Wijziging van het privacyreglement voor de registratie gegevensdepot onderwijspersoneel

Geldend van 02-03-2002 t/m heden

Wijziging van het privacyreglement voor de registratie gegevensdepot onderwijspersoneel

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Handelende in overeenstemming met het bestuurlijk overleg met de Bve Raad;

Gelet op:

● het privacyreglement voor de registratie gegevensdepot onderwijspersoneel (algemeen verbindend voorschrift van 4 mei 2001, kenmerk AB/F&I/2001/15938, gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nr. 13 d.d. 16 mei 2001);

De Commissie van Toezicht Registratieregelingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gehoord;

Besluit

Artikel 1

In deze regeling wordt onder privacyreglement verstaan: het privacyreglement voor de registratie Gegevensdepot Onderwijspersoneel.

Artikel 2

  • 1 In artikel 1, lid 2 van het privacyreglement wordt in het elfde onderdeel ’in de sectoren PO en VO’ vervangen door ’in de sectoren po, vo en bve’ en wordt de ’punt’ aan het slot van dit onderdeel vervangen door: puntkomma.

  • 2 In artikel 2, lid 1 van het privacyreglement wordt ’de onderwijssectoren primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)’ vervangen door: de onderwijssectoren primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve).

  • 3 Aan artikel 2, lid 1 wordt de volgende volzin toegevoegd: Voor de onderwijssector bve is dit reglement eveneens van toepassing op de registratie van gegevens van personeel in dienst bij bekostigde instellingen die gesubsidieerd worden door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

  • 4 In artikel 10, lid 3 wordt de punt aan het slot van onderdeel d vervangen door een puntkomma en wordt een nieuw onderdeel e toegevoegd, luidend:

    • e. de Bve Raad voor de gegevens van de instellingen in de bve-sector.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van de uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 1

In onderstaande tabel zijn de geactualiseerde gegevens opgesomd die in het depot worden opgenomen.

Persoonsgegevens

Versleuteld CASO-stamnummer

Geboortedatum

Geslacht

Burgelijke staat

Arbeidsrelatiegegevens

Organisatienummer van de instelling

Organisatienummer van het bevoegd gezag

Typering arbeidsverhouding

Aanvangsdatum arbeidsverhouding

Beëindigingsdatum arbeidsverhouding

Functie-, betrekkingsomvang- en inschalingsgegevens

Functiecategorie (code en omschrijving)

Functie (code en omschrijving)

Afwijkende functie (code en omschrijving)

Betrekkingsomvang in fte

Garantie eenheden in fte

Bapo in fte

Maximumschaal

Salarisschaal

Salarisnummer

Garantieschaal (en salarisnummer)

WPO Garantieschaal (en salarisnummer)

Bruto salaris bij normbetrekking

Bekostigingsgegevens

Fre-omvang

Fre-verbruik

Bekostigingssoort

Aanspraak ZKOO, ZFW of geen (ZKOO of ZFW); waarbij voor ZKOO aanvullende gegevens worden opgenomen: betrokkene, medebetrokkene, kind jonger dan 16 jaar, kinderen 16 jaar en ouder.

Salariëringsgegevens

Bruto salaris

Vakantie-uitkering

Vakantie-uitkering korttijdelijken

Eindejaarsuitkering OOP

Bruto eindejaarsuitkering korttijdelijken

Tegemoetkoming ZKOO (gebruteerd)(Aanvullende) inkomenstoeslag ZKOO (gebruteerd)

Bruto toelagen overig

Bruto korting Bapo

Bruto korting wegens ziekte

Bruto korting wegens spaarloon

Bruto kortingen overig

Netto toelagen

Werkgeversaandeel premie OP/NP

Werkgeversaandeel premie IpBw

Werkgeversaandeel FPU

Werkgeverspremie Wao-overheid

Werkgeverspremie UFO

Werkgeversaandeel SVW

Pseudopremie WW

Eindheffing over spaarloon

(Afdracht) vermindering loonkosten

Extra loonheffing

Opslag Participatiefonds

Opslag Vervangingsfonds

Loonkosten

Coördinatieloon SVW

Loonheffing

Afdracht OP/NP

Afdracht IpBw

Afdracht FPU

Premie Participatiefonds

Premie Vervangingsfonds

Premie IP aanvullingsplan

Terug naar begin van de pagina