Regeling vergoeding nascholing voortgezet onderwijs 2002-2003

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geldend van 01-08-2002 t/m 31-07-2003

Regeling vergoeding nascholing voortgezet onderwijs 2002-2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 85b van de Wet op het voortgezet onderwijs, juncto Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en artikel II, vierde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 1998, 337);

Besluit

Artikel 1. Vergoeding voor nascholing

[Vervallen per 01-08-2003]

  • 1 De vergoeding voor nascholing van het personeel van een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van een school voor praktijkonderwijs waarvoor de bekostiging en rechtspositie van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing is, en van een school voor leerwegondersteunend onderwijs bedraagt voor het schooljaar 2002 - 2003 € 503,- per formatieplaats, met inachtneming van het tweede lid.

  • 2 Bij de berekening van de vergoeding wordt in aanmerking genomen:

    • a. het aantal formatieplaatsen bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Formatiebesluit W.V.O. wat betreft de personeelscategorie leraren;

    • b. het aantal formatieplaatsen leraren ingevolge de Regeling personele vergoeding culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO;

    • c. het aantal formatieplaatsen leraren voor het schooljaar 2001-2002 ingevolge de Regeling onderwijs eigen taal WVO.

  • 3 De vergoeding wordt in twee termijnen betaald. De eerste termijn in oktober 2002 en de tweede termijn in januari 2003.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002 en geldt voor het schooljaar 2002-2003.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding nascholing voortgezet onderwijs 2002-2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina