Organisatiebesluit BZK

[Regeling vervallen per 21-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003.]
Geldend van 28-06-2003 t/m 31-08-2003

Organisatiebesluit BZK

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,in overeenstemming met de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit inrichting organisatie en formatie rijksdienst;

Gehoord de Groepsondernemingsraad;

Besluit

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 21-04-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

ministerie:

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

bewindspersoon:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2. Hoofdstructuur

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 2:1

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De hoofdstructuur van het ministerie bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a) de Algemene Leiding (ALGL);

  • b) de Centrale Stafdiensten (CS);

  • c) het directoraat-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties (DGCZK);

  • d) het directoraat-generaal Openbaar Bestuur (DGOB);

  • e) het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid (DGOOV);

  • f) het directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid (DGMP);

  • g) de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);

  • h) het Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD);

  • i) de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV).

 • 2 De Algemene Leiding ressorteert onder de bewindspersonen.

 • 3 De overige in het eerste lid genoemde dienstonderdelen ressorteren onder de secretaris-generaal van het ministerie.

Artikel 2:2

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Er is een Bestuursraad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 De Bestuursraad is samengesteld uit de leidinggevenden van de in artikel 2:1, eerste lid, genoemde dienstonderdelen. De leidinggevenden kunnen zich incidenteel laten vervangen door hun plaatsvervangers of in uitzonderlijke gevallen door een andere rechtstreeks onder hen ressorterende functionaris. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid kan in de Bestuursraad worden vertegenwoordigd door de secretaris-generaal.

 • 3 Het overleg in de Bestuursraad heeft, onverminderd het bepaalde in de departementale mandaat- en volmachtbesluiten over de bevoegdheden van de afzonderlijke leden van de Bestuursraad ten aanzien van de onderwerpen die in het overleg aan de orde komen, ten doel het bespreken van respectievelijk het bereiken van overeenstemming over de departementale beleids- en beheerskaders alsmede het toezien op de uitvoering van deze kaders.

 • 4 Al hetgeen in de vergaderingen aan de orde komt is vertrouwelijk, voor zover niet anders is besloten of uit de wet voortvloeit.

 • 5 Het secretariaat van de Bestuursraad wordt gevoerd door het hoofd van het Bureau Secretaris-Generaal.

 • 6 De Bestuursraad regelt de eigen werkwijze.

Artikel 2:3

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Er is een Centraal HRM-beraad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Het Centraal HRM-beraad is samengesteld uit de leidinggevenden van de in artikel 2:1, eerste lid, genoemde dienstonderdelen en de directeur Personeel en Organisatie. De leidinggevenden en directeur kunnen zich incidenteel laten vervangen door hun plaatsvervangers. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid kan in het Centraal HRM-beraad vertegenwoordigd worden door de secretaris-generaal.

 • 3 Het overleg in het Centraal HRM-beraad heeft, onverminderd het bepaalde in de departementale mandaat- en volmachtbesluiten over de bevoegdheden van de afzonderlijke leden van de Bestuursraad ten aanzien van de onderwerpen die in het overleg aan de orde komen, ten doel het bespreken van respectievelijk het bereiken van overeenstemming over aspecten van het departementale personeelsbeleid en personele aangelegenheden alsmede het toezien op de uitvoering hiervan. In het overleg komen in ieder geval de volgende aangelegenheden aan de orde:

  • -

   de beleidsontwikkeling van management-development bij het ministerie;

  • -

   de benoeming van functionarissen in schaal 14 en hoger bij het ministerie;

  • -

   de werkzaamheden van het Centraal HRM-beraad met betrekking tot de personeelsschouw, zoals aangegeven in het departementale beleid ter zake.

 • 4 Al hetgeen in de vergaderingen aan de orde komt is vertrouwelijk, voor zover niet anders is besloten of uit de wet voortvloeit.

 • 5 Het secretariaat wordt gevoerd door de Centrale MD-functionaris van de directie Personeel en Organisatie.

 • 6 Het Centraal HRM-beraad regelt de eigen werkwijze.

Artikel 2:4

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Er is een Audit Committee van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Het Audit Committee is samengesteld uit de leidinggevenden van de in artikel 2:1, eerste lid, genoemde dienstonderdelen, de directeur Financieel-Economische Zaken en de directeur Accountantsdienst. De leidinggevenden en directeuren kunnen zich incidenteel laten vervangen door hun plaatsvervangers of in uitzonderlijke gevallen door een andere rechtstreeks onder hen ressorterende functionaris. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid kan in het Audit Committee worden vertegenwoordigd door de secretaris-generaal.

 • 3 Het Audit Committee heeft de taken, bedoeld in artikel 8 van het Besluit taak DAD en de bijbehorende toelichting op dat besluit, onverminderd het bepaalde in de departementale mandaat- en volmachtbesluiten over de bevoegdheden van de afzonderlijke leden van de Bestuursraad ten aanzien van de onderwerpen die in het overleg aan de orde komen.

 • 4 Al hetgeen in de vergaderingen aan de orde komt is vertrouwelijk, voor zover niet anders is besloten of uit de wet voortvloeit.

 • 5 Het secretariaat wordt gevoerd door het hoofd Control Financieel Management van de directie Financieel-Economische Zaken.

 • 6 Het Audit Committee regelt de eigen werkwijze.

Paragraaf 3. Algemene Leiding

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De Algemene Leiding bestaat uit de secretaris-generaal en, voor zover het betreft de toepassing van artikel 6:3 van het MV-besluit secretaris-generaal BZK en de vervanging van de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal.

 • 2 De secretaris-generaal is belast met de ambtelijke leiding van het ministerie (koninklijk besluit van 18 oktober 1988, Stb. 1988, 499, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal).

 • 3 Tot de taak van de ambtelijke leiding, bedoeld in het tweede lid, behoort in ieder geval:

  • a) het informeren en adviseren van de bewindspersonen over aangelegenheden betreffende het ministerie of de bewindspersonen;

  • b) het zorgdragen voor de coördinatie en integratie van beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering binnen het ministerie;

  • c) het uitoefenen van de algemene controlfunctie bij het ministerie;

  • d) het rechtstreeks leiding geven aan de directeuren-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal , het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid;

  • e) het voorzitterschap van de Bestuursraad, het Centraal HRM-beraad en het Audit Committee;

  • f) het zorgdragen voor, het nemen van besluiten over en het geven van algemene aanwijzingen ten aanzien van het algemene beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering en de formatie van het ministerie;

  • g) het overleg met de Groepsondernemingsraad en het departementaal georganiseerd overleg bij het ministerie;

  • h) het optreden als gemachtigd ambtenaar in de zin van de Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken.

Paragraaf 4. Centrale Stafdiensten

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 4:1

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De Centrale Stafdiensten staan onder leiding van de plaatsvervangend secretaris-generaal en een loco plaatsvervangend secretaris-generaal, tevens directeur van een van de directies, genoemd in het derde lid.

 • 2 De Centrale Stafdiensten hebben tot taak het ondersteunen van de Algemene Leiding bij het aansturen en het coördineren van de bedrijfsvoering van het ministerie.

 • 3 De Centrale Stafdiensten bestaan uit de volgende dienstonderdelen:

  • a) het stafbureau Centrale Stafdiensten (SCS);

  • b) het Bureau Secretaris-Generaal (BSG);

  • c) de directie Informatievoorziening (I);

  • d) de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ);

  • e) de directie Personeel en Organisatie (P&O);

  • f) de directie Auditdienst (AD);

  • g) de directie Voorlichting en Communicatie (VLC);

  • h) de directie Facilitaire Zaken (FAZ);

  • i) het gemeenschappelijk secretariaat van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen (SRob/Rfv);

  • j) de Projectdirectie Nieuwe Huisvesting.

Artikel 4:2

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het stafbureau Centrale Stafdiensten staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het stafbureau heeft tot taak het ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal en de dienstonderdelen van de Centrale Stafdiensten bij de uitvoering van de beleids- en beheerstaken.

Artikel 4:3

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het Bureau Secretaris-Generaal staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a) het beheers- en beleidsmatig ondersteunen en adviseren van de Algemene Leiding en de bewindspersonen;

  • b) het voeren van het secretariaat van ministeriebrede overleggen;

  • c) het coördineren van aangelegenheden met betrekking tot het parlement of de ministerraad;

  • d) het ondersteunen van de secretaris-generaal in diens taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de beveiliging van het ministerie;

  • e) het coördineren en bevorderen van strategische kennisontwikkeling.

Artikel 4:4

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Informatievoorziening staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het ondersteunen van de primaire (beleids)processen van BZK door middel van het ongestoord laten functioneren van infrastructurele voorzieningen, het inzetten van kennis en advies over informatievoorziening in brede zin en het inzetten van informatie- en communicatietechnologie daarbij in het bijzonder.

Artikel 4:5

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Financieel-Economische Zaken staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 3 Voor zover dit uit de taken voortvloeit, rapporteert de directeur in afwijking van artikel 4:1, eerste lid, rechtstreeks aan de secretaris-generaal van het ministerie.

Artikel 4:6

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Personeel en Organisatie staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het ontwikkelen en coördineren van het departementale personeels- en organisatiebeleid;

  • b) het uitoefenen van de controlfunctie ten behoeve van de taken, genoemd onder a;

  • c) het informeren, adviseren en ondersteunen van het management met betrekking tot personeelsmanagement, arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, inspraak en organisatie;

  • d) het voeren van de departementale personeels- en salarisadministratie;

  • e) het uitoefenen van toezicht als bedoeld in artikel 2 van het Beheersbesluit KABGNA/KABGA 1998.

Artikel 4:7

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Accountantsdienst staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 3 Artikel 4:1, eerste lid, is uitsluitend van toepassing op de beheersmatige aangelegenheden betreffende de directie.

Artikel 4:8

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Voorlichting en Communicatie staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het vergroten van de toegankelijkheid van voorgenomen en aanvaard beleid door openbaarmaking, verklaring en toelichting;

  • b) het inzetten van communicatie van beleidsontwikkeling tot beleidsuitvoering;

  • c) het adviseren van de politieke en ambtelijke leiding over de interne en externe communicatie;

  • d) het organiseren van het Nationaal Voorlichtingscentrum.

Artikel 4:9

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Facilitaire Zaken staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het voorbereiden en ontwikkelen van beleid en uitvoeren van aangelegenheden met betrekking tot:

  • a) bouwzaken en huisvesting;

  • b) dienstverlening binnen het kernministerie;

  • c) verwerving en beheer van goederen en diensten;

  • d) bewaking en beveiliging van het kernministerie;

  • e) brandveiligheid en bedrijfshulpverlening bij het kernministerie.

  Onder kernministerie wordt in dit lid verstaan de onderdelen van het ministerie die in Den Haag zijn gevestigd op de Schedeldoekshaven, de Kalvermarkt en de Herengracht.

 • 3 De directeur Facilitaire Zaken is tevens Coördinerend Directeur Inkoop. Deze heeft de volgende taken:

  • a) het zorgdragen voor de coördinatie van het contractbeheer en de totstandkoming van een rechtmatig en doelmatig departementaal aanschaffingsbeleid, gericht op de verwerving van materiële zaken en diensten, alsmede op het aanbesteden van werken;

  • b) het zorgdragen voor de vastlegging van richtlijnen voor het contractbeheer en het inkoopproces in de administratieve organisatie van het departement en het toezien op de uitvoering van de vastgelegde procedures, waaronder de toepassing van EG-richtlijnen voor leveringen, werken en diensten;

  • c) het bevorderen van de aanwending en uitwisseling van beschikbare kennis en ervaring binnen het departement en het periodiek voeren van overleg met de departementale inkoopgemachtigden en met de departementale vertegenwoordiger bij het Interdepartementaal Overlegorgaan Europese Aanbestedingsvoorschriften;

  • d) het coördineren van de informatievoorziening aan de Minister van Economische Zaken krachtens de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen.

Artikel 4:10

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het gemeenschappelijk secretariaat van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen staat onder leiding van een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

 • 2 Het secretariaat heeft tot taak beide raden inhoudelijk en administratief te ondersteunen bij hun advisering.

Artikel 4:11

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De Projectdirectie Nieuwe Huisvesting staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De projectdirectie heeft de volgende taken:

  • a) het bevorderen van het totstandkomen van nieuwe huisvesting en de bijbehorende voorzieningen voor het kerndepartement van het ministerie;

  • b) het voorbereiden van de verhuizing;

  • c) het voeren van overleg met de ontwerpende en uitvoerende partijen waaronder het verzorgen van interdepartementale afstemming en afstemming met de betrokken gemeente;

  • d) de zorg voor een adequate informatievoorziening over het project.

Paragraaf 5. Directoraat-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 5:1

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het directoraat-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties staat onder leiding van een directeur-generaal en een plaatsvervangend directeur-generaal, tevens directeur van een van de directies, genoemd in het derde lid.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak al datgene te verrichten dat dienstig is ter verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van het ministerie, voor zover deze betreffen:

  • a) de zorg voor het constitutionele bestel van het koninkrijk;

  • b) de coördinatie van de samenwerking met en het onderhouden van relaties met de Nederlandse Antillen en Aruba;

  • c) de coördinatie van Europese en internationale zaken;

  • d) de coördinatie van de uitvoering van de nota Migratie Antilliaanse Jongeren;

  • e) algemene juridische advisering.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a) de stafafdeling Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties (SCZK);

  • b) de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW);

  • c) de directie Koninkrijksrelaties (KR);

  • d) de afdeling Coördinatie Europese en Internationale Zaken (CEI);

  • e) de Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen (VNW);

  • f) de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba (VNO);

  • g) de Vertegenwoordiging van het ministerie bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie (PVEU);

  • h) de projectafdeling Antilliaanse Jongeren Coördinatie (AJC).

Artikel 5:2

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De stafafdeling Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De stafafdeling heeft de volgende taken:

  • a) het ondersteunen van de directeur-generaal en de dienstonderdelen van het directoraat-generaal bij de uitvoering van de beleids- en beheerstaken;

  • b) het adviseren en ondersteunen van de directeuren van de Kabinetten van de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en Aruba als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van het Beheersbesluit KABGNA/KABGA 1998.

Artikel 5:3

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) de zorg voor het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden;

  • b) de herziening van de Grondwet en het voorbereiden van wetgeving met een sterk constitutionele grondslag;

  • c) het toetsen van regelingen, met inbegrip van conceptverdragen, en bestuur aan de Grondwet en aan verdragsbepalingen met constitutionele aspecten;

  • d) het voorbereiden van de wetgeving over de Hoge Colleges van Staat en over rechtsbescherming in ruime zin;

  • e) het vervullen van een primaire rol bij door de minister aangewezen wetgevingsprojecten;

  • f) het mede-behandelen van alle aangelegenheden inzake de totstandkoming van wet- en regelgeving van het ministerie;

  • g) het behandelen van constitutionele vraagstukken op het terrein van het kiesrecht;

  • h) het voeren van het secretariaat van de Kiesraad;

  • i) het coördineren van Europeesrechtelijke aangelegenheden;

  • j) het behandelen van bijzondere opdrachten van een bewindspersoon of de Algemene Leiding, civielrechtelijke kwesties en andere juridische aangelegenheden.

Artikel 5:4

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Koninkrijksrelaties staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het ontwikkelen van het samenwerkingsbeleid in algemene zin respectievelijk van het Nederlands beleid met betrekking tot de samenwerkingsrelatie met de Nederlandse Antillen en Aruba;

  • b) de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de samenwerking met en het onderhouden van betrekkingen met de Nederlandse Antillen en Aruba;

  • c) het coördineren van het beleid van die Nederlandse ministeries die Koninkrijkstaken vervullen.

Artikel 5:5

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De afdeling Coördinatie Europese en Internationale Zaken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a) het initiëren van de beleidsontwikkeling ten aanzien van Europese en internationale aangelegenheden van het ministerie;

  • b) het coördineren en zorgdragen voor een eenduidige opstelling van het ministerie in Europese en internationale aangelegenheden;

  • c) het vertegenwoordigen van het ministerie in het algemeen coördinerende en het dienstoverstijgende interdepartementaal Europese en internationaal overleg;

  • d) het coördineren van Europese en internationale zaken waarvoor andere dienstonderdelen van het ministerie primair verantwoordelijk zijn en het behartigen van die Europese en internationale zaken waarvoor niet een ander dienstonderdeel van het ministerie als primair verantwoordelijk is aangewezen.

Artikel 5:6

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen staat onder leiding van een Vertegenwoordiger en een plaatsvervangend Vertegenwoordiger.

 • 2 De Vertegenwoordiging heeft de volgende taken (koninklijk besluit van 24 april 1997, regelende de positie en functie van Vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de regering van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba):

  • a) het optreden als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de regering en de eilandbesturen van de Nederlandse Antillen;

  • b) het onderhouden van contacten met de regering en de eilandbesturen, alsmede met andere autoriteiten in de Nederlandse Antillen;

  • c) het informeren van de bewindspersonen en de ambtelijke leiding van het ministerie over de politieke, bestuurlijke, financiële, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen in de Nederlandse Antillen;

  • d) het voorbereiden en begeleiden van bezoeken van Nederlandse ministers en staatssecretarissen, bestuurders en andere autoriteiten aan de Nederlandse Antillen;

  • e) het zorgdragen voor het monitoren van afspraken in het kader van het samenwerkingsbeleid;

  • f) het verlenen van consulaire bijstand aan Europese Nederlanders;

  • g) het verrichten van taken ingevolge de Kieswet.

Artikel 5:7

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba staat onder leiding van een Vertegenwoordiger en een plaatsvervangend Vertegenwoordiger.

 • 2 De Vertegenwoordiging heeft de volgende taken (koninklijk besluit van 24 april 1997, regelende de positie en functie van Vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de regering van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba):

  • a) het optreden als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de regering van Aruba;

  • b) het onderhouden van contacten met de regering van Aruba, alsmede met andere autoriteiten van Aruba;

  • c) het informeren van de bewindspersonen en de ambtelijke leiding van het ministerie over de politieke, bestuurlijke, financiële, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen in Aruba;

  • d) het voorbereiden en begeleiden van bezoeken van Nederlandse ministers en staatssecretarissen, bestuurders en andere autoriteiten aan Aruba;

  • e) het verlenen van consulaire bijstand aan Europese Nederlanders;

  • f) het verrichten van taken ingevolge de Kieswet.

Artikel 5:8

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De Vertegenwoordiging van het ministerie bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie staat onder leiding van een ambassaderaad.

 • 2 De Vertegenwoordiging heeft de volgende taken:

  • a) het behartigen van de belangen van het ministerie bij de Europese Unie;

  • b) het ondersteunen van de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie met betrekking tot aangelegenheden die het ministerie aangaan;

  • c) het voorbereiden ter plaatse van, het deelnemen aan en het rapporteren over Europese overleggen.

Artikel 5:9

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De projectafdeling Antilliaanse Jongeren Coördinatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De projectafdeling heeft de volgende taken:

  • a) het inhoudelijk en procedureel (departementaal en interdepartementaal) coördineren van alle uitvoeringsaspecten van de nota Migratie Antilliaanse Jongeren;

  • b) het inhoudelijk voorbereiden van het overleg met de Antilliaanse regering over de uitvoering van de nota;

  • c) het verzorgen van de interdepartementale afstemming en de afstemming met gemeenten en andere betrokken instanties over de uitvoering van de nota;

  • d) het rapporteren aan de bewindspersonen over de voortgang in de uitvoering van de nota.

Paragraaf 6. Directoraat-generaal Openbaar Bestuur

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 6:1

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het directoraat-generaal Openbaar Bestuur staat onder leiding van een directeur-generaal en een plaatsvervangend directeur-generaal, tevens directeur van een van de directies, genoemd in het derde lid.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak al datgene te verrichten dat dienstig is ter verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van het ministerie, voor zover deze het bevorderen van een doelmatig, doeltreffend en democratisch openbaar bestuur, de coördinatie van de integratie van minderheden, het grotestedenbeleid en de informatievoorziening openbare sector betreffen.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a) het stafbureau Openbaar Bestuur (SOB);

  • b) de directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie (BFO);

  • c) de directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden (CIM);

  • d) de directie Grote Stedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen (GSIB);

  • e) de directie Informatiebeleid Openbare Sector (IOS);

  • f) de afdeling Kabinetszaken (KZ);

  • g) het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR);

  • h) het agentschap Centrale Archief Selectiedienst (CAS).

Artikel 6:2

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het stafbureau Openbaar Bestuur staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het stafbureau heeft tot taak het ondersteunen van de directeur-generaal en de dienstonderdelen van het directoraat-generaal bij de uitvoering van de beleids- en beheerstaken.

Artikel 6:3

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het ontwikkelen van beleid en wetgeving met betrekking tot de inrichting, werking en financiering van het binnenlands bestuur, in het bijzonder de provincies en gemeenten.

Artikel 6:4

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Grote Stedenbeleid en Interbestuurlijke betrekkingen staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het coördineren van het intra- als interdepartementale beleid betreffende de grote steden;

  • b) het bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de organisatie en van het functioneren van de Rijksdienst;

  • c) het coördineren van het bestuursbeleid en de taakverdeling tussen overheden en andere bestuursorganen, waaronder functionele bestuursorganen.

Artikel 6:5

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Informatiebeleid Openbare Sector staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het ontwikkelen van het informatiebeleid van de openbare sector en de coördinatie daarvan;

  • b) het bevorderen van de verbetering van de publieke dienstverlening aan en publieke toegankelijkheid van overheidsinformatie voor de burger, de overheid en het bedrijfsleven door beleidsontwikkeling en het stimuleren van toepassingen;

  • c) het bevorderen van informatiebeveiliging;

  • d) het ontwikkelen van beleid betreffende de digitale duurzaamheid en archivering;

  • e) het ontwikkelen van beleid betreffende de elektronische infrastructuur van de openbare sector en het toezien op de uitvoering daarvan.

Artikel 6:6

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De afdeling Kabinetszaken staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a) het voorbereiden van de benoeming en het ontslag van burgemeesters en commissarissen van de Koningin;

  • b) het uitvoeren van beleid en regelgeving inzake de rechtspositie van burgemeesters en commissarissen van de Koningin en het ontwikkelen van personeelsbeleid voor burgemeesters;

  • c) het ontwikkelen en uitvoeren van beleid betreffende koninklijke onderscheidingen en het behandelen van zaken met betrekking tot de Kanselarij der Nederlandse Orden en het Kapittel voor de Civiele Orden;

  • d) het voorbereiden van de benoeming en het ontslag van de leden van de Algemene Rekenkamer, de Raad van State en het Kapittel voor de Civiele Orden;

  • e) het uitvoeren van de Wet op de Adeldom.

Artikel 6:7

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het agentschap Basisadministratie, Persoonsgegevens en Reisdocumenten staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 Het agentschap is belast met taken met betrekking tot:

  • a) de instandhouding van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • b) het beleid inzake reisdocumenten en de uitvoering van de Paspoortwet.

Artikel 6:8

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het agentschap Centrale Archief Selectiedienst staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 Het agentschap valt onder de verantwoordelijkheid van de plaatsvervangend directeur-generaal Openbaar Bestuur.

 • 3 Het agentschap heeft de taken, bedoeld in het besluit van 12 december 1996, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst.

Paragraaf 7. Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 7:1

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid staat onder leiding van een directeur-generaal en een plaatsvervangend directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak al datgene te verrichten dat dienstig is ter verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van het ministerie, voorzover deze het bevorderen van de openbare orde en veiligheid betreffen.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a) de stafafdeling Openbare Orde en Veiligheid (SOOV);

  • b) de directie Politie (POL);

  • c) de directie Rampenbeheersing en Brandweer (RB);

  • d) de directie Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten (VIP);

  • e) het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC);

  • f) het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie (ITO);

  • g) het agentschap Korps landelijke politiediensten (KLPD);

  • h) het bureau Korpsbeheer en relatiebeheer agentschappen (KOBRA);

  • i) het Coördinatiepunt Landelijk Management Development Politie (CLMD).

Artikel 7:2

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De stafafdeling Openbare Orde en Veiligheid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De stafafdeling heeft tot taak het ondersteunen van de directeur-generaal en de dienstonderdelen van het directoraat-generaal bij de uitvoering van de beleids- en beheerstaken.

Artikel 7:3

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Politie staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het onderhouden van het bestuurlijk-juridische bestel waarbinnen politie en veiligheidszorg gestalte krijgen;

  • b) de zorg voor de instandhouding en uitvoering van een budgetverdeelsysteem en het uitoefenen van het financieel toezicht op de politie;

  • c) de zorg voor het beheer op afstand van de politie en het stellen van regels hierover;

  • d) de zorg voor een adequate informatievoorziening over het beheer in algemene zin;

  • e) het bijdragen aan de kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de politiezorg;

  • f) het bijdragen aan en het bevorderen van de kwaliteit en kwantiteit van het politiepersoneel;

  • g) het vervullen van een primaire rol bij of het verlenen van bijstand bij door de directeur-generaal aangewezen wetgevingsprojecten;

  • h) het bevorderen van de internationale samenwerking op het terrein van politie, openbare orde en veiligheidsbeleid en de handhaving van de internationale rechtsorde.

Artikel 7:4

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Rampenbeheersing en Brandweer staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het ontwikkelen, voorbereiden en coördineren van nationaal en internationaal beleid inzake brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing;

  • b) het ontwikkelen en uitvoeren van veiligheidsbeleid;

  • c) het bijdragen aan en het bevorderen van de kwaliteit van de brandweer- en rampenbestrijdingsorganisatie alsmede het personeel en materieel daarvan;

  • d) het ontwikkelen en uitvoeren van een management-developmentbeleid voor brandweerofficieren;

  • e) het opstellen en onderhouden van nationale en internationale wet- en regelgeving inzake brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Artikel 7:5

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het ontwikkelen en uitvoeren van integraal veiligheidsbeleid;

  • b) het voeren van het inhoudelijk secretariaat van de Raad voor Justitie, Bestuur en Veiligheid en van de Interdepartementale Commissie voor Veiligheid en Rechtshandhaving;

  • c) het ontwikkelen en uitvoeren van strategisch onderzoek over openbare orde en veiligheid;

  • d) het ontwikkelen en uitvoeren van strategisch beleid voor de informatievoorziening ten behoeve van de politie- en brandweerorganisatie;

  • e) het mede voeren van het inhoudelijk secretariaat van de tijdelijke Regieraad Informatie en Communicatie Technologie Politie;

  • f) het opzetten en uitvoeren van projecten met betrekking tot openbare orde en veiligheid.

Artikel 7:7

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie staat onder leiding van een algemeen directeur en een operationeel directeur, tevens plaatsvervangend directeur.

 • 2 Het agentschap heeft de volgende taken:

  • a) het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de informatie- en communicatiehuishouding en het beheer daarvan ten behoeve van de taakuitvoering en het beheer van de politie, waaronder het ontwikkelen en beheren van de infrastructuren en de informatie- en communicatiesystemen ten behoeve van de politie;

  • b) het desgevraagd verrichten van werkzaamheden op het terrein van de informatie- en communicatiehuishouding en het beheer daarvan ten behoeve van een regionaal politiekorps of het Korps landelijke politiediensten, indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de politie;

  • c) het desgevraagd verrichten van werkzaamheden op het terrein van de informatie- en communicatiehuishouding en het beheer daarvan ten behoeve van een tot de Rijksdienst behorende dienst, een regionaal brandweerkorps of een centrale post voor het ambulancevervoer, indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de politie.

Artikel 7:8

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het agentschap Korps landelijke politiediensten staat onder leiding van een korpschef en een plaatsvervangend korpschef.

Artikel 7:9

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het bureau Korpsbeheer en relatiebeheer agentschappen staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a) het adviseren en ondersteunen van de directeur-generaal bij de uitvoering van diens taken als gemandateerd beheerder van het Korps landelijke politiediensten en als beheerder van het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie;

  • b) het faciliteren van het Korps landelijke politiediensten en het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie in de relatie met de beheerder;

  • c) het faciliteren van de beleidsbepaling en kaderstelling ten aanzien van het Korps landelijke politiediensten en het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie;

  • d) het faciliteren van het Korps landelijke politiediensten en het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie in de relaties met het ministerie.

Artikel 7:10

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het Coördinatiepunt Landelijk Management Development Politie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a) het samen met het politieveld ontwikkelen van en uitvoering geven aan het landelijk management development-beleid voor de politie;

  • b) het voorbereiden van en adviseren over Kroonbenoemingen bij de politie.

Paragraaf 8. Directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 8:1

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid staat onder leiding van een directeur-generaal en een plaatsvervangend directeur-generaal, tevens directeur van een van de directies, genoemd in het derde lid.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak al datgene te verrichten dat dienstig is ter verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van het ministerie, voor zover deze betrekking hebben op het arbeidsvoorwaardenbeleid en de zorg voor het personeelsbeleid van het (overheids)apparaat.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a) de stafafdeling Management en Personeelsbeleid (SMP);

  • b) de directie Arbeidszaken Overheid (AO);

  • c) de directie Personeelsmanagement Rijksdienst (PMR);

  • d) het agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP).

Artikel 8:2

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De stafafdeling Management en Personeelsbeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De stafafdeling heeft tot taak het ondersteunen van de directeur-generaal en de dienstonderdelen van het directoraat-generaal bij de uitvoering van de beleids- en beheerstaken.

Artikel 8:3

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Arbeidszaken Overheid staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het ondersteunen van de minister bij diens taken ten aanzien van de arbeidszaken met betrekking tot de gehele overheid door middel van beleidsontwikkeling, advisering, regelgeving en informatievoorziening;

  • b) het inhoudelijk en administratief ondersteunen van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid;

  • c) het adviseren over macro-economische en sociaal-economische politiek.

Artikel 8:4

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Personeelsmanagement Rijksdienst staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het ontwikkelen van beleid, het adviseren en het totstandbrengen van regelgeving voor de sector Rijk, met betrekking tot:

  • a) arbeidsmarktbeleid;

  • b) personeelsontwikkeling;

  • c) arbeidsvoorwaarden;

  • d) sociaal zekerheid, pensioenen en zorg;

  • e) formatiemanagement;

  • f) informatie en financiering met betrekking tot de factor arbeid.

Artikel 8:5

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 Het agentschap heeft tot taak (het zorgdragen voor) het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, instandhouden en exploiteren van (informatie)systemen op het gebied van de salarisverwerking en de financiële personeelsadministratie en het adviseren dienaangaande.

Paragraaf 9. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 9:1

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 3 De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a) de directie Democratische Rechtsorde (DRO);

  • b) de directie Staatsveiligheid (SV);

  • c) de directie Beveiliging (BC);

  • d) de directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen (BI);

  • e) de directie Bedrijfsvoering (BV);

  • f) de directie Strategie en Juridische Zaken (SJZ);

  • g) de directie Inlichtingen Buitenland (IB);

  • h) het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV).

Artikel 9:2

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Democratische Rechtsorde staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het verrichten van onderzoek naar personen en organisaties die een bedreiging kunnen vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de Staat of andere gewichtige belangen van de Staat, aangaande:

  • a) tegenkrachten bij integratie;

  • b) terrorisme;

  • c) politiek (gewelddadig) activisme.

Artikel 9:3

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Staatsveiligheid staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het verrichten van onderzoek naar personen en organisaties die een bedreiging kunnen vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de Staat of andere gewichtige belangen van de Staat, aangaande:

  • a) ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden;

  • b) bedreiging internationale rechtsorde;

  • c) integriteitsaantastingen.

Artikel 9:4

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Beveiliging staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het bevorderen van de beveiliging van gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt geboden;

  • b) het bevorderen van de beveiliging van onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;

  • c) het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar personen die vertrouwensfuncties vervullen of gaan vervullen bij overheid en bedrijfsleven;

  • d) het begeleiden van preventieve integriteitonderzoeken en het behandelen van meldingen over aantastingen van de integriteit bij de overheid.

Artikel 9:5

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het toegankelijk maken en ontsluiten van open bronnen en open bronnen informatie;

  • b) leveren van bijzondere operationele informatie en diensten;

  • c) het verzorgen van de relaties met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Artikel 9:6

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Bedrijfsvoering staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het ondersteunen van de organisatie op facilitair gebied, het geven van managementadvies en het leveren van centrale voorzieningen.

Artikel 9:7

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Strategie en Juridische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a) het ondersteunen van de dienstleiding en het managementteam van de BVD;

  • b) het ontwikkelen en bewaken van de strategische koers, juridische en parlementaire aangelegenheden en de interne en externe communicatie.

Artikel 9:8

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directie Inlichtingen Buitenland staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie verricht de inlichtingentaak met betrekking tot het buitenland.

Artikel 9:9

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft tot taak het bevorderen van de beveiliging van verbindingen waarmee gegevens worden verzonden waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt geboden.

Paragraaf 10. Bureau Algemene Bestuursdienst

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 10

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het Bureau Algemene Bestuursdienst staat onder leiding van een directeur-generaal en een plaatsvervangend directeur-generaal.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a) het adviseren van ministers en secretarissen-generaal over de benoeming van ambtenaren in functies als lid van de Algemene Bestuursdienst;

  • b) het leiden van de selectieprocedure, het vaststellen van een voorselectie van kandidaten en het uitvoeren van de taken inzake aanstelling, benoeming en ontslag van ambtenaren als lid van de topmanagementgroep, ter vervulling van de functies van secretaris-generaal, van directeur-generaal en van enkele vergelijkbare functionarissen;

  • c) het verzorgen van werkgeverstaken (waaronder het opdragen van passende werkzaamheden, het zoeken naar een aansluitende vervolgbenoeming, dan wel het begeleiden bij outplacement) ten aanzien van leden van de topmanagementgroep, in geval diens benoeming in een functie genoemd onder b) is geëindigd;

  • d) het ontwikkelen en uitvoeren van management-development-beleid voor de leden van de Algemene Bestuursdienst, inclusief het in samenspraak met ministeries ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van de borging van de in- en doorstroom in de Algemene Bestuursdienst;

  • e) het in samenspraak met ministeries vaststellen van kwaliteitseisen ten behoeve van functies binnen de Algemene Bestuursdienst;

  • f) het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van de borging van toekomstige instroom in de Algemene Bestuurdienst;

  • g) het ontwikkelen van beleid ter bevordering van mobiliteit tussen de Algemene Bestuursdienst en andere (overheids)instellingen, Nederlandse ambtenaren bij de EU en andere internationale organisaties;

  • h) het verstrekken van adviezen inzake individuele loopbaanontwikkeling en management-development, alsmede de coördinatie van werkafspraken, coaching en counseling ten behoeve van ABD-leden;

  • i) het bevorderen van onderlinge bekendheid en betrokkenheid van de leden van de Algemene Bestuursdienst;

  • j) het adviseren over de uitvoering van het beleid met betrekking tot de Algemene Bestuursdienst;

  • k) het ontwikkelen van strategisch beleid met betrekking tot de vorming van de Algemene Bestuursdienst;

  • l) het leveren van bijdragen aan het te ontwikkelen management- en personeelsbeleid voor de gehele rijksdienst.

Paragraaf 10a. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 10a:1

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De inspectie heeft de taken, bedoeld in artikel 53a van de Politiewet 1953 en artikel 19 van de Brandweerwet, en andere bij wet opgedragen taken.

 • 3 De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a) de clusters Brandweerzorg, Rampenbestrijding, Politiezorg en Politie-onderwijs;

  • b) het stafbureau Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (SIOOV).

Artikel 10a:2

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 Het stafbureau Inspectie Openbare Orde en Veiligheid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het stafbureau heeft tot taak het ondersteunen van het hoofd van de inspectie en de onderdelen van de inspectie bij de uitvoering van de beleids- en beheerstaken.

Paragraaf 11. Overige taken

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 11

[Vervallen per 21-04-2004]

Tot de taak van de directoraten-generaal, de Centrale Stafdiensten, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid behoort voorts de uitvoering van andere taken dan genoemd in de paragrafen 4 tot en met 10a, in opdracht van een bewindspersoon of de secretaris-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Paragraaf 12. Inrichting dienstonderdelen

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 12

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De secretaris-generaal stelt met inachtneming van dit besluit de inrichting van de onder de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ressorterende dienstonderdelen voor zover nodig nader vast.

 • 2 De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, geschiedt bij schriftelijk besluit op voordracht van de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, ieder voor zover het hem aangaat, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 13. Beheer

[Vervallen per 21-04-2004]

Artikel 13:1

[Vervallen per 21-04-2004]

 • 1 De directeur Personeel en Organisatie is belast met het beheer van dit besluit.

 • 2 De secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, ieder voor zover het hem aangaat, zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Personeel en Organisatie van de gegevens die een goed beheer van dit besluit mogelijk maken.

 • 3 Het beheer en de aanlevering van gegevens geschieden met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 13:2

[Vervallen per 21-04-2004]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en geschiedt op voordracht van de directeur Personeel en Organisatie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2001

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina