Regeling Stimuleringssubsidies Vertaald Literair Werk

[Regeling vervallen per 15-05-2005.]
Geldend van 28-08-2002 t/m 14-05-2005

Regeling Stimuleringssubsidies Vertaald Literair Werk

Een stimuleringssubsidie is een publicatiesubsidie voor gedebuteerde literaire vertalers van vreemdtalig literair werk in het Nederlands. De regeling wordt door het Nederlandse Fonds voor de Letteren (FvdL) en Vlaamse Fonds voor de Letteren (VFL) gezamenlijk uitgevoerd. Beide Fondsen beogen met deze regeling talentvolle beginnende vertalers te stimuleren bij hun literaire vertaalwerk. De subsidie kan worden toegekend voor de eerste twee literaire vertalingen verschenen in boekvorm of literaire tijdschriften.

Deze regeling staat ook open voor beginnende vertalers in het Fries of uit het Fries in het Nederlands. Voor deze aanvragen geldt een op punten afwijkende regeling, die kan worden opgevraagd bij het Nederlandse Fonds voor de Letteren.

1. Wie kan een stimuleringssubsidie aanvragen?

[Vervallen per 15-05-2005]

Met deze subsidievorm willen de Fondsen expliciet beginnende literaire vertalers aanmoedigen Een vertaler die in het verleden niet-literaire non-fictie vertaalde, kan dus nog als gedebuteerd literair vertaler een stimuleringssubsidie aanvragen.

De debuutvertalingen waarvoor een stimuleringssubsidie wordt aangevraagd, moeten in principe in boekvorm verschenen zijn. Een eerste aanvraag voor een stimuleringssubsidie kan ook worden ingediend door vertalers die minimaal vier vertalingen van literaire tijdschriftartikels (met een minimale lengte) in twee verschillende erkende literair-culturele tijdschriften hebben gepubliceerd. Voor een tweede aanvraag komen uitsluitend boekpublicaties in aanmerking.

1.1. Afbakening van de debuutperiode

[Vervallen per 15-05-2005]

De debuutperiode loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dit houdt in dat de vertaaldebuten (eerste of tweede literaire vertaling) vóór uiterlijk de 30e juni van het jaar waarin de stimuleringssubsidie wordt aangevraagd moet zijn verschenen, doch niet eerder mag zijn verschenen dan 1 juli van het daaraan voorafgaande jaar.

1.2. Volgende werken komen niet in aanmerking

[Vervallen per 15-05-2005]

Debuten c.q. tijdschriftpublicaties die buiten deze regeling vallen, zijn:

 • uitgaven in eigen beheer

 • publicaties die uitsluitend in een bepaalde boekhandelketen te koop zijn

 • gelegenheidsuitgaven

 • werk in verzamelbundels

 • werk in de vorm van redactie en samenstelling

 • herdrukken

 • bewerkingen (behoudens als voldoende oorspronkelijk beoordeeld)

 • publicaties van te geringe omvang: poëziebundels van minder dan 20 bladzijden, prozateksten van minder dan 35.000 woorden, kinderboeken met minder dan 7.000 woorden

 • vertalingen van proza in literair-culturele tijdschriften van minder dan tien pagina's of poëziebijdragen van minder dan zeven gedichten. De tijdschriften dienen een professioneel karakter te hebben (waarbij gelet wordt op uitgever, oplage, verspreiding).

 • Vertaalopdrachten voor theaterteksten direct of indirect gesubsidieerd door Vlaamse of Nederlandse overheden.

1.3. Voor welke gepubliceerde vertaalprojecten kan een stimuleringssubsidie aangevraagd worden?

[Vervallen per 15-05-2005]

Uitsluitend vertalingen die in boekvorm gepubliceerd zijn bij een uitgeverij die beschikt over een professionele en onafhankelijke redactie worden in behandeling genomen. Het werk moet zijn verschenen in een oplage van minstens 500 exemplaren en in de reguliere boekhandel in Nederland en Vlaanderen verkrijgbaar zijn.

De subsidie geldt uitsluitend voor vertalingen die rechtstreeks uit de brontaal zijn gemaakt. Vertalingen die via tussentalen tot stand zijn gekomen en hervertalingen zijn uitgesloten van deze regeling.

Voor de vertaling dient een contract te zijn afgesloten dat voldoet aan de eisen van het 'Modelcontract voor de uitgave van de vertaling van een literair werk' van de GAU/VvL. Voor debuten bij Vlaamse uitgeverijen moet een vergelijkbaar contract zijn afgesloten.

Voor publicaties in literair-culturele tijdschriften geldt dat tenminste het honorarium moet zijn uitbetaald dat door het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds als minimum wordt gehanteerd bij de subsidieregeling voor literaire tijdschriften.

Voor de voorgestelde projecten gelden eveneens de criteria van punt 1.1 en 1.2.

Voor een publicatie kan slechts één subsidie worden aangevraagd. Vertalers die voor de desbetreffende publicatie een aanvullend honorarium of een projectwerkbeurs hebben aangevraagd, kunnen geen stimuleringssubsidie aanvragen voor ditzelfde project.

2. De aanvraagprocedure

[Vervallen per 15-05-2005]

Een stimuleringssubsidie kan alleen door de vertaler persoonlijk worden aangevraagd met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Vlaamse aanvragers kunnen een formulier opvragen en indienen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren; Nederlandse aanvragers bij het Nederlandse Fonds voor de Letteren. Aanvragen moeten ieder jaar voor 1 september worden ingediend (cf. poststempel).

De aanvraagdossiers (formulier, boeken en bijlagen) moeten volledig , gedateerd en ondertekend worden toegezonden. Aanvraagdossiers verstuurd na 1 september worden niet meer behandeld (cf. poststempel).

2.1. Het aanvraagdossier :

[Vervallen per 15-05-2005]

Om een goede beoordeling van de aanvraag mogelijk te maken, dient de vertaler volgende gegevens te verstrekken:

 • 5 beoordelingsexemplaren van de debuutvertaling1

 • 1 kopie van het contract met de uitgever (of bewijs van betaling door tijdschriften)

 • 1 exemplaar van de brontekst (bij tijdschriftpublicatie een kopie van de brontekst)

 • 5 exemplaren van het aanvraagformulier

 • In een vrije bijlage kunnen concrete plannen voor toekomstige literaire vertaalprojecten worden toegelicht. Gelieve ook een contracten en /of intentieverklaringen van de uitgever bij te voegen indien beschikbaar.

De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking. Indien de informatie onvolledig is en dat - na mogelijkheid tot aanvulling - blijft, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. De Fondssecretariaten behouden zich het recht voor extra informatie op te vragen.

3. De beoordeling

[Vervallen per 15-05-2005]

De aanvragen die aan alle behandelingsvoorwaarden voldoen, worden ingedeeld per taal en ter beoordeling voorgelegd aan Nederlandse en Vlaamse deskundigen.

Op basis van de beoordelingen, het aanvraagdossier en overige relevante informatie stelt de gezamenlijke Vlaams/Nederlandse Adviescommissie de eindadviezen vast waarop het bestuur van het Nederlands Fonds voor de Letteren en de Raad van Deskundigen van het Vlaams Fonds voor de Letteren hun beslissingen baseren. De Adviescommissie Stimuleringssubsidies Literair Vertaald Werk bestaat uit twee leden van de Adviesraad van het FvdL en twee leden van de Bijzondere Adviescommissie van het VFL.

De Adviescommissie beoordeelt de aanvraag op basis van

 • de kwaliteit van de voor subsidie voorgelegde vertaling(en)

 • de literaire kwaliteit en moeilijkheidsgraad van de brontekst(en)

 • informatie over eventuele toekomstige literaire vertaalprojecten

 • andere criteria die van belang zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.

De kwaliteit van de vertaling staat bij de advisering voorop, waarbij gelet wordt op het feit of de vertaling als geheel en in details verantwoord en consequent is met betrekking tot de betekenis en de stijl, registers, het woordgebruik en of er een tekst is ontstaan die als een zelfstandige Nederlandse tekst te waarderen is. Indien de literaire kwaliteit en/of de vertaalkwaliteit onvoldoende wordt geacht, komt de vertaling niet voor toekenning van een stimuleringsbeurs in aanmerking.

4. Beschikbare middelen en budgetverdeling

[Vervallen per 15-05-2005]

Het budget is vastgesteld op 96.000 euro per jaar in de periode 2002-2004. Het budget is samengesteld uit een bijdrage van het FvdL en het VFL.

Een stimuleringssubsidie bedraagt minimaal 1.000 euro en maximaal 4.000 euro per vertaalde titel. De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de kwaliteit van de vertaling in relatie tot de vertaalinspanning (waarbij kwaliteit van de brontekst, het genre, de moeilijkheidsgraad en de omvang van het project verdisconteerd zijn). Deze bedragen zijn belastbaar volgens de geldende fiscale regelingen in Nederland en Vlaanderen.

5. Bekendmaking van de besluiten.

[Vervallen per 15-05-2005]

De Fondsen streven ernaar de definitieve beslissing door het Bestuur c.q. de Raad van Deskundigen in november te nemen. De schriftelijke mededeling van de beslissingen, vergezeld van een algemene toelichting, volgt in de loop van de maand december. Een inhoudelijke motivering van het besluit wordt niet samen met de mededeling verstrekt. De aanvrager kan daartoe een verzoek doen binnen vier weken na mededeling van de beslissing.

6. Uitbetaling

[Vervallen per 15-05-2005]

Het toegekende bedrag wordt overgeschreven op de door de aanvrager op het aanvraagformulier opgegeven giro- of bankrekening. Voor de regeling geldt geen inkomensgrens.

7. Regeling bij overlijden

[Vervallen per 15-05-2005]

Erfgenamen kunnen geen aanspraak maken op uitbetaling van een in beginsel toegekende stimuleringssubsidie. Indien de stimuleringssubsidie reeds is uitgekeerd, wordt de subsidie bij overlijden niet teruggevorderd.

8. Bezwaarprocedure

[Vervallen per 15-05-2005]

De bezwaarprocedures tegen de besluiten verschillen in Vlaanderen en Nederland. Deze worden bij het besluit kenbaar gemaakt.

Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van het Nederlands Fonds voor de Letteren. In dit Algemeen Reglement zijn algemene bepalingen over de subsidieverdeling opgenomen, zoals de aanvraagprocedure, de criteria, de voorwaarden en de bezwaarprocedure. Eveneens van toepassing is het Huishoudelijk Reglement waarin de interne organisatie van het Fonds voor de Letteren is geregeld.

De interne werking van het Vlaams Fonds voor de Letteren wordt geregeld door het decreet van 30 maart 1999 (Belgisch Staatsblad 27 augustus 1999), het Huishoudelijk Reglement van 6 juli 2001 en de specifieke reglementeringen per subsidievorm.

De reglementen zijn op verzoek verkrijgbaar op het secretariaat van het betreffende Fonds.

 1. In principe worden de beoordelingsexemplaren en de brontekst, zowel bij toekenning als bij afwijzing van een stimuleringssubsidie, niet aan de vertaler teruggezonden en wordt er van uitgegaan dat er afstand van is gedaan. Publicaties die om formele redenen niet in behandeling genomen worden, kunnen wel teruggezonden worden, indien de aanvrager daar uitdrukkelijk om verzoekt binnen de maand na berichtgeving van de niet-ontvankelijkheid.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina