Regeling aanvullende formatie (v)so rechtstreekse instromers 2002 - 2003

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geldend van 09-02-2002 t/m 31-07-2003

Regeling aanvullende formatie (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so) rechtstreekse instromers schooljaar 2002 - 2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 117, derde lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit

Artikel 1. Definitie omschrijving

[Vervallen per 01-08-2003]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder scholen:

  • scholen voor dove kinderen

  • scholen voor slechthorende kinderen

  • scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen

  • scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen

  • afdelingen voor meervoudig gehandicapte kinderen

  • scholen voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

  • afdelingen voor kinderen met ernstige spraak-moeilijkheden

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder rechtstreekse instromers:

  die leerlingen, die blijkens een advies van de commissie van onderzoek met ambulante begeleiding regulier onderwijs kunnen volgen zonder eerst een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs te hebben bezocht.

Artikel 2. Toekenning extra faciliteiten commissie van onderzoek

[Vervallen per 01-08-2003]

Aan scholen bedoeld in artikel 1, eerste lid, worden voor de werkzaamheden van de commissie van onderzoek voor de rechtstreeks in het regulier onderwijs instromende leerlingen die onder de voorwaarden van artikel 14 van het Onderwijskundig besluit WEC voor ambulante begeleiding in aanmerking komen extra faciliteiten beschikbaar gesteld, indien de in artikel 3 bedoelde melding tijdig plaatsvindt. De desbetreffende leerlingen die op de teldatum 1 oktober 2001 regulier onderwijs volgden, mogen voor het schooljaar 2002 / 2003 meetellen voor de vaststelling van de formatie voor de psycholoog / orthopedagoog, psychologisch assistent, maatschappelijk deskundige en administratief medewerker volgens de in het Formatiebesluit WEC aangegeven normering. De leerlingen, die reeds op 1 oktober 2000 of eerder regulier onderwijs volgden en voor wie reeds eerder extra faciliteiten zijn aangevraagd en verkregen, worden bij de vaststelling van de extra faciliteiten buiten beschouwing gelaten. De voor deze regeling in aanmerking komende scholen mogen de op grond van het Formatiebesluit WEC berekende formatie dienovereenkomstig verhogen.

Artikel 3. Melding

[Vervallen per 01-08-2003]

De bevoegde gezagsorganen van scholen moeten als zij van deze regeling gebruik wensen te maken, dit vóór 15 maart 2002 melden aan CFI, productgroep Toekennen, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. De melding moet vergezeld gaan

van het BRIN-nummer van de school, het betrokken aantal leerlingen en de schoolsoort die zij bezoeken.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en vervalt met ingang van 1 augustus 2003, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft voor de jaren waarop de regeling betrekking had alsmede op geschillen met betrekking tot haar toepassing en op naar aanleiding van beslissingen op zodanige geschillen te nemen besluiten.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende formatie (v)so rechtstreekse instromers 2002 - 2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina