Wet tot extra verlenging van gemeenschappelijke regelingen getroffen krachtens Kaderwet bestuur in verandering

[Regeling vervallen per 01-07-2003.]
Geldend van 01-12-2002 t/m 30-06-2003

Wet van 30 januari 2002 tot extra verlenging van de gemeenschappelijke regelingen die krachtens de Kaderwet bestuur in verandering zijn getroffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te waarborgen dat de geldigheid van de gemeenschappelijke regelingen die krachtens de Kaderwet bestuur in verandering zijn getroffen, met enige tijd kan worden verlengd, indien het bij koninklijke boodschap van 16 november 2001 ingediende voorstel van Wet bestuur in stedelijke regio's (Kamerstukken II 2001/02, 28 095, nrs. 1–3) niet in werking is getreden op 1 december 2002;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2003]

In afwijking van artikel 31, derde lid, van de Kaderwet bestuur in verandering kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de geldigheid van een gemeenschappelijke regeling die krachtens die wet is getroffen, nogmaals worden verlengd, voor een periode van ten hoogste twee jaar. Onze Minister stelt het bestuur van het betrokken regionaal openbaar lichaam onverwijld in kennis van de voordracht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2003]

Deze wet treedt met ingang van 1 december 2002 in werking en wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2003.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 30 januari 2002

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven negentiende februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina