Aftrek voorbelasting; pro rata; basis van werkelijk gebruik; interne tijdsinvesteringsregistratie

[Regeling vervallen per 07-12-2011.]
Geldend van 30-01-2002 t/m 06-12-2011

Aftrek voorbelasting; pro rata; basis van werkelijk gebruik; interne tijdsinvesteringsregistratie

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

[Vervallen per 07-12-2011]

Kan ten aanzien van een ondernemer, die voor de BTW-heffing zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht, de aftrek van voorbelasting plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, tweede lid, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (splitsing naar werkelijk gebruik), als het werkelijk gebruik door de ondernemer wordt bepaald aan de hand van een uitsluitend voor interne doeleinden bijgehouden registratie van de tijdsinvestering?

Antwoord

[Vervallen per 07-12-2011]

Uitgangspunt bij gemengd gebruikte goederen en diensten is dat de voorbelasting moet worden gesplitst op basis van de omzetverhoudingen van de ondernemer. De splitsing op basis van de verhouding van de omzetten moet onder omstandigheden wijken voor een splitsing op basis van het werkelijke gebruik. Volgens artikel 11, tweede lid, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 geldt het werkelijke gebruik als maatstaf ‘… indien blijkt, dat het werkelijke gebruik … niet overeenkomt met de …’ omzetverhouding. Deze bepaling legt de bewijslast voor afwijking van de splitsing naar omzetverhoudingen bij degene die zich op de bijzondere splitsingsmaatstaf beroept. De inspecteur dient de aangereikte gegevens voor splitsing op basis van het werkelijk gebruik te toetsen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid.

Een door de ondernemer uitsluitend voor interne doeleinden bijgehouden tijdsinvesteringsregistratie vormt op zichzelf een onvoldoende objectief criterium voor splitsing van de voorbelasting naar werkelijke gebruik. Indien geen andere, objectief vastgestelde, gegevens aanwezig zijn,dient de voorbelasting te worden gesplitst op basis van de omzetverhoudingen.

Terug naar begin van de pagina