Aftrek voorbelasting ter zake van herstelwerkzaamheden wegens (het vooraf overeenkomen van) het toebrengen van schade

[Regeling vervallen per 07-12-2011.]
Geldend van 30-01-2002 t/m 06-12-2011

Aftrek voorbelasting ter zake van herstelwerkzaamheden wegens (het vooraf overeenkomen van) het toebrengen van schade

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

[Vervallen per 07-12-2011]

X houdt zich bezig met de winning van stoffen uit de grond. Zij heeft daartoe een concessie gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Er is een raming gemaakt van de schade die door bodemdaling als gevolg van de grondstofwinning wordt veroorzaakt. Op basis van de concessie is X verplicht de schade te vergoeden/herstellen. Per gewonnen ton stoffen moet X een bepaald bedrag reserveren voor de te herstellen schade.

Een van de partijen die schade heeft geleden is Z. Krachtens een, voor aanvang van de grondstofwinning afgesloten, overeenkomst met X is Z gemachtigd om op naam en voor rekening van X overeenkomsten te sluiten met derden voor herstelwerkzaamheden. Deze derden hebben omzetbelasting in rekening gebracht aan X. Kan X deze omzetbelasting in aftrek brengen?

Antwoord

[Vervallen per 07-12-2011]

Partijen hebben in dezen vooraf overeenstemming bereikt over het toebrengen van de schade. De door X veroorzaakte schade berust op een weloverwogen actie die in direct verband kan worden gebracht met de winning van de stoffen. Omdat het toebrengen van de schade met Z is overeengekomen onder de voorwaarde dat deze volledig wordt hersteld, is ook sprake van een direct verband tussen de herstelmaatregelen (door en voor rekening van X) en de winning van de stoffen. X heeft de herstelmaatregelen afgenomen als ondernemer en heeft die werkzaamheden verbruikt in het kader van haar onderneming. Onder deze omstandigheden kan X de omzetbelasting die verband houdt met de schadeherstelwerkzaamheden in aftrek brengen.

Terug naar begin van de pagina