Afhandeling van verzoeken om vergoeding van de kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001

[Regeling vervallen per 09-03-2010 met terugwerkende kracht tot 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 01-01-2010

Afhandeling van verzoeken om vergoeding van de kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit is een herziene versie van het besluit van 1 juni 2001, nr. RTB2001/2140M. Het besluit is herzien in verband met de omzetting van guldensbedragen in eurobedragen per 1 januari 2002 en bevat geen inhoudelijke wijzigingen.

Het besluit van 1 juni 2001, nr. RTB2001/2140M vervangt het besluit van 4 april 2001, nr. RTB2001/1433M.

1. Inleiding

[Vervallen per 09-03-2010]

Ingeval de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001 tot een te hoog bedrag is vastgesteld als gevolg van een onjuiste behandeling van belastbaar inkomen uit box 3 en de belastingdienst de voorlopige aanslag vermindert op grond van een daartegen gemaakt bezwaar, komen voor vergoeding in aanmerking de kosten van rechtsbijstand die redelijkerwijs zijn gemaakt in verband met de behandeling van het bezwaar (zie het besluit van 6 maart 2001, nr. RTB2001/1005M, en het besluit van 10 juni 1998, nr. AFZ98/1467M, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 mei 2000, nr. BOB2000/658M). Gelet op het grote aantal belastingplichtigen dat in aanmerking komt voor een kostenvergoeding, bestaat in deze behoefte aan een praktische regeling voor de afhandeling van verzoeken om kostenvergoeding.

2. Praktische regeling voor de afhandeling van verzoeken

[Vervallen per 09-03-2010]

In afwijking in zoverre van hetgeen is bepaald in het besluit van 6 maart 2001, nr. RTB2001/1005M, onder punt 3, kan om de vergoeding van bedragen tot en met € 295 (inclusief BTW en incassokosten) worden verzocht zonder dat de declaratie van de adviseur en de specificatie van de declaratie worden overgelegd. Het verzoek om kostenvergoeding dient in dat geval te worden gedaan door de adviseur die de rechtsbijstand heeft verleend. Hij dient in het verzoek de naam, het sofi-nummer en een bankrekeningnummer van de belastingplichtige op te nemen alsmede het gevorderde bedrag en het aantal uren dat rechtsbijstand is verleend. De verzoeken worden marginaal getoetst door de Belastingdienst. Bij ernstige twijfel worden de declaratie en de specificatie van de declaratie opgevraagd. Daarbij merk ik op dat een tijdsbeslag tot en met 2,5 uren voor een bezwaarschrift geen vragen zal oproepen; het gaat in deze naar is gebleken in veel gevallen om relatief tijdrovende bezwaarschriften (veel uitzoekwerk, belastingherziening). Daarnaast dient de belastingplichtige een kwijtingsformulier te ondertekenen. Het kwijtingsformulier wordt door de Belastingdienst toegezonden nadat is besloten tot een kostenvergoeding. Het ondertekende kwijtingsformulier kan ook al met het verzoek om kostenvergoeding door de adviseur worden meegezonden (de formulieren zijn verkrijgbaar bij de eenheden van de Belastingdienst).

3. Bevoegdheid afhandeling van verzoeken

[Vervallen per 09-03-2010]

De hoofden van de in de artikelen 6, 7, onderdelen a en b, 8, onderdelen a en b, 9, onderdelen a, b en c, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst bedoelde eenheden zijn gemachtigd, in afwijking in zoverre van het hiervoor genoemde besluit van 10 juni 1998, alle verzoeken om de vergoeding van kosten in deze zelfstandig af te handelen, met uitzondering van de verzoeken die naar hun voorlopig oordeel nopen tot een kostenvergoeding van meer dan € 295. Laatstbedoelde verzoeken worden met bericht en raad overgedragen aan het Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal Belastingdienst, team juridische zaken.

Terug naar begin van de pagina