Regeling informatieverstrekking WIN 2001

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 26-01-2002 t/m 30-12-2004

Regeling Informatieverstrekking inburgering nieuwkomers 2001

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport en de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksaangelegenheden.

Gelet op: artikel 4, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers zoals gewijzigd bij Besluit van 16 november 2001 (Stb. 2001, 576).

Besluit

Artikel 1. Vaststelling formulieren

[Vervallen per 31-12-2004]

Het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 4 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, geschiedt door middel van het volledig invullen, onderte- kenen en verzenden van de formulieren. De formulieren dienen te zijn gewaarmerkt door een accountant en verge- zeld te gaan van een accountantsverklaring met betrek.king tot de juistheid van de gegevens.

Artikel 2. Intrekking van de Regeling informatieverstrekking WIN 2000

[Vervallen per 31-12-2004]

De Regeling informatieverstrekking WIN 2000 wordt inge- trokken.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met de toelichting bekendgemaakt in Uitleg OCenW-Regelingen. Van deze plaatsing zal medede- ling gedaan worden in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatie- verstrekking WIN 2001.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina