Dekking beheerskosten College voor zorgverzekeringen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 07-02-2002 t/m 31-12-2005

Dekking beheerskosten College voor zorgverzekeringen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1j en 1w van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De beheerskosten van het College voor zorgverzekeringen worden per jaar gedekt uit de Algemene Kas en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten overeenkomstig de verdeling van de uitgaven over beide fondsen, zoals opgenomen in het financiële verslag over het desbetreffende jaar waaraan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport instemming heeft verleend.

  • 2 Bij de bepaling van de verdeling van de beheerskosten over beide fondsen worden de personele en materiële uitgaven toegerekend aan de fondsen in de verhouding 60-40.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De beheerskosten van het College van toezicht op de zorgverzekeringen worden toegerekend aan de Algemene Kas en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten in de verhouding 60-40.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina