorium signaleert ontwikkelingen die relevant zijn voor de in het eerste lid bedoelde vorming en opleiding en rapporteert ter zake aan Onze Minister van Defensie.

 • 4 Het curatorium geeft advies aan Onze Minister van Defensie omtrent de voordracht tot benoeming, schorsing of ontslag van de leden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b.

Artikel 4

[Vervallen per 12-07-2006]

Ingetrokken worden:

 • a. het Instellingsbesluit curatorium KMA;

 • b. het Instellingsbesluit curatorium KIM.

Artikel 5

[Vervallen per 12-07-2006]

De hoogleraren of emeritus hoogleraren die bij de inwerkingtreding van dit besluit deel uitmaken van de curatoria van de Koninklijke Militaire Academie of van het Koninklijk Instituut voor de Marine, worden voor de duur van hun benoeming, doch niet langer dan een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit, aangemerkt als leden, bedoeld in het eerste lid, onder b.

Artikel 6

[Vervallen per 12-07-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 12-07-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit curatorium Hogere Defensie Opleidingsinstituten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 februari 2002

Beatrix

De Minister van Defensie,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven vierde april 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina