Instellingsbesluit Stuurgroep Bibliotheken

Geldend van 01-04-2006 t/m heden

Instellingsregeling Stuurgroep Bibliotheken

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Overwegende:

 • -

  dat tussen de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW), dr. F. van der Ploeg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 20 december 2001 een bestuursovereenkomst, Koepelconvenant genaamd, is gesloten over de herstructurering van het openbare bibliotheekwerk;

 • -

  dat in deze bestuursovereenkomst de instelling van een Stuurgroep Bibliotheken en van een procesmanagement is voorzien;

 • -

  dat bij de uitvoering van de herstructurering gemeenten, provincies, Rijk en de bibliotheeksector zijn betrokken,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. stuurgroep: de stuurgroep, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van dit besluit;

 • b. VNG: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • c. IPO: het Interprovinciaal Overleg;

 • d. VOB: de Vereniging Openbare Bibliotheken;

 • e. Koepelconvenant: de op 20 december 2001 gesloten bestuursovereenkomst tussen de toenmalige Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, de VNG en het IPO, over de herstructurering van het openbare bibliotheekwerk;

 • f. Aanvulling Koepelconvenant: de op 17 november 2004 gesloten bestuursovereenkomst tussen de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, de VNG en het IPO, over de vernieuwing van het openbare bibliotheekwerk;

 • g. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • h. Bestuurlijk Overleg: het bestuurlijk overleg tussen de minister, de VNG en het IPO.

Artikel 2

 • 1 Er is een Stuurgroep Bibliotheken.

 • 2 De stuurgroep wordt van rechtswege ontbonden met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 3

 • 1 De stuurgroep heeft tot taak:

  • a. het begeleiden van en richting geven aan het proces van vernieuwing van het openbare bibliotheekwerk, zoals overeengekomen in het Koepelconvenant en de Aanvulling Koepelconvenant, waartoe de volgende activiteiten behoren:

   • het actief uitdragen van het maatschappelijke belang van de vernieuwing van het openbare bibliotheekwerk;

   • het ondersteunen en stimuleren van het vernieuwingsproces;

   • het zorgdragen voor coördinatie en afstemming met betrekking tot het vernieuwingsproces;

   • het bewaken van de voortgang van het vernieuwingsproces door middel van monitoring;

   • het adviseren aan de minister en de deelnemers aan het Bestuurlijke Overleg over cultuurbeleid;

  • b. het voorbereiden voor het Bestuurlijke Overleg van afspraken die het functioneren van het gehele stelsel van bibliotheken betreffen, of die ingrijpende financiële gevolgen hebben voor bekostigende overheden en dientengevolge een gezamenlijke afspraak van de betrokken overheden vereisen;

  • c. het vaststellen van een jaarlijks werkprogramma en de daarop gebaseerde begroting;

  • d. het vaststellen van een jaarlijks verslag over de voortgang van het proces van vernieuwing en over de uitvoering van het werkprogramma, welk verslag binnen drie maanden na afloop van het verslagjaar wordt vastgesteld en terstond wordt toegezonden aan de minister en de deelnemers aan het Bestuurlijk Overleg;

  • e. het vaststellen van een eindverslag over het zesjarige proces van vernieuwing, waarin tevens een voorstel wordt gedaan voor de wijze waarop na afloop van deze periode van zes jaar het veranderingsproces vervolgens voortgang moet vinden en waarbij wordt betrokken de positie van de stuurgroep en van het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing;

  • f. het zo nodig – al dan niet aan de hand van het jaarlijkse verslag – doen van voorstellen tot wijziging in het proces van vernieuwing.

 • 2 De stuurgroep maakt het verslag bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, openbaar.

Artikel 4

Ten minste een keer per jaar vindt aan de hand van het verslag van de stuurgroep overleg plaats tussen de stuurgroep en de minister. De minister doet hiervan verslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de VNG, het IPO en de VOB.

Artikel 5

 • 1 De stuurgroep bestaat uit een voorzitter en voorts uit vijf andere bestuurders of deskundigen, waarvan één wordt benoemd op voordracht van de VNG, één op voordracht van het IPO en twee op voordracht van de VOB. De leden worden benoemd door de minister.

 • 2 De voorzitter en leden zijn onafhankelijk en handelen in en namens de stuurgroep zonder last of ruggespraak.

Artikel 7

De stuurgroep is inhoudelijk opdrachtgever van een procesmanagement dat de naam Procesbureau Bibliotheekvernieuwing draagt. Het Procesbureau wordt geleid en vertegenwoordigd door een procesmanager die wordt aangewezen door de minister. De procesmanager legt verantwoording af aan de stuurgroep.

Artikel 8

Het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing heeft tot taak:

 • a. het fungeren als aanspreek-, informatie- en adviespunt voor zaken die het landelijke veranderingsproces betreffen;

 • b. het voorbereiden en opstellen van een jaarlijks werkprogramma ter ondersteuning van de stuurgroep bij haar werkzaamheden, waarbij het werkprogramma aansluit op lopende initiatieven in het land en waarvoor zonodig activiteiten worden geïnitieerd die het vernieuwingsproces bevorderen;

 • c. het voorbereiden en opstellen van het jaarlijks werkprogramma en de jaarlijkse begroting ter vaststelling door de stuurgroep;

 • d. het voorbereiden en opstellen van het jaarlijks verslag over de voortgang van het veranderingsproces en over de uitvoering van het werkprogramma;

 • e. het voorbereiden en opstellen van het eindverslag over het zesjarige veranderingsproces;

 • f. het adviseren en desgevraagd ondersteunen van de provincies bij het opstellen van provinciale beleidsplannen, en het bewaken van de afstemming van deze provinciale plannen met de in het Koepelconvenant en de Aanvulling Koepelconvenant overeengekomen algemene kaders voor de vernieuwing;

 • g. het stimuleren, faciliteren, ondersteunen en regisseren van de uitvoering van het werkprogramma, onder meer door het initiëren van actieve kennisuitwisseling en communicatie tussen partijen;

 • h. het afstemmen en bewaken van alle activiteiten op onderlinge samenhang, afhankelijkheid en volgtijdelijkheid;

 • i. het kritisch volgen van de voortgang van de uitvoering en het signaleren van knelpunten.

Artikel 9

 • 1 De logistieke ondersteuning van het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing, waaronder huisvesting, secretariaat, kantoor- en communicatievoorzieningen, financieel beheer en administratie en voor zover van toepassing het werkgeverschap van medewerkers wordt verzorgd door de Stichting Ondersteuning Projecten in Overheidssectoren (SOPO) te Den Haag.

 • 2 De kosten voor de ondersteuning worden vergoed door de minister op grond van een door SOPO jaarlijks uiterlijk twee maanden voor het begin van het boekjaar in te dienen bureaubegroting. Deze begroting dient voorzien te zijn van een akkoordverklaring van de procesmanager.

 • 3 SOPO legt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar via de jaarrekening rekening en verantwoording af over de besteding van de hiervoor beschikbaar gestelde gelden. De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring van een registeraccountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10

 • 1 De minister stelt middelen ter beschikking voor de uitvoering van het werkprogramma van de stuurgroep. De hoogte van het budget wordt jaarlijks door de minister vastgesteld aan de hand van het werkprogramma en de begroting, welke zijn instemming behoeven. Het werkprogramma en de begroting worden jaarlijks uiterlijk twee maanden voor het begin van het boekjaar bij de minister ingediend.

 • 2 De stuurgroep legt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar via de jaarrekening rekening en verantwoording af over de besteding van de middelen. De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring van een registeraccountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11

Het archief van de stuurgroep en het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing wordt bijgehouden door het Procesbureau. Na beëindiging van het project wordt het archief overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina