Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol educatie 2001

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 02-03-2002 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol educatie 2001

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op

artikel 4.1.4 van de Uitvoeringsregeling WEB,

Besluit

Artikel 1. Model financiële verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

Het model voor de financiële verantwoording educatie 2001 wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Controleprotocol

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het controleprotocol ten behoeve van de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij deze regeling.

 • 2 Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol educatie 2001.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 1. Bij de Regeling vaststelling model Financiële verantwoording en controleprotocol educatie 2001

[Vervallen per 01-08-2008]

Vóór 1 juli 2002 volledig ingevuld te zenden aan:

 • Cƒi,

  team FVE/VDE,

  Postbus 606,

  2700 ML Zoetermeer

Verantwoording over 2001 inzake de rijksbijdrage educatie

1. Naam gemeente of samenwerkingsverband

 

Adm. nummer gemeente

 

..................................................................................

 

............................................

 

2. Gegevens over de ontvangen rijksbijdrage en de besteding ervan

   

a. Rijksbijdrage 2001

 

ƒ .........................................

b. Middelen toegevoegd uit de rijksbijdrage inburgering1

 

ƒ .........................................

c. Beschikbaar saldo uit 2000 (in 2000 terugontvangen gelden)

 

ƒ .........................................

d. In 2001 van instellingen terugontvangen gelden

 

ƒ .........................................

 

+

ƒ .........................................

e. Baten voor 2001 (totaal beschikbaar voor 2001)

 

ƒ .........................................

 

f. Lasten van educatie

-

ƒ .........................................

g. Lasten van educatieve programma’s inburgering2

-

ƒ .........................................

h. Overschot 2001

 

ƒ .........................................

i. Waarvan over te hevelen naar 20023

-

ƒ .........................................

(€ .............................)

j. Te retourneren aan het ministerie van OCenW

 

ƒ .........................................

(€ .............................)

3. Contactpersoon

 

Naam contactpersoon ..................................................................................

 

Telefoonnummer contactpersoon .............................................................

 

4. Ondertekening

 

Datum .............................................................................................................

 

de Burgemeester

Plaats ...............................................................................................................

 

de Secretaris

6. Waarmerk accountant

 

Bijlage 2. Controleprotocol educatie 2001

[Vervallen per 01-08-2008]

Inleiding

[Vervallen per 01-08-2008]

Van de accountant wordt verwacht dat hij het onderzoek naar de getrouwheid van de in de verantwoording opgenomen gegevens uitvoert met een grote mate van nauwkeurigheid. Uitgangspunt is een controletolerantie van 2% bij een betrouwbaarheid van 95%.

Aandachtspunten voor de controle van de verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1. Stel vast dat de in de verantwoording opgenomen lasten voor educatie berusten op een of meer tussen de gemeente en een regionale opleidingencentrum (ROC) afgesloten overeenkomsten. Stel vast dat in de verantwoording geen lasten zijn opgenomen in verband met de inkoop van educatieve programma’s bij andere instellingen en bedrijven.

  De gemeente kan uitsluitend lasten in verband met educatie in de verantwoording opnemen voor zover deze onderwijsactiviteiten bij ROC’s zijn ingekocht en voor zover voor die activiteiten een overeenkomst is gesloten met het bevoegd gezag van de instelling. De overeenkomsten moeten voldoen aan de in artikel 2.3.4, tweede lid, van de WEB gestelde eisen.

 • 2. Stel vast dat de in de verantwoording opgenomen lasten voor educatie (zie 2 onder f) uitsluitend betrekking hebben op door de gemeente aan ROC’s in 2001 uitbetaalde, c.q. ultimo 2001 nog verschuldigde, gelden voor educatie-activiteiten gedurende 2001.

  De lasten voor educatie mogen uitsluitend betrekking hebben op educatie-activiteiten die in 2001 hebben plaatsgevonden. Het mag uitsluitend bedragen betreffen die op grond van over het jaar 2001 afgesloten overeenkomsten in 2001 zijn uitbetaald of ultimo 2001 verschuldigd zijn aan ROC’s.

 • 3. Stel vast dat de gemeente de bedragen die in 2000 zijn terug ontvangen van instellingen in 2001 heeft besteed.

  Het betreft in 2000 van instellingen terug ontvangen bedragen (c.q. terug te vorderen bedragen; deze hoeven niet daadwerkelijk naar de rekening van de gemeente te zijn overgemaakt) die niet reeds in 2000 wederom door middel van overeenkomsten zijn verplicht aan instellingen. In 2000 terugontvangen gelden die in 2001 niet zijn verplicht moeten worden geretourneerd aan het ministerie.

 • 4. Stel vast dat het bedrag dat naar 2002 wordt overgeheveld niet meer bedraagt dan de in 2001 van instellingen terugontvangen c.q. terug te vorderen gelden, die nog niet opnieuw zijn verplicht door middel van overeenkomsten.

  De rijksbijdrage voor educatie 2001 dient in zijn geheel besteed te zijn aan educatieactiviteiten (of aan inburgering, zie onder 5) in 2001. Er mag niet worden gereserveerd voor volgende jaren. Uitsluitend in 2001 van instellingen terugontvangen middelen mogen worden overgeheveld naar 2002.

 • 5. Stel vast dat de verantwoording van de rijksbijdrage voor de educatie overeenkomt met de verantwoording van de rijksbijdrage voor de inburgering. De rijksbijdrage voor educatie mag mede worden aangewend voor educatieve programma’s als bedoeld in artikel 16 van de Wet inburgering nieuwkomers. Omgekeerd mag de rijksbijdrage voor de inburgering deels worden aangewend voor reguliere educatie. Zie ook de voorlichtingspublicatie in Uitleg OcenW-Regelingen van 14 maart 2001, nr. 7.

  In beide gevallen geldt dat de overheveling alleen is toegestaan als de middelen in dat jaar daadwerkelijk worden besteed aan de ’nieuwe bestemming’. De overgehevelde middelen mogen niet bij de ’nieuwe bestemming’ worden gereserveerd voor latere jaren. Ook moet in beide gevallen zowel in de verantwoording van de rijksbijdrage educatie als in de verantwoording inburgering nieuwkomers de overheveling zichtbaar worden. Dat wil zeggen: indien de rijksbijdrage voor educatie deels is aangewend voor de inburgering van nieuwkomers, moeten deze middelen in de verantwoording educatie worden opgenomen als lasten en in de verantwoording inburgering als baten. In het omgekeerde geval dat inburgeringsmiddelen zijn besteed aan reguliere educatie moeten deze middelen in de verantwoording inburgering nieuwkomers worden opgenomen als lasten en in de verantwoording van de rijksbijdrage educatie als baten. Vastgesteld moet worden dat de lasten voor educatie zijn gemaakt voor activiteiten waarvoor niet tevens lasten zijn opgenomen in de verantwoording inburgering nieuwkomers. Vastgesteld moet worden dat het totaal van de lasten voor educatie en voor educatieve programma’s niet hoger is dan de lasten die voortvloeien uit de overeenkomsten die de gemeente heeft afgesloten met ROC’s over te verrichten educatieactiviteiten.

 • 6. Relevante regelgeving

Bijlage 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Bij de accountantsverklaring moet de hieronder vermelde tekst worden gehanteerd.

ACCOUNTANTSVERKLARING

Naam accountant:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Opdracht

Wij hebben de door ons gewaarmerkte verantwoording over het jaar 2001, zoals bedoeld in artikel 4.1.4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling WEB, van de gemeente/samenwerkende gemeenten ……………………… gecontroleerd.

De verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van de gemeente. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verantwoording te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor controleopdrachten en in overeenstemming met het controleprotocol. Volgens de richtlijnen en het controleprotocol dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de in de verantwoording opgenomen gegevens.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de verantwoording voldoet aan de volgende eisen:

 • dat de verantwoording is opgesteld overeenkomstig het model zoals vastgesteld met de regeling FVE/VDE-2001/…… (p.m.: kenmerk van voorliggende regeling);

 • dat de verantwoording getrouw weergeeft de lasten en baten in 2001 met betrekking tot de educatie 2001;

 • dat de in de verantwoording opgenomen lasten en baten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de voor educatie in 2001 geldende regelingen.

Deze verklaring is afgegeven ten behoeve van Cƒi, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Plaats en datum:

Ondertekening:

 1. als lasten op te nemen in de verantwoording inburgering

  ^ [1]
 2. als baten op te nemen in de verantwoording inburgering

  ^ [2]
 3. betreft uitsluitend in 2001 van instellingen terugontvangen en nog niet opnieuw verplichte gelden

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina