Handhavingsvoorschrift Rotterdam

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 11-09-2002 t/m 23-12-2008

Handhavingsvoorschrift Rotterdam

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 30a van de Luchtvaartwet;

Gezien het advies van de Commissie ex artikel 28 van de Luchtvaartwet voor het luchtvaartterrein Rotterdam van 24 september 2001, kenmerk CMLR88/01;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. aanwijzingsbesluit:

  het besluit ex artikel 27 jo. 24 van de Luchtvaartwet waarbij de luchthaven Rotterdam is aangewezen als luchtvaartterrein als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, van de Luchtvaartwet en waarbij de geluidszones zijn vastgesteld;

  b. bkl:

  de geluidsbelastingeenheid kleine luchtvaart zoals aangeduid in het Besluit Geluidsbelasting Kleine Luchtvaart: de geluidsbelasting op een bepaalde plaats veroorzaakt door de gezamenlijke op een luchtvaartterrein landende en opstijgende vaste-vleugel luchtvaartuigen met schroefaandrijving en een toegelaten totaal massa die hoger is dan 390 kg doch niet hoger dan 6.000 kg, uitgedrukt in bkl en vastgesteld volgens de in het Besluit Geluidsbelasting Kleine Luchtvaart opgenomen formule. Voor zover deze luchtvaartuigen gebruik maken van dezelfde aan- en uitvliegroutes als de luchtvaartuigen van ten minste 6.000 kg, dan wel de vliegpatronen van deze luchtvaartuigen overeenkomen met die van luchtvaartuigen van ten minste 6.000 kg wordt de geluidsbelasting conform artikel 25, eerste lid, onder a, van de Luchtvaartwet in de berekening van de Ke-geluidszone meegenomen;

  c. (luchtverkeers)circuit:

  de vliegbaan voor luchtvaartuigen in de nabijheid van het luchtvaartterrein zoals is aangegeven in de Regeling betreffende standaard luchtverkeerscircuits en voor het betreffende luchtvaartterrein is vastgesteld op grond van de Regeling procedures en is gepubliceerd in de Luchtvaartgids;

  d. Commissie-28:

  de krachtens artikel 28 van de Luchtvaartwet ingestelde commissie voor het luchtvaartterrein Rotterdam;

  e. exploitant:

  degene te wiens naam ingevolge de Luchtvaartwet het luchtvaartterrein Rotterdam is aangewezen;

  f. FANOMOS-systeem:

  Flighttrack and aircraft noise monitoring systeem;

  g. feitelijke geluidsbelasting:

  geluidsbelasting in Ke of bkl in een netwerkpunt, berekend aan de hand van het feitelijke gebruik van het luchtvaartterrein in de verstreken periode van het gebruiksplanjaar;

  h. gebruiksplan:

  het gebruiksplan als bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet;

  i. gebruiksplanjaar:

  periode als bedoeld in artikel 15 van het aanwijzingsbesluit;

  j. geluidszones:

  de geluidszones als bedoeld in artikel 5 van het aanwijzingsbesluit;

  k. de Inspecteur-Generaal:

  de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

  l. jaarberekening:

  geluidsbelasting in Ke of bkl in een netwerkpunt van het feitelijke gebruik van het luchtvaartterrein over een geheel gebruiksplanjaar;

  m. Kosteneenheid (Ke):

  de rekeneenheid voor de geluidsbelasting zoals vermeld in het Besluit Geluidsbelas-ting Grote Luchtvaart: de geluidsbelasting op een bepaalde plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke op een luchtvaartterrein landende en opstijgende luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder a, van de Luchtvaartwet, vastgesteld volgens de in het Besluit Geluidsbelasting Grote Luchtvaart opgenomen formule;

  n. lesvlucht:

  een vlucht onder leiding van een instructeur om vliegvaardigheid te verkrijgen;

  o. luchtvaartterrein:

  luchtvaartterrein Rotterdam;

  p. Luchtvaartpolitie:

  het Korps Landelijke Politiediensten, Afdeling Bijzondere Taken, Luchtvaartpolitie;

  q. LVNL-organisatie:

  organisatie voor de luchtverkeersbeveiliging, bedoeld in artikel 5.22 van de Wet Luchtvaart;

  r. maximaal toelaatbare geluidsbelasting:

  de maximaal toelaatbare geluidsbelasting per jaar in Ke of bkl in een netwerkpunt, zoals vastgelegd bij de berekening van de geluidszone;

  s. Minister:

  de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  t. Minister van VROM:

  de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  u. netwerkpunt:

  het voor de handhaving relevante punt waarvan de coördinaten zijn vermeld in bijlage C van deze regeling;

  v. oefenvlucht:

  Een solovlucht voor het verkrijgen dan wel behouden van vliegvaardigheid;

  w. route:

  een bepaalde (luchtverkeers)route voor de grote luchtvaart, vastgesteld om de verkeersstroom te kanaliseren, waar dat nodig is voor de verzorging van de luchtverkeersdienstverlening;

  x. verwachte gebruik van het luchtvaartterrein:

  het verwachte gebruik van het luchtvaartterrein zoals vermeld in het gebruiksplan;

  y. verwachte geluidsbelasting:

  de geluidsbelasting in Ke of bkl in een netwerkpunt, berekend aan de hand van het in het gebruiksplan vermelde verwachte gebruik van het luchtvaartterrein;

  z. zich ontwikkelende geluidsbelasting:

  geluidsbelasting in Ke of bkl in een netwerkpunt, berekend aan de hand van het feitelijke gebruik van het luchtvaartterrein in de verstreken periode van het gebruiksplanjaar, gevoegd bij het verwachte gebruik van het luchtvaartterrein in de resterende periode van dat jaar.

Hoofdstuk 2. Verzameling van gegevens

[Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De gegevens die nodig zijn voor de bepaling van de geluidsbelasting, zijn de in bijlage A en B bij deze regeling genoemde gegevens.

 • 2 De Inspecteur-Generaal verzoekt de exploitant om de in het eerste lid bedoelde gegevens voor het Ke-verkeer ten minste per kwartaal en voor het bkl-verkeer ten minste over de eerste zes maanden van het gebruiksplanjaar en vervolgens over het derde en het vierde kwartaal van dat jaar te verstrekken. De Inspecteur-Generaal verzoekt de exploitant, indien dit naar zijn oordeel nodig is, deze gegevens met een hogere frequentie te verstrekken.

 • 3 De Inspecteur-Generaal laat de radar- en vliegplangegevens voor het Ke-verkeer, genoemd in bijlage B bij deze regeling, in het FANOMOS-systeem opslaan en verwerken.

 • 4 De Inspecteur-Generaal laat iedere werkdag een reservebestand van deze gegevens maken. Dit reservebestand wordt ten minste 5 jaar bewaard.

 • 5 De Inspecteur-Generaal laat de radiotelefonie-gesprekken tussen de verkeersleiding en het stuurhutpersoneel 24 uur per dag registreren en ten minste drie maanden bewaren.

 • 6 De Inspecteur-Generaal zendt een afschrift van de in het tweede en derde lid genoemde gegevens aan de voorzitter van de Commissie-28.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2008]

Indien blijkt dat de exploitant de in artikel 14 van het aanwijzingsbesluit bedoelde gegevens over het feitelijke gebruik van het luchtvaartterrein niet tijdig heeft verstrekt, vordert de Inspecteur-Generaal, binnen een door hem te bepalen termijn, dat de exploitant deze gegevens alsnog verstrekt.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2008]

Indien de exploitant niet heeft voldaan aan een van de termijnen, genoemd in artikel 30b, zesde lid, van de Luchtvaartwet, dan wel artikel 14 van het aanwijzingsbesluit, maakt de Inspecteur-Generaal daarvan binnen twee weken rapport op. Hij zendt het rapport aan de Luchtvaartpolitie en een afschrift daarvan aan de exploitant, de Minister, de Minister van VROM en de voorzitter van de Commissie 28.

Hoofdstuk 3. Toetsing van feitelijk gebruik aan gebruiksplan en geluids-zones

[Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 5. De zich ontwikkelende geluidsbelasting

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 Na afloop van elke periode zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, laat de Inspecteur-Generaal voor elk netwerkpunt de zich ontwikkelende geluidsbelasting en het verschil tussen de maximaal toelaatbare geluidsbelasting en de zich ontwikkelende geluidsbelasting respectievelijk de feitelijke geluidsbelasting berekenen.

 • 2 De Inspecteur-Generaal rapporteert ten minste één keer per kwartaal aan de Minister over de zich ontwikkelende geluidsbelasting en de toetsing daarvan aan het verwachte gebruik van het luchtvaartterrein en aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting, en zendt een afschrift van het rapport aan de Minister van VROM, de exploitant en de voorzitter van de Commissie-28.

Artikel 6. Overschrijding van de verwachte geluidsbelasting

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 Indien blijkt dat de zich ontwikkelende Ke-geluidsbelasting in het eerste of tweede kwartaal van het gebruiksplanjaar of de zich ontwikkelende bkl-geluidsbelasting in het eerste half jaar van het gebruiksplanjaar in enig netwerkpunt de verwachte geluidsbelasting heeft overschreden met meer dan 50% van het verschil tussen de verwachte geluidsbelasting en de maximaal toelaatbare geluidsbelasting, deelt de Inspecteur-Generaal aan de exploitant mee dat deze binnen vier weken een voorstel tot wijziging van het gebruiksplan aan de Minister dient te zenden.

 • 2 De Inspecteur-Generaal zendt een afschrift van de in het eerste lid bedoelde mededeling aan de Minister, de Minister van VROM en de voorzitter van de Commissie-28.

Artikel 7. Dreigende overschrijding van de maximaal toelaatbare geluidsbelasting

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 Indien blijkt dat de zich ontwikkelende Ke of bkl geluidsbelasting in enig netwerkpunt hoger is dan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting, handelt de Inspecteur-Generaal overeenkomstig artikel 6.

 • 2 In het in het eerste lid bedoelde geval verzoekt de Inspecteur-Generaal aan de exploitant de in artikel 14 van het aanwijzingsbesluit bedoelde gegevens over het feitelijk gebruik van het luchtvaartterrein maandelijks te verstrekken.

Artikel 8. Overschrijding van de maximaal toelaatbare geluidsbelasting

[Vervallen per 24-12-2008]

Indien blijkt, dat op enig moment gedurende het gebruiksplanjaar in enig netwerkpunt de feitelijke geluidsbelasting groter is dan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting stelt de Inspecteur-Generaal de Minister en de exploitant daarvan onmiddellijk in kennis en zendt een afschrift van deze mededeling aan de Minister van VROM en aan de voorzitter van de Commissie-28.

Hoofdstuk 4. Toezicht op naleving gebruiksvoorschriften

[Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 24-12-2008]

De Inspecteur-Generaal toetst of de periodes en tijdstippen waarop de vliegtuigbewegingen plaatsvinden niet in strijd zijn met de bepalingen en voorschriften die bij het aanwijzingsbesluit zijn gesteld.

Artikel 10

[Vervallen per 24-12-2008]

Indien het hoofd van de Hand-havingsdienst Luchtvaart constateert dat door de exploitant, de gezagvoerder of anderen niet is gehandeld conform de bepalingen en voorschriften in het aanwijzingsbesluit, onderzoekt de Inspecteur-Generaal de oorzaak daarvan, maakt hiervan binnen twee weken na het constateren van het voorval rapport op en zendt dit aan de Luchtvaartpolitie en in afschrift aan de Minister, de Minister van VROM, de exploitant en aan de voorzitter van de Commissie-28.

Artikel 11

[Vervallen per 24-12-2008]

Het rapport zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de aanwijzing wordt gezonden naar de Inspecteur-Generaal.

Artikel 12

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Inspecteur-Generaal toetst steekproefsgewijs, doch ten minste één keer per kwartaal, de vliegtuigbewegingen die hebben plaatsgevonden overeenkomstig artikel 8, 9, 10 en 11 van de aanwijzing.

 • 2 Op verzoek van het klachtenbureau van de Commissie 28 kan de Inspecteur-Generaal, indien de aard of omvang van de klachten daartoe aanleiding geeft, naast het in het eerste lid bedoelde toezicht, een specifieke controle uitvoeren op de vliegtuigbewegingen die hebben plaats gevonden overeenkomstig artikel 8, 9, 10 en 11 van de aanwijzing.

Artikel 13

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Inspecteur-Generaal houdt dagelijks toezicht, met behulp van het FANOMOS-systeem, op de uitvoering door de gezagvoerders van de aan hen opgedragen standaard-instrument-vertrekprocedure, bedoeld in artikel 13 van het aanwijzingsbesluit.

 • 2 Op verzoek van het klachtenbureau van de Commissie-28 kan de Inspecteur-Generaal, indien de aard of omvang van de klachten daartoe aanleiding, naast het in het eerste lid bedoelde toezicht, een specifieke controle uitvoeren op de in het eerste lid bedoelde uitvoering.

Artikel 14

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 Indien blijkt dat een gezagvoerder de hem opgedragen standaard-instrument-vertrekprocedure niet heeft uitgevoerd binnen het voor die procedure vastgestelde tolerantiegebied, bedoeld in artikel 13 van het aanwijzingsbesluit, kan de Inspecteur-Generaal de oorzaak daarvan onderzoeken.

 • 2 Indien uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat van het tolerantiegebied is afgeweken zonder een daartoe strekkende opdracht van de LVNL-organisatie, maakt de Inspecteur-Generaal hiervan rapport op en zendt dit aan de Luchtvaartpolitie.

 • 3 Indien uit het onderzoek blijkt dat van het tolerantiegebied is afgeweken in opdracht van de LVNL-organisatie, maakt de Inspecteur-Generaal hiervan rapport op en zendt dit aan het bestuur van de LVNL-organisatie en in afschrift aan de exploitant en aan de voorzitter van de Commissie-28.

 • 4 In verband met het in het eerste lid bedoelde onderzoek kan de Inspecteur-Generaal aan de LVNL-organisatie verzoeken om hem de registratie van de betreffende radiotelefonie gesprekken tussen de verkeersleiding en het stuurhutpersoneel te verstrekken.

Artikel 15

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Inspecteur-Generaal houdt steekproefsgewijs toezicht op de naleving van artikel 11 van het aanwijzingsbesluit.

 • 2 Op verzoek van het klachtenbureau van de Commissie 28 kan de Inspecteur-Generaal, indien de aard of omvang van de klachten daartoe aanleiding geeft, een specifieke controle laten uitvoeren op de in het eerste lid bedoelde naleving.

Artikel 16

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Inspecteur-Generaal houdt steekproefsgewijs, doch ten minste één keer per kwartaal, toezicht op de naleving van Richtlijn nr. 92/14/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 maart 1992, betreffende de beperking van de exploitatie van vliegtuigen van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, Boekdeel I, deel 2, hoofdstuk 2.

 • 2 Op verzoek van het klachtenbureau van de Commissie 28 kan de Inspecteur-Generaal, indien de aard of omvang van de klachten daartoe aanleiding geeft, een specifieke controle laten uitvoeren op de in het eerste lid bedoelde naleving.

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 17

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Inspecteur-Generaal rapporteert jaarlijks binnen drie maanden na afloop van de periode waarop het gebruiksplan betrekking heeft aan de Minister over de opgetreden geluidsbelasting en de toetsing daarvan aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting, alsmede het gebruik van het luchtvaartterrein. De Inspecteur-Generaal zendt een afschrift van het rapport aan de Minister van VROM, de exploitant en de voorzitter van de Commissie-28.

 • 2 De Inspecteur-Generaal rapporteert gelijktijdig met het in het eerste lid bedoelde rapport, aan de Minister, de Minister van VROM en de voorzitter van de Commissie-28 over:

  • a. het aantal gesignaleerde overtredingen van de bij het aanwijzingsbesluit gestelde voorschriften, overeenkomstig het hiervoor gestelde;

  • b. het toezicht op de naleving van artikel 30b, zesde lid, van de Luchtvaartwet;

  • c. de wijze van afhandeling van vorenstaande punten.

  De Inspecteur-Generaal zendt een afschrift van dit rapport aan de exploitant.

 • 3 De Inspecteur-Generaal geeft met reden aan indien hij is afgeweken van een voorschrift uit dit handhavingsvoorschrift.

Artikel 18

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit handhavingsvoorschrift is van overeenkomstige toepassing op de voorschriften van een krachtens artikel 25f van de Luchtvaartwet gegeven ontheffing.

Artikel 19

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit handhavingsvoorschrift treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2001.

Artikel 20

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit handhavingsvoorschrift wordt aangehaald als: Handhavingsvoorschrift Rotterdam.

Dit handhavingsvoorschrift zal zonder toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina