Examenreglement buitengewoon opsporingsambtenaar 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-02-2002 t/m 31-12-2008

Examenreglement buitengewoon opsporingsambtenaar 2002

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In dit examenreglement wordt verstaan onder:

a. Onze Minister:

de Minister van Justitie;

b. Citogroep:

in deze vertegenwoordigd door de Stichting Cito Markt te Arnhem.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Het examenreglement is van toepassing ter verkrijging van het Getuigschrift buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het examen strekt zich uit over de examenstof, omschreven in het examenprogramma voor de buitengewoon opsporingsambtenaar en bestaat uit twee examenonderdelen, te weten het onderdeel rechtskennis en het onderdeel proces-verbaal.

Hoofdstuk 2. Regeling van het examen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De examencommissie stelt de examendata vast.

 • 2 De examencommissie maakt jaarlijks de examendata, de sluiting van de inschrijfdata, de kosten van het examen en de voorwaarden voor de deelname aan het examen bekend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Tot het examen worden toegelaten personen die zich tijdig hebben ingeschreven en aan de betalingsverplichting hebben voldaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het examen wordt tenminste twee maal per jaar afgenomen.

 • 2 Een kandidaat kan deelnemen aan het gehele examen of aan een onderdeel daarvan.

 • 3 Het examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie

Hoofdstuk 3. De afname van het examen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Citogroep draagt zorg voor de uitvoering van het examen buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 De Citogroep draagt zorg voor voldoende toezicht en voor het tijdig beschikbaar zijn van de examenopgaven in de examenlocatie.

 • 3 De Citogroep wijst de examenleiders en de surveillanten aan ten behoeve van de uitvoering van de afname van het examen.

 • 4 Direct na het examen worden alle examenmaterialen en de werkstukken van de kandidaten in aparte dozen of enveloppen verpakt, afgesloten en door de examenleider gesigneerd, waarna de examenleider onverwijld zorg draagt voor de aflevering van de examenmaterialen bij de Citogroep.

 • 5 De examenleider maakt van het verloop van het examen een protocol op en stuurt dit protocol zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na afloop van het examen, naar de Citogroep. De Citogroep stuurt de protocollen voorzien van een toelichting naar de voorzitter van de examencommissie.

 • 6 De Citogroep verschaft de examencommissie de inlichtingen die zij voor de uitoefening van haar taak nodig heeft.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Kandidaten dienen 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

 • 2 Voor de aanvang van het examen ontvangen de kandidaten mondeling instructie van de examenleider.

 • 3 Ten overstaan van de kandidaten opent de examenleider de verzegelde enveloppen met examenopgaven.

 • 4 Tijdens de afname van het examen worden aan de kandidaten geen mededelingen gedaan aangaande de examenopgaven, van welke aard dan ook.

 • 5 De examenleider draagt zorg voor de controle van de oproep voor het examen en van een geldig legitimatiebewijs ten name van de kandidaat. Als geldig legitimatiebewijs worden uitsluitend de volgende documenten toegestaan: paspoort, een rijbewijs, een toeristenkaart, een Europese of Nederlandse identiteitskaart waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken. Een kandidaat die geen oproep en/of geldig legitimatiebewijs kan tonen, wordt (verdere) deelname aan het examen ontzegd en dient de examenlocatie, onder achterlating van de examenbescheiden, te verlaten.

 • 6 Gedurende het examen is het kandidaten niet geoorloofd:

  • a. zonder toestemming van de examenleider de examenlocatie te verlaten;

  • b. andere dan volgens de kandidaatsinstructie toegestane materialen en/of hulpmiddelen te gebruiken;

  • c. de examenlokaliteit definitief te verlaten voor 30 minuten na aanvang van het examen;

  • d. de examenlokaliteit definitief te verlaten na 15 minuten voor het einde van het examen.

 • 7 Een kandidaat die te laat komt, wordt uiterlijk tot 30 minuten na aanvang van een examenonderdeel tot de examenlocatie toegelaten. De kandidaat levert het werk uiterlijk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.

 • 8 Een kandidaat die de examenlokaliteit tussentijds wil verlaten met het doel om na terugkeer het examen te hervatten, meldt dit door handopheffing. Na toestemming van de examenleider mag de kandidaat onder achterlating van de examenbescheiden en onder begeleiding van een surveillant de examenlocatie verlaten.

 • 9 Kandidaten die hun examen gereed hebben, melden dit door handopheffing aan de surveillant en kunnen de examenbescheiden inleveren. Een surveillant controleert of alle bescheiden ingeleverd zijn.

 • 10 De examenleider wijst de kandidaten 15 minuten voor het verstrijken van de examentijd op de dan nog beschikbare tijd.

 • 11 Na het verstrijken van de examentijd, geeft de examenleider de kandidaten instructie het werken te staken. De examenleider draagt zorg voor het verzamelen van alle examenmaterialen, de examenopgaven daaronder begrepen. Na controle van de examenbescheiden geeft de examenleider de kandidaten toestemming de examenlocatie te verlaten.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het examen wordt uitsluitend schriftelijk afgelegd.

 • 2 Het schriftelijk werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt door de Citogroep.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De examenleider draagt zorg voor geheimhouding van de examenopgaven, ook na afsluiting van het examen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In geval van onregelmatigheden informeert een surveillant de examenleider.

 • 2 De examenleider kan, in geval een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, deze de deelname of verdere deelname aan het examen ontzeggen.

 • 3 De examenleider brengt over de gevallen van onregelmatigheid schriftelijk verslag uit aan de examencommissie.

 • 4 De examencommissie kan de op die dag afgelegde examenonderdelen voor de betreffende kandidaat ongeldig verklaren.

 • 5 De examencommissie kan in geval van onregelmatigheid een kandidaat voor bepaalde tijd van het examen uitsluiten.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De werkstukken van de kandidaten worden door de Citogroep aan een toets- en itemanalyse onderworpen.

 • 2 Het werk van de kandidaten voor het examenonderdeel proces-verbaal wordt beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars, met inachtneming van het door de examencommissie vastgestelde correctievoorschrift.

 • 3 De namen van de kandidaten zijn de beoordelaars niet bekend.

Hoofdstuk 4. Uitslag, herkansing, uitreiking getuigschrift

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De uitslag voor elk examenonderdeel wordt uitgedrukt in het oordeel: voldoende/onvoldoende.

 • 2 Uiterlijk 4 weken na het examen stelt de examencommissie voor elk examenonderdeel de cesuur vast.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van dit reglement.

 • 2 De examencommissie stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk acht weken na het examen schriftelijk in kennis van de uitslag en de behaalde score per examenonderdeel.

 • 3 De kandidaat is voor het examen geslaagd indien voor beide examenonderdelen het oordeel 'voldoende' is vastgesteld.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aan een kandidaat die voor beide examenonderdelen een voldoende heeft behaald, wordt namens de Minister, een door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie getekend getuigschrift uitgereikt. Op het getuigschrift wordt de datum van afgifte vermeld.

 • 2 Het getuigschrift is overeenkomstig het als bijlage bij dit reglement gevoegd model.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een eerder behaald voldoende resultaat, gerekend vanaf de examendatum op een examenonderdeel, blijft geldig gedurende een termijn van negen maanden na het behaalde voldoende resultaat, behoudens het bepaalde in artikel 17.

 • 2 Gedurende de in het eerste lid aangegeven termijn heeft de kandidaat tweemaal het recht om een herkansing af te leggen voor het niet behaalde examenonderdeel.

 • 3 Behoudens het bepaalde in artikel 17, vervalt een eerder behaald voldoende resultaat op een examenonderdeel, indien de kandidaat bij de tweede herkansing voor het andere examenonderdeel wordt afgewezen.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien een kandidaat om zwaarwegende redenen, ter beoordeling van de examencommissie, verhinderd is bij een herkansing tegenwoordig te zijn, kan de gelegenheid worden gegeven het resterende examenonderdeel alsnog af te leggen bij de volgende examengelegenheid, met behoud van het eerder behaalde voldoende resultaat.

 • 2 De kandidaat moet binnen twee weken, na de examengelegenheid waarbij hij verhinderd was, schriftelijk een met redenen omkleed verzoek richten door tussenkomst van de Citogroep aan de examencommissie.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Gedurende twee weken na het verzenden van de examenuitslag kan de afgewezen kandidaat zich aanmelden voor inzage in zijn werk bij de Citogroep. Inzage wordt door de Citogroep georganiseerd in de periode tot drie weken na de verzending van de uitslag.

 • 2 Na afloop van een half jaar na de examenafname wordt het schriftelijk werk vernietigd.

Hoofdstuk 5. Bezwaar en beroep

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Onze Minister stelt een examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar in ten behoeve van de organisatie van het examen.

 • 2 Onze Minister benoemt de leden van de examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De kandidaat kan binnen zes weken na het examen tegen een genomen maatregel op grond van artikel 11, tweede lid, van dit reglement, door tussenkomst van de Citogroep, bij de examencommissie schriftelijk bezwaar maken.

 • 2 De kandidaat kan uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van de beslissing van de examencommissie tegen een maatregel op grond van artikel 11, vierde en vijfde lid, van dit reglement, door tussenkomst van de Citogroep, bij de examencommissie tegen de beslissing van de examencommissie schriftelijk bezwaar maken.

 • 3 De kandidaat kan uiterlijk binnen zes weken na de inzage als bedoeld in artikel 18, van dit reglement, door tussenkomst van de Citogroep, bij de examencommissie tegen de uitslag van het examen schriftelijk bezwaar maken.

 • 4 De bezwaarschriften, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid zijn ondertekend en bevatten tenminste:

  • a. het examennummer, de examendatum, de naam en het adres van de kandidaat;

  • b. de dagtekening;

  • c. de gronden van het bezwaar.

   Omtrent de bezwaarprocedure en de daaraan verbonden kosten zijn nadere regels gesteld. Deze zijn verkrijgbaar bij de Citogroep.

 • 5 De examencommissie beslist binnen zes weken na ontvangst over het bezwaarschrift, als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid. Deze termijn kan onder bijzondere omstandigheden worden verlengd met vier weken.

 • 6 De examencommissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld om het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen.

 • 7 De examencommissie deelt haar gemotiveerde beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Onze Minister stelt een beroepscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar in.

 • 2 De beroepscommissie bestaat uit een oneven aantal leden, onder wie de voorzitter. De leden worden benoemd door Onze Minister. De leden hebben niet een examenonderdeel of examen samengesteld, afgenomen dan wel beoordeeld, dat aan het oordeel van de beroepscommissie is onderworpen.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De kandidaat kan schriftelijk in beroep gaan bij de beroepscommissie tegen een beslissing van de examencommissie op grond van artikel 20, vijfde lid, van dit reglement.

 • 2 Het beroepschrift wordt binnen zes weken, nadat de beslissing van de examencommissie ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de beroepscommissie ingesteld.

 • 3 De beroepscommissie beslist binnen zes weken over het beroep. Deze termijn kan onder bijzondere omstandigheden worden verlengd met vier weken nadat het beroep werd ingesteld.

 • 4 De beroepscommissie stelt bij haar beslissing zonodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen.

 • 5 De beroepscommissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de examencommissie en aan de Citogroep.

 • 6 Tegen de beslissing van de beroepscommissie is geen beroep mogelijk bij de rechter.

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het adres van de examencommissie is: Examencommissie Buitengewoon Opsporingsambtenaren p/a Citogroep, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem.

 • 2 Het adres van de beroepscommissie is: Ministerie van Justitie, Beroepscommissie buitengewoon opsporingsambtenaren, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2009]

De examencommissie kan onder bijzondere omstandigheden toestaan dat een kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. Tegen deze beslissing van de examencommissie is geen beroep mogelijk.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de examencommissie.

 • 2 In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken dan wel afwijkingen toestaan van de bepalingen van dit reglement.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2009]

Het examenreglement en het examenprogramma kunnen bij de examencommissie worden opgevraagd.

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Reglement examen buitengewoon opsporingsambtenaar van 1 december 2000, kenmerk 5066854/500/CBK, Stcrt. 2000, 238, wordt ingetrokken.

Artikel 28

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2002.

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Examenreglement buitengewoon opsporingsambtenaar 2002.

Dit reglement wordt met toelichting gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

Den Haag, 22 januari 2002

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

directeur-generaal Rechtshandhaving

,

C.W.M. Dessens

Bijlage Getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar

[Vervallen per 01-01-2009]

De Examencommissie,

ingevolge het Examenreglement buitengewoon opsporingsambtenaar 2002 benoemd door de Minister van Justitie, heeft geëxamineerd:

...

geboren op ...

te ...

en verklaart dat voornoemde kandidaat, overeenkomstig artikel 13 van het voornoemde examenreglement, voor beide examenonderdelen een voldoende heeft behaald, op grond waarvan dit getuigschrift is verstrekt.

Den Haag, ...

Namens de Minister,

De Examencommissie:

...

Voorzitter

Secretaris

...

Terug naar begin van de pagina