Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Beschikking beheersovereenkomsten 1983 begrotingsjaar 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 16-02-2002 t/m 23-01-2004

Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Beschikking beheersovereenkomsten 1983 begrotingsjaar 2002

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 31, derde lid, 33, en 40, tweede lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983

Gezien het advies van de commissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

De bijlage, bedoeld in artikel 32, eerste lid, artikel 33, en artikel 40, eerste lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, wordt voor het begrotingsjaar 2002 als volgt vastgesteld:

Bijlage behorende bij de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, als bedoeld in de artikelen 32, eerste lid, 33, en 40, eerste lid, van die beschikking.

  • A. Het bedrag, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, dat met betrekking tot het verschil van de productieniveaus van 1 hectare grasland, uitgedrukt in kilo voedereenheden melk, bij de bepaling van de beheersvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2002: € 18,63 per honderd kilo voedereenheid melk.

  • B. Het bedrag, bedoeld in artikel 33 van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, dat met betrekking tot de toename van de arbeidsaanspraken per hectare bij de bepaling van de beheersvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2002: € 18,39 per arbeidsuur.

  • C. Het bedrag, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, dat voor de op termijn aanpasbare genormeerde vaste kosten per honderd kilo voedereenheid melk bij de bepaling van de aanpassingsvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2002: € 22,97.

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Beschikking beheersovereenkomsten 1983 begrotingsjaar 2002.

Artikel III

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 februari 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina