Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van 18 december 2002 houdende regels met betrekking tot de uitvoering van, verantwoording over en informatieverstrekking over het Besluit in- en doorstroombanen, ter vervanging van de Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen, de Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen, de Regeling lagere vaststelling subsidie Besluit in- en doorstroombanen en de Beleidsregels toepassing detacheringsverbod Besluit in- en doorstroombanen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Gelet op artikel 8 van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 13, elfde lid, van het Besluit in- en doorstroombanen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. het besluit: het Besluit in- en doorstroombanen;

 • b. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Opgave, verantwoording en modellen

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De opgave, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het besluit is ingericht overeenkomstig het model in bijlage I bij deze regeling.

 • 2 De jaaropgave, bedoeld in artikel 13, achtste lid, van het besluit is ingericht overeenkomstig het model in bijlage II bij deze regeling.

 • 3 De verklaring, bedoeld in artikel 13, achtste lid, van het besluit is ingericht overeenkomstig het model in bijlage III bij deze regeling. De verklaring is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage III bij deze regeling opgenomen controle- en rapportageprotocol.

 • 4 Bij de indiening van de bescheiden, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, eerste volzin, maken burgemeester en wethouders gebruik van de daarvoor door de minister verstrekte formulieren die zijn voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.

Artikel 3. Toezicht

[Vervallen per 01-01-2004]

Met het toezicht op de naleving van de verplichtingen die bij of krachtens het besluit aan de gemeenten zijn opgelegd, zijn belast de Inspectie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en de Accountantsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 4. Structurele verstrekking persoonsgegevens

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Burgemeester en wethouders registreren over elk half jaar ten behoeve van de uitvoering van artikel 13, negende lid, van het besluit de in bijlage IV bij deze regeling behorende gegevens ten aanzien van:

  • a. personen die op enig moment in het betreffende half jaar werkzaam zijn in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit en

  • b. personen die op enig moment in het betreffende half jaar gebruik maken van de andere voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling van werkzoekenden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit.

 • 2 Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de gegevens, bedoeld in het eerste lid, binnen zes weken na afloop van elk half jaar aan een door de minister aangewezen bewerker worden verstrekt in de vorm van een door de deze bepaalde informatiedrager.

 • 3 Van de aanwijzing van de bewerker wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Bewerker

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De bewerker verwerkt de in artikel 4 bedoelde gegevens op een door de minister te bepalen wijze.

 • 2 Door de bewerker worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

Artikel 6. Verstrekking gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek

[Vervallen per 01-01-2004]

Door de minister kunnen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 worden verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van het verrichten van statistisch onderzoek.

Artikel 7. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De volgende regelingen worden ingetrokken:

  • -

   a. de Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen,

  • -

   b. de Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen en

  • -

   c. de Regeling lagere vaststelling subsidie Besluit in- en doorstroombanen.

 • 2 De Beleidsregels toepassing detacheringsverbod Besluit in- en doorstroombanen worden ingetrokken.

 • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde regelingen blijven van toepassing op de financiële afwikkeling van de vóór 1 januari 2003 verleende subsidies.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage II en III die, met ingang van de dag na plaatsing van deze regeling in de Staatscourant, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

's-Gravenhage, 18 december 2002.

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

M. Rutte.

Bijlage IV

[Vervallen per 01-01-2004]

1. Algemene gegevens

1.1 statistiekjaar en-halfjaar

1.2 gemeentenummer

1.3 A-nummer van de Gemeentelijke Basis Administratie

2. Persoonsgegevens

2.1 geboortedatum

2.2 geslacht

2.2.a man

2.2.b vrouw

2.3 betrokkene valt onder de definitiebepaling van REA

2.3.a ja

2.3.b nee

2.4 opleidingsniveau

2.4.a geen voltooide basisopleiding

2.4.b basisniveau

2.4.c VBO/LBO/MAVO

2.4.d MBO/HAVO/VWO

2.4.e HBO

2.4.f WO

3 Instroom

3.1 (inkomens)situatie voorafgaand aan instroom

3.1.a uitkering ingevolge

3.1.aa Abw

3.1.ab lOAW

3.1.ac lOAZ

3.1.b andere uitkering

3.1.ba WW

3.1.bb WAO

3.1.bc anders

3.1.c herintreder zonder uitkering

3.1.d WlW-dienstbetrekking

3.1.e WSW

3.1.f overige arbeidsovereenkomsten

3.2 begindatum dienstbetrekking

4 Gegevens dienstbetrekking

4.1. omvang dienstbetrekking (uren per week)

4.2 bruto maandloon (geldbedrag opnemen)

4.3 sector

4.3.a openbare veiligheid/toezicht

4.3.b kinderopvang

4.3.c onderwijs

4.3.d sport

4.3.e overige gebieden niet betreffend de zorgsector

4.3.f ziekenhuizen

4.3.g geestelijke gezondheidszorg

4.3.h verpleeg- en verzorgingshuizen

4.3.i thuiszorg

4.3.j gehandicaptenzorg

4.3.k maatschappelijke opvang

4.3.I jeugdhulpverlening

4.3.m overige gebieden van de zorgsector

5 Uitstroom

5.1. einddatum dienstbetrekking

5.2. reden uitstroom en bestemming

5.2.a ontslag door werkgever vanwege slecht functioneren/slechte inpassing van werknemer

5.2.b beëindiging door werknemer ivm aanvaarden van reguliere niet gesubsidieerde arbeid

5.2.ba bij dezelfde werkgever

5.2.bb bij andere werkgever

5.2.c beëindiging door werknemer ivm verhuizing

5.2.d beëindiging door werknemer ivm volgen van opleiding

5.2.e beëindiging ivm het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd

5.2.f beëindiging ivm arbeidsongeschiktheid/langdurige ziekte

5.2.g beëindiging om andere redenen

Terug naar begin van de pagina