Subsidieregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 22-02-2002 t/m 31-12-2005

Subsidieregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Artikel 1. - Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Fonds: de Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, gevestigd te Den Haag;

 • b. wet: de Wet op het specifieke cultuurbeleid;

 • c. statuten: de statuten van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing gevestigd te Den Haag;

 • d. commissie: de commissie die aan het Fonds een advies uitbrengt als bedoeld in artikel 8 van de statuten;

Artikel 2. - Doel

[Vervallen per 01-01-2006]

Doel van de subsidieregeling is het versterken van de programmering van podia in Nederland door middel van:

 • a. het stimuleren van de verscheidenheid in de programmering van podiumkunsten;

 • b. het bevorderen van een gevarieerder of zo groot mogelijk publiek voor het podiumkunstaanbod;

 • c. het bevorderen van het ontstaan van vormen van samenwerking tussen podia onderling of met podiumkunstaanbieders;

 • d. het ondersteunen van de artistieke-, bedrijfsmatige- en publieksambities van podia.

Artikel 3. - Wie kunnen subsidie aanvragen?

[Vervallen per 01-01-2006]

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a. één aanvrager namens enkele podia, festivals of concoursen tezamen, of

 • b. één aanvrager namens enkele podia, festivals of concoursen tezamen met één of enkele podiumkunstaanbieders, of

 • c. één aanvrager namens één of enkele podia, festivals of concoursen tezamen met enkele podiumkunstaanbieders.

Artikel 4. - Verplichtingen subsidieaanvragers

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een subsidieaanvrager voldoet aan de volgende verplichtingen:

  • a. de aanvrager is in Nederland gevestigd;

  • b. de aanvrager bezit rechtspersoonlijkheid.

 • 2 De aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a. een afschrift van de oprichtingsakte of statuten;

  • b. een afschrift waaruit de inschrijving van de aanvrager in het geldende openbaar register blijkt.

 • 3 Wordt de aanvraag ingediend namens enkele podia, festivals of concoursen tezamen, dan programmeren deze instellingen voor de gesubsidieerde activiteiten professioneel of semi-professioneel podiumkunstaanbod.

 • 4 Wordt de aanvraag ingediend namens één of enkele podia, festivals of concoursen tezamen met podiumkunstaanbieders dan maken of programmeren deze instellingen voor de gesubsidieerde activiteiten professioneel of semi-professioneel podiumkunstaanbod.

Artikel 5. - Verplichtingen subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2006]

Een subsidieaanvraag voldoet aan de volgende verplichtingen:

 • a. De activiteiten worden in Nederland uitgevoerd in of op schouwburgen, concertzalen, vlakke vloertheaters, podia voor oude-, kamer-, nieuwe muziek, jazz-, pop- en wereldmuziek, multifunctionele centra en festivallocaties;

 • b. De gesubsidieerde activiteiten hebben een in de tijd beperkt karakter (minimaal twee en maximaal drie jaar);

 • c. De te programmeren voorstellingen en concerten zijn openbaar toegankelijk.

Artikel 6. - Hoe wordt subsidie aangevraagd?

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor het indienen van aanvragen wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier en het begrotingsmodel van het Fonds.

Een aanvraag bestaat uit:

 • 1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier.

 • 2. Een gezamenlijk plan.

  • a. Een gezamenlijk plan bevat een beschrijving van:

   • - een meerjarige visie / programmeringsprofiel (minimaal 2 jaar);

   • - de activiteiten;

   • - de wijze waarop de verscheidenheid in de programmering van podiumkunsten wordt gestimuleerd;

   • - de wijze waarop wordt ingezet op het bevorderen van een gevarieerder of zo groot mogelijk publiek voor het te programmeren podiumkunstaanbod;

   • - de resultaten (kwantitatief en kwalitatief) die worden nagestreefd en van de wijze waarop de informatie over de behaalde resultaten wordt verspreid;

   • - de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

   • - de vorm en inhoud van de samenwerking van de aanvragers;

   • - het deel van de programmering, waarop de activiteiten betrekking hebben.

   Tevens beschrijft het gezamenlijk plan:

   • - of nieuwe soorten podiumkunstaanbod in de programmering worden opgenomen en zo ja, welke;

   • - of een samenwerkingsrelatie met podiumkunstaanbieders wordt gerealiseerd en zo ja, op welke wijze daar vorm en inhoud aan gegeven wordt.

  • b. In het plan dient aannemelijk te zijn gemaakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de financiële steun verleend door het Fonds, voldoende zijn om het project in overeenstemming met de eisen, zoals genoemd onder a., uit te voeren.

  • c. Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven tevens financiële steun heeft aangevraagd bij één of meer andere bestuursorganen of particuliere fondsen of sponsors, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

 • 3. Een begroting conform het begrotingsmodel van het Fonds.

  • a. In de begroting zijn de uitkoopsommen vermeld. Podia dienen reële afspraken met podiumkunstaanbieders te maken over de te betalen uitkoopsommen. Uitgangspunt daarbij wordt gevormd door de in de sector gangbare salaris- en honorariumregelingen waarbij voldoende ruimte voor differentiatie is.

   In het geval van de programmering van voorstellingen of concerten van gesubsidieerde podiumkunstaanbieders maken uitkoopsommen deel uit van de te subsidiëren activiteiten en dienen zij eveneens in de begroting te worden opgenomen. In het geval van de programmering van het grootschalig gesubsidieerd aanbod kunnen ook partage-afspraken deel uitmaken van de te subsidiëren activiteiten.

   In het geval van de programmering van voorstellingen of concerten van niet-gesubsidieerde podiumkunstaanbieders kunnen zowel uitkoopsommen als partage-afspraken onderdeel uitmaken van te subsidiëren activiteiten en dienen zij eveneens in de begroting te worden opgenomen.

  • b. In de begroting wordt de verhouding tussen de eigen inkomsten (recettes, sponsorgelden, bijdragen van particuliere fondsen, provinciale of lokale overheden) en de uitvoeringskosten duidelijk beschreven.

Artikel 7. - Aanvraagtermijn

[Vervallen per 01-01-2006]

Subsidieaanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Het Fonds behandelt ingediende aanvragen 1 x per 6 weken uitsluitend in de periode 1 maart 2002 tot en met 30 mei 2002 en in de periode 1 september 2002 tot en met 31 december 2002.

Artikel 8. - Toetsing door het fonds

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Aanvragen worden bij ontvangst getoetst op volledigheid. Aanvragers van wie het subsidieverzoek niet voldoet aan de artikelen 2 tot en met 5 worden in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een termijn van twee weken aan te vullen. Op verzoek van de aanvrager kan de aanvullingstermijn met twee weken worden verlengd. Aanvragen die dan nog niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen.

 • 2 Het Fonds maakt gebruik van commissies die haar adviseren over de subsidieaanvragen. Het bestuur van het Fonds bepaalt welke commissie over een in behandeling genomen aanvraag adviseert. Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen informatie verstrekt.

Artikel 9. - Toetsingscriteria

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de volgende toetsingscriteria. Is er sprake van:

  • a. het leveren van een bijdrage aan de verscheidenheid van de programmering van podiumkunsten in Nederland door de uitvoering van de beschreven activiteiten,

  • b. het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van een gevarieerder of groter publieksbereik voor het podiumkunstaanbod door het gebruik van (innovatieve) marketingstrategieën, of,

  • c. een programmering van producties van individueel of in groepsverband werkende professionele of semi-professionele podiumkunstenaars die zich kenmerken door:

   • - een bijzondere aanpak van tekst-, choreografisch-, muzikaal materiaal, vormgeving of het gebruik van nieuwe media, of,

   • - het werken met bijzondere bezettingen

    (bijvoorbeeld; een combinatie van ervaren en beginnende makers).

 • 2 Aanvragen waarover op basis van de hiervoor genoemde beoordelingscriteria positief is geoordeeld, kunnen afhankelijk van het beschikbare subsidiebudget aan de hand van de volgende aanvullende criteria worden getoetst. Is er sprake van:

  • a. programmering van producties van cultureel divers samengestelde gezelschappen of ensembles;

  • b. de opbouw van een nieuw publiek, zo mogelijk jong of cultureel divers samengesteld;

  • c. programmering van producties die specifiek zijn gemaakt voor jeugd of jongeren;

  • d. programmering van producties van beginnende podiumkunstenaars.

Artikel 10. - Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het Fonds verleent de subsidie met inachtneming van het advies van de commissie, uiterlijk acht weken, gerekend vanaf de hierna genoemde indiendata: 1 maart 2002, 12 april 2002, 24 mei 2002, 6 september 2002, 18 oktober 2002, 29 november 2002 na de datum van de ontvangstbevestiging. Indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt het Fonds de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij de termijn waarbinnen de beschikking kan worden tegemoet gezien. Het advies wordt met de subsidiebeschikking meegezonden. Wanneer het Fonds afwijkt van het advies van de commissie wordt dit besluit gemotiveerd.

 • 2 De beschikking vermeldt de hoogte van de verleende subsidie en voor welke activiteiten en voor welke periode de subsidieverlening geldt. In de beschikking kunnen nadere voorwaarden worden vermeld.

Artikel 11. - Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2006]

Het subsidieplafond voor het jaar 2002 bedraagt € 2.057.394,- (f 4.533.899,-).

Artikel 12. - Subsidieverplichtingen

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Halverwege de periode waarvoor het subsidie is verleend overlegt de aanvrager aan het Fonds een voortgangsrapportage. Op grond van deze voortgangsrapportage kan het Fonds aanvullende voorwaarden opleggen voor de dan nog resterende termijn.

 • 2 Het Fonds heeft het recht om (delen van) het inhoudelijk eindverslag of de overige op de activiteiten van toepassing zijnde documentatie (inclusief beeldmateriaal) openbaar te maken dan wel anderszins te presenteren of te verveelvoudigen, zonder dat de ontvanger daarvoor een vergoeding ontvangt. De aanvrager dient met een eventuele derde rechthebbende(n) overeen te zijn gekomen dat het Fonds ook die informatie openbaar mag maken dan wel anderszins presenteren aan of verveelvoudigen zonder dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd aan die derde rechthebbende(n). Openbaarmaking, presentatie of verveelvoudiging vindt uitsluitend plaats ter verantwoording van de werkzaamheden van het Fonds.

 • 3 Indien zich in de loop van de periode waarvoor het subsidie is verleend wijzigingen voordoen in activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, stelt de aanvrager het Fonds hiervan terstond op de hoogte.

Artikel 13. - Bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2006]

Bevoorschotting vindt plaats tot maximaal 80% van het verleend subsidie in maandelijks gelijke termijnen dan wel op basis van de financieringsbehoefte zoals door de aanvrager onderbouwd in een liquiditeitsbegroting. In de beschikking tot subsidieverlening kan van het vastgestelde bevoorschottingsritme worden afgeweken.

Artikel 14. - Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De vaststelling van het subsidie volgt na ontvangst en goedkeuring van het inhoudelijk eindverslag en de financiële eindafrekening die is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Deze worden ingediend uiterlijk drie maanden, nadat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn afgerond.

 • 2 Een accountantsverklaring is niet vereist indien de begrote lasten verbonden aan de activiteiten minder dan € 250.000,- bedragen, dan wel het maximaal verleend subsidie minder dan € 25.000,- bedraagt.

Artikel 15. - Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2006]

Ten aanzien van aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van dit reglement, maar waarop nog niet is beslist ten tijde van de inwerkingtreding van dit reglement, geldt hetgeen in dit reglement is bepaald.

Artikel 16. - Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 17. - Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant.

Artikel 18. - Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

Terug naar begin van de pagina