Regeling vaststelling perioden EG-premies ooien 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 06-04-2002 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling perioden EG-premies ooien 2002

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, achtste lid, van Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PbEG L 355);

Gelet op artikel 2, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2550/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2529/2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2419/2001 (PBEG L 341);

Gelet op de artikelen 2.4, 3.4 en 3.8, van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling perioden EG-premies ooien 2002.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
overeenkomstig het door de

minister

genomen besluit,
De

secretaris-generaal

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina