Subsidieplafond 2002 Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 28-07-2002 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2002 Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten en artikel 12, eerste lid, van het Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening voor het jaar 2002 op grond van het Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001 kunnen worden ingediend in de periode van 6 februari tot en met 20 maart 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond voor de in artikel 1 genoemde aanvraagperiode bedraagt € 2.630.234.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina