Regeling bekostiging hoger onderwijs 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 31-12-2003 t/m 31-12-2003

Regeling houdende onder meer vaststelling van bedragen en factoren als bedoeld in het Bekostigingsbesluit WHW

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel E.9, vierde lid, van de Invoeringswet W.H.B.O. en de artikelen 2.22, 3.3, 3.3a, 3.4a, 3.7, 3.12, tweede lid, 5.3, 5.4 en 5.5, vierde lid, van het Bekostigingsbesluit WHW;

Na overleg, bedoeld in artikel 1.2 van het Bekostigingsbesluit WHW,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder

Wet:

de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

het Bekostigingsbesluit WHW;

Opleiding:

een opleiding van eerste inschrijving als bedoeld in artikel 1.1 onder j. van het besluit;

Student:

een student als bedoeld in artikel 1.1 onder k. van het besluit.

Hoofdstuk 2. Universiteiten

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2. Vaststelling van de bedragen voor klinische ondersteuning

[Vervallen per 01-01-2004]

De bedragen bedoeld in artikel 2.22 van het besluit zijn:

 • a. voor de openbare universiteit te Maastricht: € 1.461.000;

 • b. voor de bijzondere universiteit te Amsterdam: € 906.000.

Hoofdstuk 3. Hogescholen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 3.1. De indelingen van de opleidingen

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 In bijlage 2 bij deze regeling is bepaald welke opleidingen als dezelfde opleiding worden aangemerkt, als bedoeld in artikel 3.3a, derde lid van het besluit.

 • 3 De indeling van de opleidingen naar bekostigingsniveau als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid van het besluit, wordt vastgesteld conform bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3.2. De vaststelling van de factoren

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 De factoren NBA en NBU bedoeld in artikel 3.3, zevende lid, van het besluit zijn:

  voor opleidingen met een studielast van

  in studiepunten t/m 31 augustus 2002

  in studiepunten vanaf 1 spetember 2002

  NBA

  NBU

  42

  60

  1,13

  0,34

  84

  120

  2,25

  1,35

  105

  150

  2,81

  1,35

  126

  180

  3,38

  1,35

  147

  210

  3,94

  1,35

  168

  240

  4,50

  1,35

 • 3 Bij opleidingen met een niet in het tweede lid genoemde studielast gelden de factoren NBA en NBU die van toepassing zijn voor de studielast die het dichtst ligt bij de studielast van de opleiding.

Artikel 3.3. De maximaal te bekostigen aantallen studenten bij opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst, voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De opleidingen en groepen van opleidingen, waarop artikel 3.3b van het besluit van toepassing is en de hoogte van de limieten voor het aantal te bekostigen eerstejaarsstudenten voor die opleidingen worden vastgesteld conform bijlage 4 bij deze regeling.

 • 2 De maximale onderwijsvraag per opleiding als bedoeld in artikel 3.4a, tweede lid, van het besluit, worden vastgesteld conform bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 3.4. De bekostigingsniveaus

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 4 Ten behoeve van de berekening van het exploitatiedeel, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, van het besluit, zijn de bedragen:

  niveau

  bedrag 2003 (euro)

  p

  5.548

  g

  4.324

  kuo-c

  6.162

  kuo-d

  10.803

  kuo-e

  17.190

  kuo-v1

  8.670

  kuo-v2

  9.855

  kuo-v3

  20.387

  kuo-v4

  35.133

Artikel 3.5. De ruimtebehoeftenorm per hogeschool

[Vervallen per 01-01-2004]

De ruimtebehoeftenorm per hogeschool als bedoeld in artikel 3.12, tweede lid van het besluit wordt vastgesteld conform bijlage 6 bij deze regeling.

Hoofdstuk 4. Tijdelijke en Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Paragraaf 1. Additionele toekenningen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 4.1. Aanvullende vergoeding opleidingen tot leraar basisonderwijs

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 3 De aanvullende vergoeding wordt toegekend aan de opleidingen tot leraar basisonderwijs, voor de uitvoering van vernieuwingsprojecten gericht op een omslag naar een meer vraaggerichte werkwijze en meer in het bijzonder voor de bevordering van de integratie van informatie- en communicatietechnologie in de opleidingen, voor de navolgende activiteiten:

  • a. de ontwikkeling van een leeromgeving binnen de opleiding waarbij informatie- en communicatietechnologie in hoge mate aan bod komen, conform de doelstellingen in het uitwerkingsplan `Onderwijs On-line';

  • b. de ontwikkeling van een flexibel stelsel van voltijdse, deeltijdse en duale lerarenopleidingen alsmede van curriculumonderdelen in het perspectief van maatwerk voor de individuele student;

  • c. de extra aandacht voor vergroting van de deelname aan de opleidingen door allochtonen, mannen en onderwijsassistenten;

  • d. de versterking van samenwerking van de opleiding met basisscholen.

 • 4 Ten minste een kwart van de aanvullende vergoeding wordt door de instelling besteed aan de activiteiten bedoeld in het derde lid onder a.

Artikel 4.2. Aanvulling rijksbijdrage voor hogescholen met paramedische opleidingen

[Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 4.3. Additionele toekenning voortgezette opleidingen autonome beeldende kunst

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de Hogeschool Brabant in Breda en aan de Hanzehogeschool Groningen wordt in het begrotingsjaar 2002 een additioneel bedrag toegekend ten behoeve van de voortgezette opleiding autonome beeldende kunst van € 108.300.

Paragraaf 2. Overgangsbepaling bekostiging opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 4.4. Verhoging onderwijsvraag van opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst

[Vervallen per 01-01-2004]

De verhoging van de onderwijsvraag voor de opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst voor het begrotingsjaar 2002 als bedoeld in artikel 5.3, vierde lid van het besluit wordt vastgesteld conform bijlage 7 bij deze regeling.

Paragraaf 3. Berekening bekostiging overige opleidingen hoger beroepsonderwijs

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 4.5. Bekostiging van opleidingen bedoeld in artikel E.9, tweede lid, van de Invoeringswet W.H.B.O.

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het exploitatiedeel van de applicatiecursussen voor leerkrachten eigen taal en cultuur wordt berekend door de overeenkomstig artikel 3.4 van het besluit bepaalde onderwijsvraag te vermenigvuldigen met een bedrag van € 3.110.

 • 2 De berekening van het huisvestingsdeel van de in dit artikel bedoelde opleidingen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het besluit.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 5.1. Intrekking regeling bekostiging hoger onderwijs

[Vervallen per 01-01-2004]

De regeling bekostiging hoger onderwijs van 14 maart 1994 wordt op 1 januari 2002 ingetrokken.

Artikel 5.2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 3.3, eerste lid, in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 5.3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling bekostiging hoger onderwijs 2002.

Artikel 5.4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt met toelichting geplaatst in de Staatscourant met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 6

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 7

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 8

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 9

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 10

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 11

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen]

Terug naar begin van de pagina