Uitvoeringsregeling BSE 2002-CRUST

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 09-02-2002 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling BSE 2002-CRUST

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 3, tweede lid, 5, en 6, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Als energieprogramma als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's, wordt vastgesteld het energieprogramma opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

 • 2 Voor het in de bijlage opgenomen energieprogramma wordt een subsidieplafond vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de bijlage, onderdeel E.

 • 3 Het in het tweede lid bedoelde bedrag is beschikbaar voor aanvragen die zijn ontvangen in de in de bijlage, onderdeel F, opgenomen periode.

 • 4 Het bedrag in de bijlage, onderdeel E, wordt verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 9, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSE 2002-CRUST.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 februari 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Energieprogramma CRUST (CO2 Re-use through Undergroud STorage)

[Vervallen per 11-06-2005]

A. Doel, afbakening

[Vervallen per 11-06-2005]

In het kader van het Besluit subsidies energieprogramma's wordt via diverse programma's subsidie verleend voor activiteiten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en energietechnieken die tot een geringere belasting voor het milieu leiden.

Het doel van het energieprogramma CRUST is om door middel van haalbaarheidsprojecten inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van ondergrondse CO2-opslag op specifieke locaties in Nederland met de mogelijkheid dit er weer uit te kunnen halen, als opstap om te komen tot een demonstratieproject.

Een haalbaarheidsproject dient een integraal beeld te geven van de mogelijkheden van ondergrondse CO2-opslag met de mogelijkheid dit er weer uit te kunnen halen op specifieke locaties in Nederland. Het project kan zowel een bureau- als een veldstudie omvatten. De resultaten van het onderzoek moeten september 2002 beschikbaar zijn.

Aan het haalbaarheidsproject wordt als eis gesteld dat:

 • het wordt bekostigd door marktpartijen, die in staat zijn om een ondergrondse CO2-opslag met de mogelijkheid dit er weer uit te kunnen halen op specifieke locaties in Nederland te realiseren en beheren;

 • het de Minister van Economische Zaken inzicht geeft in de economische haalbaarheid van een project of de financieel-economische condities waaronder het project rendabel wordt;

 • het de Minister van Economische Zaken inzicht geeft in de juridische aspecten van het project;

 • het de Minister van Economische Zaken inzicht geeft in de mogelijkheid van geïnteresseerde marktpartijen om de in te richten buffer te kunnen koppelen aan een project voor de afvangst en aanvoer van CO2 naar de buffer en de mogelijkheid van doorlevering vanuit de buffer aan een concrete afnemer;

 • het de Minister van Economische Zaken inzicht geeft in de onder- en bovengrondse veiligheidsaspecten van het specifieke project.

In het kader van het energieprogramma CRUST is verstrekking van subsidie alleen mogelijk voor haalbaarheidsprojecten als bedoeld in artikel 1, onder d van het Besluit subsidies energieprogramma's.

Toelichting

In het kader van het klimaatbeleid wil de overheid de uitstoot van CO2 reduceren. Om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheid van ondergrondse CO2-berging om de doelstelling van het klimaatbeleid te bereiken, wil de overheid in het najaar van 2002 een tender publiceren. In die tender zullen marktpartijen worden opgeroepen om in te schrijven op het realiseren en beheren van een demonstratieproject voor een ondergrondse CO2-buffer met de mogelijkheid tot transport en levering van die CO2. De buffer dient een minimale omvang te hebben van 3 Mton (ca. 1 - 1,5 miljard Nm3). Voor deze tender heeft de overheid circa € 12.000.000 beschikbaar. Vooruitlopend op deze tender wil de overheid inzicht krijgen in de mogelijkheden van de marktpartijen. Hiertoe dient het voorliggende energieprogramma CRUST.

De beoogde locatie dient op afzienbare termijn beschikbaar te zijn en over voldoende opslagcapaciteit te beschikken. Daarnaast zal de marktpartij in staat moeten zijn om een buffer ook daadwerkelijk te kunnen realiseren en beheren. Tevens zal hij moeten beschikken over de noodzakelijke financiële middelen en de benodigde organisatorische en technische kwaliteiten.

In het kader van het energieprogramma CRUST is het ook mogelijk dat een marktpartij van een consortium een haalbaarheidsproject uitvoert.

B. Beoordeling

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Aanvragen die niet voldoen aan het Besluit subsidies energieprogramma's of het gestelde in onderdeel A van dit energieprogramma, worden door de minister afgewezen.

 • 2 Aanvragen betreffende haalbaarheidsprojecten, die voldoen aan de voorschriften van het Besluit subsidies energieprogramma's en het gestelde in onderdeel A van dit energieprogramma, worden door de minister getoetst aan de voorwaarden van onderdeel C van dit energieprogramma.

C. Voorwaarden

[Vervallen per 11-06-2005]

Geen subsidie wordt verstrekt:

 • 1. indien het project niet bijdraagt aan de doelstellingen van het energieprogramma CRUST;

 • 2. voor zover projectkosten zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag;

 • 3. indien onvoldoende vertrouwen bestaat dat de beoogde baten van het project in termen van te verkrijgen inzicht de kosten van het project zullen overtreffen;

 • 4. indien het onaannemelijk is dat het project binnen zes maanden na subsidieverlening kan worden voltooid.

D. Subsidiepercentage en maximumbedrag

[Vervallen per 11-06-2005]

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de projectkosten, maar niet meer dan € 100.000 per project.

E. Subsidieplafond

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op grond van het energieprogramma CRUST bedraagt € 500.000.

F. Aanvraagperiode

[Vervallen per 11-06-2005]

Aanvragen op grond van het energieprogramma CRUST moeten zijn ontvangen in de periode van 8 februari 2002 tot en met 8 april 2002.

De aanvragen moeten worden ingediend bij:

Projectbureau CO2-reductieplan, Dokter van Deenweg 108, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle. Voor informatie en formulieren: tel. 038-4553422 / 4553401, fax 038-4540225, email: pbco2@senter.nl.

Terug naar begin van de pagina