Organisatiebesluit hoofdstructuur Directoraat-Generaal Wonen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 16-02-2002 t/m 31-12-2004

Organisatiebesluit hoofdstructuur Directoraat-Generaal Wonen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende, dat de naam, de structuur van de organisatie van en de taakverdeling van de organisatie wijzigingen behoeven;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Het Directoraat-Generaal Wonen bestaat uit:

 • 1. Algemene leiding:

  - Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal Wonen, tevens Inspecteur-Generaal van de Volkshuisvesting;

  - plaatsvervangend Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal Wonen, tevens plaatsvervangend Inspecteur-Generaal van de Volkshuisvesting;

 • 2. Directie Strategie;

 • 3. Directie Beleidsontwikkeling;

 • 4. Directie Stad en Regio;

 • 5. Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De structuur van de organisatie van het Directoraat-Generaal Wonen is weergegeven in het schema dat als bijlage 1 aan dit besluit is toegevoegd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De orgaanbeschrijvingen van de onderscheidende organisatieonderdelen van het Directoraat-Generaal Wonen zijn als, van dit besluit deel uitmakende, bijlage 2 aan dit besluit toegevoegd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

De beschikking van 19 januari 2000 (kenmerk: RAC2000000764) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

De Directeur-Generaal Wonen stelt bij besluit de organisatiestructuur en de daarbij behorende organisatiebeschrijvingen vast van de onderscheiden delen van de organisatie die ressorteren onder de in artikel 1 genoemde dienstonderdelen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002 en kan worden aangehaald als organisatiebesluit hoofdstructuur Directoraat-Generaal Wonen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als Organisatiebesluit hoofdstructuur Directoraat-Generaal Wonen en zal worden toegezonden aan de directeuren van het Directoraat-Generaal Wonen, de directeuren van de Centrale Directies en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 17 januari 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de

secretaris-generaal

,

M. Sint

Bijlage 2. Orgaanbeschrijvingen Directoraat-Generaal Wonen

[Vervallen per 01-01-2005]

Algemeen

De nota `Mensen, Wensen en Wonen', die door de Tweede Kamer aanvaard is, heeft als gevolg dat het volkshuisvestingsbeleid is vervangen door het woonbeleid. Om deze reden is er dan ook voor gekozen de naam DGVH te vervangen door Directoraat-Generaal Wonen.

Het Directoraat-Generaal Wonen is een procesorganisatie, waarop de structuur-, management- en besturingsfilosofie zijn afgestemd, en bestaat per 1 januari 2002 uit de directies: Strategie, Beleidsontwikkeling, Stad en Regio en Informatie, Beheer en Subsidieregelingen.

De directie Strategie ontwikkelt strategisch beleid voor het primaire proces wonen en de secundaire processen, kennisontwikkeling, financiën en control.

De directie Beleidsontwikkeling stelt, op basis van (politiek) vastgesteld strategisch beleid, nationale beleidskaders op en ontwikkelt de beleidsinstrumenten benodigd voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen ten aanzien van het wonen in Nederland.

De directie Stad en Regio zal bijdragen aan de inhoud en vormgeving van de rijksambities op het terrein van het wonen en aan het realiseren daarvan. Deze directie is verantwoordelijk voor de doorvertaling van het beleid en monitoring daarvan in de regio.

De directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen verzorgt de uitvoering van het beleid en beheer en heeft een brugfunctie tussen uitvoering en beleid, financieel beleid en informatiebeleid.

Het bureau Directeur-Generaal is ter ondersteuning van de algemene leiding.

Al deze onderdelen zijn een gelijkwaardig deel in de totale werkcyclus van het Directoraat-Generaal Wonen, dat verloopt van strategie tot en met uitvoering en evaluatie.

Samenspel en afstemming is dus essentieel en vergt meer dan alleen structuurplaatjes. In de orgaanbeschrijvingen per directie is tegen deze achtergrond de bijdrage van elke directie aan het totaal nader beschreven.

Dienstleiding van het Directoraat-Generaal Wonen

De dienstleiding van het Directoraat-Generaal Wonen is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, toepassen en evalueren van beleid en regelgeving met betrekking tot:

 • Investeringen in nieuwbouw van voldoende woonruimten van goede kwaliteit, en met betrekking tot investeringen in (verbetering van ) bestaande woonruimten gericht op handhaving dan wel verhoging van de kwaliteit;

 • Het beheer van de woningvoorraad, gericht op handhaving dan wel verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad alsmede op een doelmatige en sluitende exploitatie;

 • De problemen die burgers ondervinden op het gebied van het vinden van passende woonruimte, met woonlasten en bij huurgeschillen, een en ander gericht op persoonlijke behoeften en op een verantwoord gebruik van de woningvoorraad;

 • Uitoefenen van het uit de Woningwet voortvloeiende algemene staatstoezicht op de volkshuisvesting.

Directie Strategie

Doelstelling

De directie Strategie ontwikkelt strategisch beleid voor het primaire proces wonen en intern beleid. Daarnaast houdt deze directie zich bezig met strategisch onderzoek.

De missie van de directie Strategie binnen de procesorganisatie Directoraat-Generaal Wonen luidt: `koers zetten, koers houden en koers onderbouwen'.

Hoofdtaken

 • Het ontwikkelen van een integrale visie en het formuleren van beleids- en prestatiedoelstellingen (strategisch kader) op het gebied van wonen (primair proces) en Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën en Automatisering, Archivering en Huisvesting (secundair proces);

 • het onderbouwen en vernieuwen van de strategie op basis van onderzoek (verkenningen) en (beleids)informatie (monitoring);

 • de aansturing van het proces rond de begroting en het jaarverslag;

 • de opzet en werking van de controlstructuur van het Directoraat-Generaal Wonen;

 • de advisering hierover aan de ambtelijke en politieke leiding.

Directie Beleidsontwikkeling

Doelstelling

De directie Beleidsontwikkeling stelt op basis van (politiek) vastgesteld strategisch beleid nationale beleidskaders op en ontwikkelt de beleidsinstrumenten benodigd voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen ten aanzien van het wonen in Nederland. De directie heeft daarbij oog voor de regionale en lokale doorwerking van het beleid. Deze beleidsproducten komen tot stand in samenspraak met betrokken overheden, marktpartijen, bewoners en intermediaire organisaties en voldoen aan eisen van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Hoofdtaken

 • nationale/generieke wet- en regelgeving (beleidskaders en subsidieregelingen);

 • communicatieve sturing (beïnvloeden van andere relevante partijen in hun beleidsvorming);

 • kennisoverdracht, voorbeeldprogramma's, onderzoek en experimenten.

Bij deze hoofdtaken kunnen de volgende beleidsthema's c.q. aandachtsgebieden worden onderscheiden:

 • -

  bewoners (ordening, bestuursketen, bijzondere aandachtsgroepen zoals ouderen/gehandicapten en asielzoekers);

 • -

  woonlasten en keuzevrijheid (huur en koop);

 • -

  bouwen en veiligheid (bouwregelgeving, woonkwaliteit en duurzaam bouwen);

 • -

  investeringen in stedelijke vernieuwing.

Directie Stad en Regio

Doelstelling

De directie Stad en Regio zal bijdragen aan de inhoud en vormgeving van de rijksambities op het terrein van het wonen en aan het realiseren daarvan. De directie stelt zich als opdracht om door middel van interactie die ambities in het veld samen met andere partijen te realiseren. De directie houdt daarbij rekening met de eigen verantwoordelijkheden die andere partijen op het terrein van het wonen hebben. Daarnaast acht de directie zich verantwoordelijk voor het tijdig en het signaleren van de relevante ontwikkelingen in stad en regio en het inbrengen van deze regionale kennis in het veld in het politieke en beleidssysteem opdat daarmee rekening kan worden gehouden bij de verdere beleidsontwikkeling.

Hoofdtaken

 • 1. het - op basis van geaccordeerde, naar de regio vertaalde, rijksambities - realiseren van die ambities in interactie met het (regionale en lokale) veld;

  • -

   het hebben van een dynamisch regionaal woonbeeld, waarbij best practices en worst bottlenecks zijn weergegeven;

  • -

   het opstellen van regionale ambitiedocumenten;

  • -

   het bouwen en onderhouden van regionale en lokale netwerken;

  • -

   het instellen van regionale thematische platforms, die o.a. kunnen worden gebruikt door sonderingen;

  • -

   het uitvoeren van de verstedelijkingsronde;

 • 2. het monitoren van de geleverde prestaties;

  • -

   het opstellen van een periodieke beleidsmonitor door het kenniscentrum, proces monitor ISV, landelijke monitor ISV;

  • -

   het voorbereiden van convenanten en het toekennen van (stimulerings)subsidies;

   bijv:

  • -

   ISV;

  • -

   IPSV;

  • -

   Woon/zorg stimuleringsregeling;

 • 3. het - op basis van regionale kennis - leveren van input voor strategie- en beleidsontwikkeling;

 • 4. het ontwikkelen van beleid en geven van sturing naar corporaties op het gebied van te leveren prestaties op het terrein van het wonen en het beoordelen daarvan het zorg dragen voor de afbakening van het werkdomein;

 • 5. Secretariaat van de Huurcommissies.

Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen

Doelstelling

Een optimale uitvoering van de financiële volkshuisvestingsregelingen, waarin wordt begrepen een adequate instrumentering van het uitvoeringsbeleid gekoppeld aan een hoge mate van klantgerichtheid. Een optimale ondersteuning van het primaire proces van het Directoraat-Generaal Wonen gebaseerd op bijbehorende beleidsondersteuning/-ontwikkeling alsmede een moderne informatievoorziening zowel rond de volkshuisvesting als rond beheer.

Hoofdtaken

 • -

  het uitvoeren van de (financiële) volkshuisvestingsregelingen waaronder de individuele huursubsidie;

 • -

  het, vanuit de uitvoering, leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het volkshuisvestingsbeleid;

 • -

  het (administratief en rekenkundig) verwerken van de (financiële) beleidsregels op het gebied van de volkshuisvesting;

 • -

  de gevalsbehandeling betreffende hiervoor bedoelde (financiële) beleidsregels, inclusief AWB zaken;

 • -

  het instrumenteren en uitvoeren van taken ten aanzien van:

  • 1. het personeels- en organistiebeheer;

  • 2. het financieel beheer;

  • 3. het automatiserings-/infrastructuurbeheer inclusief de ontwikkeling daarvan;

  • 4. beheer ten aanzien van materiële aangelegenheden;

 • -

  het formuleren en beheren van kaders op operationeel niveau ten behoeve van het totale Directoraat-Generaal Wonen;

 • -

  het maken van ramingen en het bijdragen aan het opstellen van begrotingswetten;

 • -

  het periodiek opstellen van de financiële verantwoording van Directoraat-Generaal Wonen;

 • -

  het monitoren en mede evalueren van beheersaspecten in het algemene wonenbeleid, alsmede het verschaffen van informatie en het geven van advies dienaangaande aan de algemene leiding van het Directoraat-Generaal Wonen.

Terug naar begin van de pagina