Instellingsregeling Tijdelijke raad van advies IGZ

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 12-04-2002 t/m 31-12-2004

Instellingsregeling Tijdelijke raad van advies IGZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. de raad:

de Tijdelijke raad van advies voor de IGZ, genoemd in artikel 2;

c. IGZ:

Inspectie voor de gezondheidszorg;

d. IG:

Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De raad heeft tot taak de IG bij te staan in de implementatie van het kabinetsstandpunt inzake de in het rapport van de adviescommissie IGZ vermelde voorstellen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De raad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, de voorzitter daaronder begrepen.

 • 2 De leden van de raad worden benoemd en ontslagen door de minister.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Tot lid van de raad worden benoemd:

  • a. ir. H. J. B.M Abeln, partner Twynstra Gudde, tevens voorzitter;

  • b. prof. O.J.S. Buruma, voorzitter raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum;

  • c. H. Hillmann, directeur Landelijk Centrum Verpleging & verzorging;

  • d. prof. dr. T.E.D. van der Grinten, hoogleraar Beleid en Organisatie met betrekking tot de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;

  • e. T. Poortenaar-Sikkema, voorzitter GGD Nederland;

  • f. dr. W.J.M.J. Rutten, apotheker;

  • g. prof. dr. J. Pool, oud-bestuurslid Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

 • 2 Het secretariaat van de raad wordt verzorgd vanuit de IGZ. De secretaris van de raad is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De raad vergadert als regel in aanwezigheid van de IG.

 • 2 Jaarlijks overlegt de raad met het college van hoofdinspecteurs.

 • 3 De raad voert zonodig overleg met andere personen binnen de IGZ.

 • 4 De raad stelt zijn eigen werkwijze vast.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Na afloop van zijn werkzaamheden zendt de raad een eindverslag aan de minister en de IG.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Aan de voorzitter en de leden van de raad wordt een vacatiegeld toegekend.

 • 2 De leden hebben recht op een reiskostenvergoeding volgens de bestaande rijksregelingen voorzover niet uit anderen hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de raad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de raad opgenomen in het archief van dat ministerie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst. Zij werkt terug tot 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Tijdelijke raad van advies IGZ.

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 17 januari 2002

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina