Openbaarheid archiefbescheiden Bureau Nationale Veiligheid

Geldend van 04-10-2001 t/m heden

Openbaarheid archiefbescheiden Bureau Nationale Veiligheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen worden aan de openbaarheid van de naar het Algemeen Rijksarchief over te brengen archiefbescheiden van het Bureau Nationale Veiligheid, tot 1 januari 2025, de volgende beperkingen gesteld:

 • 1. De bijlagen bij de inventaris van bovengenoemd archief zijn niet openbaar.

 • 2. Raadpleging van de archiefbescheiden is slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Algemeen Rijksarchief. Deze toestemming kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. De verzoeker vult hiertoe het Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven in en ondertekent het formulier. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de in het formulier opgenomen bepalingen. Een exemplaar van het formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

  • b. De verzoeker krijgt voor de inzage van persoons- en personeelsdossiers, welke omschreven zijn in de niet-openbare bijlagen, slechts toestemming indien hij aan kan tonen dat:

   hijzelf betrokkene is, of;

   betrokkene overleden is, of;

   betrokkene langer dan 100 jaar geleden geboren is, of;

   betrokkene schriftelijk toestemming tot inzage van diens dossier door de verzoeker geeft.

 • 3. Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Algemeen Rijksarchief. De directeur van het Algemeen Rijksarchief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

 • 4. Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Algemeen Rijksarchief. De directeur van het Algemeen Rijksarchief kan aan een publicatie zijn goedkeuring onthouden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 oktober 2001 en zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina