Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 02-03-2002 t/m 31-12-2006

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelend in overeenstemming met de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport,

Gelet op:

 • artikel 4, zevende lid,en 7, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers;

Besluit

Artikel 1. Model financiële verantwoording

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model voor de financiële verantwoording inburgering nieuwkomers 2001 wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Controleprotocol

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het controleprotocol ten behoeve van de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij deze regeling.

 • 2 Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Vóór 1 juli 2002 volledig ingevuld te zenden aan:

Cƒi, team FVE/VDE, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer

Verantwoording over 2001 inzake de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers

1. Naam gemeente of samenwerkingsverband

 

Adm. nummer gemeente

 

..................................................................................

 

............................................

 

2. Gegevens over de ontvangen rijksbijdrage en de besteding ervan

   

a. Rijksbijdrage welzijnscomponent 2001

 

ƒ .........................................

b. Rijksbijdrage educatieve programma's 2001

 

ƒ .........................................

c. Middelen verstrekt op grond van de Welzijnswet 1994 voor zover aangewend voor inburgering

 

ƒ .........................................

d. Middelen verstrekt op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs wat betreft opleidingen educatie, voor zover aangewend voor inburgering1

 

ƒ .........................................

e. Van andere gemeenten ontvangen/aan andere gemeenten betaalde bedragen in verband met verhuizing van nieuwkomers

+/-

ƒ .........................................

f. Ontvangen voorschot v.v.t.v.'ers OCenW

 

ƒ .........................................

g. Ontvangen voorschot v.v.t.v.'ers VWS

 

ƒ .........................................

h. Reserveringen/tekort inburgering uit 2000

+/-

ƒ .........................................

i. Baten voor 2001 (totaal beschikbaar voor 2001)

 

ƒ .........................................

j. Lasten van inburgering (welzijnscomponent en educatieve programma's)

-

ƒ .........................................

k. Saldo inburgering

 

ƒ .........................................

l. Lasten van reguliere educatie2

-

ƒ .........................................

m. Lasten van integratie van minderheden

-

ƒ .........................................

Stand reserveringen/tekort ultimo 2001

 

ƒ ........................................

(€ .............................)

3. Contactpersoon

 

Naam contactpersoon ..................................................................................

 

Telefoonnummer contactpersoon .............................................................

 

4. Ondertekening

 

Datum .............................................................................................................

 

de Burgemeester

Plaats ...............................................................................................................

 

de Secretaris

5. Waarmerk accountant

 

Bijlage 2. Controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001

[Vervallen per 01-01-2007]

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2007]

Van de accountant wordt verwacht, dat hij het onderzoek naar de getrouwheid van de in de verantwoording en de opgave van de telgegevens opgenomen gegevens uitvoert, met een grote mate van nauwkeurigheid. Uitgangspunt is een controletolerantie van 2% bij een betrouwbaarheid van 95%.

1. Aandachtspunten voor de controle van de verantwoording

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1.1 Stel vast dat de in de verantwoording opgenomen lasten inzake inburgering zijn gemaakt voor nieuwkomers in de zin van de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) aan wie een beschikking is afgegeven.

De definitie van nieuwkomer in de zin van de WIN is opgenomen in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de WIN. Let wel: sinds 1 april 2001 is die definitie gewijzigd tengevolge van de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000. Daarmee is de doelgroep van de WIN uitgebreid met degenen die worden toegelaten wegens de algehele situatie in hun land van herkomst, voorheen de v.v.t.v.'ers. Diegenen die op 1 april 2001 in het bezit waren van een geldig v.v.t.v.-document kregen met ingang van deze datum een nieuw vreemdelingendocument, doorgaans een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Ook voor deze groep zijn derhalve vanaf 1 april 2001 beschikkingen afgegeven en zijn lasten voor inburgering gemaakt. Voor de goede orde: de voormalige v.v.t.v.'ers zijn als categorie inburgeraars niet te onderscheiden van de overige inburgeraars. Een beschikking voor een inburgeringsprogramma is zowel de vaststelling van een inburgeringsprogramma op grond van artikel 5, eerste lid, van de WIN als het besluit het vaststellen van een inburgeringsprogramma achterwege te laten, op grond van artikel 5, tweede lid, van de WIN.

 • 1.2 Stel vast dat de in de verantwoording opgenomen lasten voor inburgering inzake de educatieve programma's berusten op een of meer tussen de gemeente en een regionaal opleidingencentrum (ROC) afgesloten overeenkomsten. Stel vast dat in de verantwoording geen lasten zijn opgenomen in verband met de inkoop van educatieve programma's bij andere instellingen en bedrijven.

De gemeente kan uitsluitend lasten in verband met educatieve programma's in de verantwoording opnemen voor zover deze onderwijsactiviteiten bij ROC's zijn ingekocht en voor zover voor die actieviteiten een overeenkomst is gesloten met het bevoegd gezag van de instelling. De overeenkomsten moeten voldoen aan de in artikel 2.3.4, tweede lid, van de WEB gestelde eisen.

 • 1.3 Stel vast dat de volgens de verantwoording aan reguliere educatie respectievelijk aan welzijn van minderheden verantwoorde lasten het maximum hiervoor niet overschrijden.

De rijksbijdrage inburgering moet door de gemeenten in eerste instantie worden ingezet voor de inburgering van nieuwkomers. Daarbij bestaat de mogelijkheid van verschuiving van gelden tussen de educatieve programma's en de welzijnscomponent. Bovendien mag, in het geval dat een gemeente in 2001 lagere lasten heeft voor de inburgering, de gemeente tot een bepaald maximum de middelen inzetten voor de reguliere educatie (zie onder A) en/of voor welzijn minderheden als bedoeld in artikel 2, onder k, van de Welzijnswet 1994 (zie onder B). Middelen die niet zijn besteed aan inburgering, reguliere educatie of welzijn minderheden moeten worden gereserveerd voor de inburgering van nieuwkomers in latere jaren.

 • A. Het maximum bedrag dat aan reguliere educatie mag worden besteed wordt als volgt berekend:

  • als de lasten voor de educatieve programma's afzonderlijk zijn geadministreerd worden de werkelijke lasten van de ontvangen rijksbijdrage voor de educatieve programma's afgetrokken. Het restant mag aan educatie worden besteed.

  • als de gemeente de lasten voor zowel de educatieve als de welzijnscomponent als één geheel heeft geadministreerd, mag 65% van het niet aan inburgering bestede bedrag aan educatie worden besteed. Dit percentage komt overeen met het aandeel voor de educatieve programma's in de totale rijksbijdrage 2001.

 • B. Het maximum bedrag dat aan welzijn minderheden mag worden besteed wordt als volgt berekend:

  • als de lasten voor de welzijnscomponent afzonderlijk zijn geadministreerd worden de werkelijke lasten afgetrokken van de ontvangen rijksbijdrage voor de welzijnscomponent. Het restant mag aan welzijn minderheden worden besteed.

  • als de gemeente de lasten voor zowel de educatieve als de welzijnscomponent als één geheel heeft geadministreerd mag 35% van het niet aan inburgering bestede bedrag aan welzijn minderheden worden besteed. Dit percentage komt overeen met het aandeel voor de welzijnscomponent in de totale rijksbijdrage 2001.

 • 1.4 Stel vast dat de verantwoording van de rijksbijdrage voor de inburgering overeenkomt met de verantwoording van de rijksbijdrage voor de educatie.

De rijksbijdrage voor inburgering mag deels worden aangewend voor reguliere educatie (zie onder 1.3). Omgekeerd mag de rijksbijdrage voor de educatie (verstrekt op grond van artikel 2.3.1, eerste lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs) worden ingezet voor inburgering. Zie ook de voorlichtingspublicatie in Uitleg OcenW-Regelingen van 14 maart 2001, nr. 7.

In beide gevallen geldt dat de overheveling alleen is toegestaan als de middelen in dat jaar daadwerkelijk worden besteed aan de 'nieuwe bestemming'. De overgehevelde middelen mogen niet bij de 'nieuwe bestemming' worden gereserveerd voor latere jaren.

Ook moet in beide gevallen zowel in de verantwoording van de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers als in de verantwoording educatie de overheveling zichtbaar worden. Dat wil zeggen: indien inburgeringsmiddelen zijn besteed aan reguliere educatie moeten deze middelen in de verantwoording inburgering nieuwkomers worden opgenomen als lasten en in de verantwoording van de rijksbijdrage educatie als baten. In het omgekeerde geval dat de rijksbijdrage voor reguliere educatie deels is aangewend voor de inburgering van nieuwkomers, moeten deze middelen in de verantwoording educatie worden opgenomen als lasten en in de verantwoording inburgering als baten. Vastgesteld moet worden dat de lasten voor inburgering zijn gemaakt voor activiteiten waarvoor niet tevens lasten zijn opgenomen in de verantwoording educatie. Vastgesteld moet worden dat het totaal van de lasten voor educatieve programma's en educatie niet hoger is dan de lasten die voortvloeien uit overeenkomsten die de gemeente heeft afgesloten met ROC's over te verrichten educatie-activiteiten.

2. Aandachtspunten voor de controle van de telgegevens (gele overzichtsformulier)

[Vervallen per 01-01-2007]

Ingevolge artikel 4 van het Bekostigingsbesluit verstrekt de gemeente gegevens aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het aantal nieuwkomers waarvoor in het jaar 2001 door de gemeente beschikkingen omtrent een inburgeringsprogramma zijn afgegeven en het aantal verklaringen omtrent afgelegde toetsen. Deze gegevens worden door de gemeente verstrekt op het ter beschikking gestelde gele formulier, waarna zij door de accountant gecontroleerd worden. Alle door de accountant geconstateerde fouten moeten worden gecorrigeerd op het gele formulier. Alle geconstateerde fouten moeten tevens worden gespecificeerd in de accountantsverklaring (voor het model zie bijlage 3).

Het gele formulieren wordt door de accountant gewaarmerkt en bij de accountantsverklaring inzake de financi le verantwoording gevoegd.

 • 2.1 Stel de juistheid vast van het in de opgave opgenomen aantal beschikkingen omtrent inburgeringsprogramma's (kolom 1 en 2).

De in de opgave verwerkte beschikkingen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • afschriften van de beschikkingen zijn bij de gemeente aanwezig;

 • de beschikkingen zijn in 2001 afgegeven; de datum van de beschikking is hierbij bepalend;

 • de beschikkingen zijn afgegeven aan nieuwkomers in de zin van de WIN.

Ook de beschikkingen die vanaf 1 april 2001 zijn afgegeven aan de voormalige v.v.t.v.'ers die op 1 april 2001 van rechtswege onder de doelgroep van de WIN zijn komen te vallen, mogen worden meegeteld.

 • 2.2 Stel de juistheid vast van het in de opgave opgenomen aantal verklaringen (kolom 3)

Het betreft de verklaringen die op grond van artikel 7.4.15, tweede lid, van de WEB worden uitgereikt door de instellingen aan nieuwkomers ten bewijze dat de toets is afgelegd. Een afschrift van deze verklaring zendt de instelling aan de gemeente.

De in de opgave verwerkte verklaringen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • afschriften van de verklaringen zijn bij de gemeente aanwezig;

 • de verklaringen zijn in 2001 afgegeven; de datum van de verklaring is hierbij bepalend;

 • de verklaringen zijn afgegeven aan nieuwkomers voor wie een beschikking omtrent een inburgeringsprogramma is afgegeven;

 • op de verklaringen zijn de resultaten van de toets, bedoeld in artikel 7.4.13 van de WEB, vermeld.

3. Overzicht geldende regelgeving

[Vervallen per 01-01-2007]

 • Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB);

 • Wet inburgering nieuwkomers (WIN);

 • Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers;

 • Welzijnswet 1994;

 • Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

 • Vreemdelingenwet 2000

 • Regeling voorschotten voor v.v.t.v.'ers

 • Regeling informatieverstrekking inburgering 2001

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij de accountantsverklaring moet de hieronder vermelde tekst worden gehanteerd.

ACCOUNTANTSVERKLARING

Naam accountant:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Opdracht

Wij hebben de door ons gewaarmerkte

 • opgave telgegevens over het jaar 2001 zoals bedoeld in artikel 4 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers

 • verantwoording over het jaar 2001 zoals bedoeld in artikel 7 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers van de gemeente/samenwerkende gemeenten …………………………, gecontroleerd.

De opgave telgegevens en de verantwoording zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van de gemeente(n). Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de opgave telgegevens en de verantwoording te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor controleopdrachten en in overeenstemming met het controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001. Volgens de richtlijnen en het controleprotocol dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave en de verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevatten. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de in de opgave en de verantwoording opgenomen gegevens.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de opgave en de verantwoording voldoen aan de volgende eisen:

 • dat de in de opgave opgenomen telgegevens juist zijn weergegeven;

 • dat de verantwoording is opgesteld overeenkomstig het model zoals vastgesteld met de regeling ....………..... d.d. ………....;

 • dat de verantwoording getrouw weergeeft de lasten en baten in 2001 met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers;

 • dat de in de verantwoording opgenomen lasten en baten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met het voor de inburgering van nieuwkomers in 2001 geldende Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers.

Wij brengen nog het volgende onder de aandacht:

Naar aanleiding van onze controle is de opgave van de telgegevens als volgt gewijzigd:

 

Was

Wordt

Kolom 1

   

Kolom 2

   

Kolom 3

   

Deze verklaring is afgegeven ten behoeve van Cfi, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Plaats en datum:

Handtekening:

 1. als lasten op te nemen in de verantwoording reguliere educatie

  ^ [1]
 2. als baten op te nemen in de verantwoording reguliere educatie

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina