Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 12-02-2004 t/m 31-12-2004

Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  de minister:

  de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  alleenstaande ouder:

  ongehuwde dan wel degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is, en die de volledige zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;

  ten laste komend kind:

  kind in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop het primair onderwijs voor dat kind eindigt en voor wie de alleenstaande ouder aanspraak op kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet kan maken;

  kinderopvang:

  het in georganiseerd verband tegen vergoeding verzorgen en opvoeden van kinderen door anderen dan de eigen ouder, pleeg- of stiefouder op uren dat deze zelf hiervoor niet beschikbaar is wegens de omstandigheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  kinderopvangplaats:

  aanbod van kinderopvang dat voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang, waarbij de volgende soorten worden onderscheiden:

  • 1º. dagopvang: aanbod van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar.

  • 2º. buitenschoolse opvang: het in georganiseerd verband tegen vergoeding bieden van verzorging, opvoeding, toezicht en vrijetijdsactiviteiten aan kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het primair onderwijs voor dat kind eindigt, door anderen dan de eigen ouders, pleeg- of stiefouders, waarbij in ieder geval opvang wordt geboden na school en in schoolvakanties;

  • 3º. gastouderopvang: kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop het primair onderwijs voor dat kind eindigt in een gezinssituatie, die tot stand komt door bemiddeling van een gastouderbureau en die betrekking heeft op gelijktijdig ten hoogste vier kinderen;

  kalenderjaar:

  het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders kan voor de toepassing van deze regeling besluiten gehuwden, als partners geregistreerden of ongehuwd samenwonenden gelijk te stellen met een alleenstaande ouder in het geval één van de partners door omstandigheden de volledige zorg voor één of meer tot hun last komende kinderen op zich heeft genomen.

Artikel 2. Subsidie aan de gemeente

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Met algemene bijstand als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, wordt gelijkgesteld een uitkering op grond van enige sociale zekerheidswet waarvan de hoogte de bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder niet te boven gaat indien naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders het ontbreken van de bekostiging van kinderopvang ten aanzien van de betreffende alleenstaande ouder zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De subsidie wordt verleend indien het college van burgemeester en wethouders voor de alleenstaande ouder of de alleenstaande ouder zelf met instemming van het college van burgemeester en wethouders, met een instelling of een natuurlijke persoon die de kinderopvangplaats verzorgt, daartoe een schriftelijke overeenkomst sluit.

 • 2 In de overeenkomst is op duidelijke en overzichtelijke wijze vermeld:

  • a. de instelling jegens welke of de natuurlijke persoon jegens wie de uitgaven worden gedaan;

  • b. de instelling of de natuurlijk persoon die de kinderopvang verricht indien deze een andere is dan bedoeld in onderdeel a;

  • c. naam en geboortedatum van de kinderen voor wie de kinderopvang pleegt te worden genoten;

  • d. naam en adres van de alleenstaande ouder ten behoeve van wie de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegaan;

  • e. de periode waarin en het aantal dagen van de week waarop naar kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang onderscheiden, van deze regeling gebruik pleegt te worden gemaakt;.

  • f. het adres waar de kinderopvang pleegt plaats te vinden.

 • 3 Het college van burgemeester en wethouders of de alleenstaande ouder, bedoeld in het eerste lid, die de overeenkomst aangaat, draagt er zorg voor dat in de overeenkomst:

  • a. geen langere opzegtermijn wordt opgenomen dan twee maanden, en

  • b. wordt vastgelegd dat de instelling of de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel a of b van het tweede lid, verplicht is het college van burgemeester en wethouders te berichten indien zich onregelmatigheden voordoen ten aanzien van het gebruik van de kinderopvangplaats.

 • 4 Na de ontvangst van een bericht als bedoeld in het derde lid, onderdeel b, onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt voortgezet. Zo nodig zegt het college van burgemeester en wethouders de overeenkomst op.

 • 5 Aan de gemeente wordt geen subsidie verleend voor zover ten aanzien van de overeenkomst voor de kinderopvangplaats recht bestaat op een andere subsidie of werkgeversbijdrage.

Artikel 4. Beschikbaar budget en verdeling van het budget

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het voor het jaar 2004 beschikbare budget bedraagt € 70,7 miljoen.

 • 2 De maximale subsidie per gemeente wordt op basis van het bedrag, genoemd in het eerste lid, bepaald naar evenredigheid van het aantal alleenstaande ouders, dat volgens de door het Centraal bureau voor de statistiek vervaardigde Abw-statistiek per ultimo 2002 in de gemeente woonplaats had en als zodanig algemene bijstand op grond van de Algemene bijstandswet ontving, waarbij de subsidie in ieder geval per gemeente die een aanvraag doet op basis van deze regeling ten minste € 12.870,– bedraagt. De uit de eerste volzin voortvloeiende maximaal beschikbare subsidie per gemeente is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 3 Indien de ontwikkeling van de lonen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector of de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de particuliere gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft wordt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, door de minister herzien en bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 6. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de minister uiterlijk op 1 mei van het kalenderjaar een aanvraag heeft ontvangen om in aanmerking te komen voor subsidie.

 • 2 Bij de aanvraag wordt aangegeven tot welk subsidiebedrag het college van burgemeester en wethouders voornemens is in het kalenderjaar door middel van overeenkomsten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, kinderopvangplaatsen voor alleenstaande ouders aan te gaan. Daarbij kan het college van burgemeester en wethouders aangeven voor meer of minder subsidie in aanmerking te willen komen dan bij toepassing van artikel 4, tweede lid, voor die gemeente beschikbaar is. De aanvraag is ingericht volgens de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 3 Indien het college van burgemeester en wethouders bij de aanvraag te kennen geeft het maximum subsidiebedrag dat volgt uit de toepassing van artikel 4, tweede lid, niet of niet volledig te zullen aanwenden, kan de minister voor die gemeente een lagere maximale subsidie verlenen, overeenkomstig het door die gemeente aangegeven bedrag.

 • 4 Indien de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, niet uiterlijk op 1 mei is ontvangen door de minister, kan de minister de subsidie ambtshalve op nihil vaststellen en wordt het voorschot bedoeld in artikel 7, eerste lid, teruggevorderd.

 • 5 Indien de minister gebruik gemaakt heeft van de bevoegdheid, bedoeld in het derde of vierde lid, kan hij de daardoor resterende subsidie toedelen aan de gemeenten die meer subsidie hebben aangevraagd dan het maximale subsidiebedrag en voor die gemeenten een hogere maximale subsidie verlenen. Artikel 4, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 6 Het college van burgemeester en wethouders dat zorgdraagt dat de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, tijdig is ontvangen door de minister, ontvangt voor 1 juli van het kalenderjaar van de minister een beschikking tot subsidieverlening waarin de maximale subsidie voor dat jaar is opgenomen.

Artikel 7. Bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister betaalt op of omstreeks 15 februari van het kalenderjaar aan gemeenten een voorschot van 50% van de maximale subsidie bedoeld in artikel 4, tweede lid, zonder dat daartoe door het college van burgemeester en wethouders reeds een aanvraag is ingediend.

 • 3 De minister betaalt op of omstreeks 15 juni van het kalenderjaar aan gemeenten een voorschot van 80% van de maximale subsidie, bedoeld in artikel 6, zesde lid. Bij de betaalbaarstelling van dit voorschot wordt het voorschot, bedoeld in het eerste of tweede lid, verrekend dan wel teruggevorderd.

 • 4 Indien de minister gebruik maakt van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 4, derde lid, wordt de daaruit voortvloeiende hogere subsidie zo spoedig mogelijk bij wijze van voorschot in één keer aan gemeenten betaalbaar gesteld tot 80% van de maximale subsidie, bedoeld in artikel 6, zesde lid.

Artikel 8. Jaaropgave

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat uiterlijk op 20 september van het jaar volgend op het kalenderjaar de minister opgave van de voor subsidie in aanmerking komende kosten voortvloeiend uit overeenkomsten voor kinderopvang, bedoeld in deze regeling, daaronder niet begrepen uitvoeringskosten, heeft ontvangen. Deze jaaropgave is, indien de opgave betrekking heeft op een subsidiebedrag hoger dan € 50.000,-, voorzien van een verklaring van de accountant, belast met de in artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven controle omtrent de juistheid van gegevens.

 • 2 De jaaropgave en de verklaring, bedoeld in het eerste lid, zijn ingericht overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 3 respectievelijk bijlage 4.

 • 3 De verklaring van de accountant, bedoeld in het eerste lid, is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling beschreven controle- en rapportageprotocol.

Artikel 9. Administratieve verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders er zorg voor dat de administratie voor de uitvoering van deze regeling zodanig wordt ingericht dat, naast de in artikel 3, eerste lid, bedoelde overeenkomsten, dan wel indien de alleenstaande ouder zelf met instemming van het college van burgemeester en wethouders draagt een overeenkomst sluit een afschrift van deze overeenkomst, alle overige van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zichtbaar en controleerbaar zijn vastgelegd.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij gebruik van de daarvoor door de minister verstrekte formulieren, die zijn ingericht overeenkomstig de in artikel 6, tweede lid, en artikel 8, tweede lid, bedoelde bijlagen en zijn voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2005]

Met het toezicht op de naleving van de subsidievoorwaarden is belast de Accountantsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 11. Informatieverstrekking

[Vervallen per 01-01-2005]

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt desgevraagd aan de minister, de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen of de Accountantsdienst, bedoeld in artikel 10, kosteloos alle inlichtingen, die hij voor het toezicht en de beleidsvorming met betrekking tot deze regeling nodig heeft en verlenen inzage in de administratie terzake van belang zijnde bescheiden.

Artikel 12. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Indien de jaaropgave niet is ontvangen binnen 18 maanden na het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft, dan wel niet is voorzien van de verklaring, bedoeld in artikel 8, eerste lid, stelt de minister de subsidie ambtshalve vast.

 • 3 De vastgestelde subsidie kan van de verleende en betaalde subsidie afwijken indien het college van burgemeester en wethouders afwijkt van deze regeling.

Artikel 13. Subsidie en betaalde arbeid

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het college van burgemeester van een gemeente dat ten behoeve van een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de in het kalenderjaar oordeelt over de noodzaak van voortzetting van de bekostiging van de kinderopvang ten behoeve van die alleenstaande ouder, neemt daarbij in acht dat de minister in ieder geval tot één jaar na de aanvang van de arbeid van de alleenstaande ouder de subsidie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, verleent.

 • 3 In afwijking van het tweede lid verleent de minister de subsidie, bedoeld in dat lid, nog tot maximaal 6 maanden na afloop van de periode van een jaar, bedoeld in dat lid, indien het college van burgemeester en wethouders beslist dat het stopzetten van de bekostiging van de kinderopvang ten behoeve van de alleenstaande ouder zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen 1, 2 en 3 in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 4 en 5 worden uiterlijk 1 mei 2002 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

's-Gravenhage, 21 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Bijlage 1. KOA-budgetten 2004 per gemeente/WGR

[Vervallen per 01-01-2005]

Nr.

 

Gemeentenaam

Alleenstaande ouders

in de Abw op 31-12-2002

Maximale subsidie

In 2004 (x € 1,– )

1680

 

Aa en Hunze

40

30.622

738

 

Aalburg

10

12.870

358

 

Aalsmeer

30

22.966

197

 

Aalten

30

22.966

305

 

Abcoude

10

12.870

59

 

Achtkarspelen

90

68.899

482

 

Alblasserdam

70

53.588

613

 

Albrandswaard

30

22.966

483

 

Alkemade

20

15.311

361

 

Alkmaar

670

512.917

141

 

Almelo

600

459.329

34

 

Almere

1.340

1.025.835

484

 

Alphen aan den Rijn

270

206.698

1723

 

Alphen-Chaam

10

12.870

1679

 

Ambt Montfort

20

15.311

60

 

Ameland

10

12.870

306

 

Amerongen

10

12.870

307

 

Amersfoort

770

589.472

362

 

Amstelveen

200

153.110

363

 

Amsterdam

10.400

7.961.702

364

 

Andijk

20

15.311

199

 

Angerlo

0

12.870

366

 

Anna Paulowna

40

30.622

200

 

Apeldoorn

750

574.161

3

 

Appingedam

80

61.244

885

 

Arcen en Velden

10

12.870

202

 

Arnhem

1.590

1.217.222

106

 

Assen

380

290.908

743

 

Asten

20

15.311

744

 

Baarle-Nassau

10

12.870

308

 

Baarn

80

61.244

489

 

Barendrecht

40

30.622

203

 

Barneveld

90

68.899

144

 

Bathmen

0

12.870

5

 

Bedum

30

22.966

888

 

Beek

50

38.277

370

 

Beemster

10

12.870

889

 

Beesel

40

30.622

7

 

Bellingwedde

30

22.966

372

 

Bennebroek

10

12.870

491

 

Bergambacht

10

12.870

1724

 

Bergeijk

20

15.311

893

 

Bergen (L)

30

22.966

373

 

Bergen (NH)

70

53.588

748

 

Bergen op Zoom

300

229.664

207

 

Bergh

50

38.277

492

 

Bergschenhoek

30

22.966

493

 

Berkel en Rodenrijs

40

30.622

1721

 

Bernheze

60

45.933

568

 

Bernisse

10

12.870

753

 

Best

60

45.933

209

 

Beuningen

90

68.899

375

 

Beverwijk

230

176.076

1728

 

Bladel

20

15.311

376

 

Blaricum

10

12.870

495

 

Bleiswijk

10

12.870

377

 

Bloemendaal

20

15.311

55

 

Boarnsterhim

50

38.277

497

 

Bodegraven

30

22.966

755

 

Boekel

10

12.870

64

 

Bolsward

60

45.933

211

 

Borculo

20

15.311

1681

 

Borger-Odoorn

80

61.244

147

 

Borne

40

30.622

654

 

Borsele

40

30.622

499

 

Boskoop

40

30.622

756

 

Boxmeer

60

45.933

757

 

Boxtel

90

68.899

758

 

Breda

1.100

842.103

311

 

Breukelen

10

12.870

501

 

Brielle

40

30.622

213

 

Brummen

60

45.933

899

 

Brunssum

210

160.765

312

 

Bunnik

10

12.870

313

 

Bunschoten

20

15.311

214

 

Buren

30

22.966

381

 

Bussum

90

68.899

502

 

Capelle aan den IJssel

520

398.085

383

 

Castricum

60

45.933

109

 

Coevorden

140

107.177

1706

 

Cranendonck

50

38.277

1684

 

Cuijk

90

68.899

216

 

Culemborg

80

61.244

148

 

Dalfsen

30

22.966

65

 

Dantumadeel

70

53.588

310

 

De Bilt

120

91.866

1663

 

De Marne

60

45.933

736

 

De Ronde Venen

60

45.933

1690

 

De Wolden

30

22.966

503

 

Delft

780

597.128

10

 

Delfzijl

230

176.076

518

 

Den Haag

5.630

4.310.037

400

 

Den Helder

610

466.984

762

 

Deurne

80

61.244

150

 

Deventer

520

398.085

218

 

Didam

50

38.277

384

 

Diemen

110

84.210

1774

 

Dinkelland

20

15.311

219

 

Dinxperlo

20

15.311

504

 

Dirksland

10

12.870

221

 

Doesburg

60

45.933

222

 

Doetinchem

250

191.387

766

 

Dongen

70

53.588

58

 

Dongeradeel

100

76.555

315

 

Doorn

20

15.311

505

 

Dordrecht

1.280

979.902

498

 

Drechterland

10

12.870

316

 

Driebergen-Rijsenburg

40

30.622

1719

 

Drimmelen

30

22.966

303

 

Dronten

170

130.143

225

 

Druten

50

38.277

30002

 

DSZW Noardwest Fryslân

290

234.878

226

 

Duiven

90

68.899

1711

 

Echt-Susteren

90

68.899

385

 

Edam-Volendam

50

38.277

228

 

Ede

350

267.942

317

 

Eemnes

20

15.311

1651

 

Eemsmond

80

61.244

770

 

Eersel

40

30.622

229

 

Eibergen

40

30.622

905

 

Eijsden

20

15.311

772

 

Eindhoven

1.400

1.071.768

230

 

Elburg

40

30.622

114

 

Emmen

630

482.295

388

 

Enkhuizen

80

61.244

153

 

Enschede

1.280

979.902

232

 

Epe

60

45.933

233

 

Ermelo

70

53.588

777

 

Etten-Leur

150

114.832

1722

 

Ferwerderadiel

30

22.966

653

 

Gaasterlân-Sleat

10

12.870

779

 

Geertruidenberg

60

45.933

236

 

Geldermalsen

40

30.622

1771

 

Geldrop-Mierlo

150

114.832

1652

 

Gemert-Bakel

50

38.277

237

 

Gendringen

60

45.933

907

 

Gennep

40

30.622

784

 

Gilze en Rijen

70

53.588

511

 

Goedereede

10

12.870

664

 

Goes

170

130.143

785

 

Goirle

50

38.277

239

 

Gorssel

20

15.311

513

 

Gouda

420

321.530

693

 

Graafstroom

10

12.870

365

 

Graft-De Rijp

10

12.870

786

 

Grave

40

30.622

240

 

Groenlo

20

15.311

241

 

Groesbeek

60

45.933

14

 

Groningen

1.950

1.492.819

15

 

Grootegast

30

22.966

1729

 

Gulpen-Wittem

20

15.311

158

 

Haaksbergen

40

30.622

788

 

Haaren

10

12.870

392

 

Haarlem

780

597.128

393

 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

10

12.870

394

 

Haarlemmermeer

310

237.320

914

 

Haelen

20

15.311

1655

 

Halderberge

80

61.244

160

 

Hardenberg

130

99.521

243

 

Harderwijk

150

114.832

17

 

Haren

30

22.966

395

 

Harenkarspel

30

22.966

244

 

Hattem

10

12.870

1937

 

Heel

10

12.870

396

 

Heemskerk

240

183.732

397

 

Heemstede

50

38.277

246

 

Heerde

20

15.311

74

 

Heerenveen

190

145.454

398

 

Heerhugowaard

180

137.799

917

 

Heerlen

920

704.304

1658

 

Heeze-Leende

20

15.311

399

 

Heiloo

40

30.622

918

 

Helden

20

15.311

163

 

Hellendoorn

80

61.244

530

 

Hellevoetsluis

250

191.387

794

 

Helmond

570

436.362

531

 

Hendrik-Ido-Ambacht

30

22.966

248

 

Hengelo (Gld)

10

12.870

164

 

Hengelo (Ov)

420

321.530

796

 

´s-Hertogenbosch

790

604.783

252

 

Heumen

60

45.933

797

 

Heusden

110

84.210

920

 

Heythuysen

20

15.311

534

 

Hillegom

30

22.966

798

 

Hilvarenbeek

10

12.870

402

 

Hilversum

340

260.286

1735

 

Hof van Twente

60

45.933

118

 

Hoogeveen

240

183.732

18

 

Hoogezand-Sappemeer

230

176.076

405

 

Hoorn

400

306.219

1507

 

Horst aan de Maas

40

30.622

321

 

Houten

100

76.555

406

 

Huizen

140

107.177

677

 

Hulst

50

38.277

256

 

Hummelo en Keppel

10

12.870

925

 

Hunsel

10

12.870

353

 

IJsselstein

150

114.832

30005

 

ISD Alblasserwaard-Oost / Vijfheerenlanden

40

53.921

30003

 

ISD De Rijnstreek

280

219.568

166

 

Kampen

150

114.832

678

 

Kapelle

20

15.311

537

 

Katwijk

100

76.555

928

 

Kerkrade

380

290.908

929

 

Kessel

10

12.870

79

 

Kollumerland en Nieuwkruisland

30

22.966

542

 

Krimpen aan den IJssel

90

68.899

1659

 

Laarbeek

30

22.966

1685

 

Landerd

20

15.311

882

 

Landgraaf

210

160.765

415

 

Landsmeer

20

15.311

416

 

Langedijk

70

53.588

417

 

Laren

20

15.311

22

 

Leek

80

61.244

326

 

Leersum

10

12.870

80

 

Leeuwarden

910

696.649

81

 

Leeuwarderadeel

20

15.311

546

 

Leiden

930

711.960

547

 

Leiderdorp

70

53.588

1916

 

Leidschendam-Voorburg

420

321.530

995

 

Lelystad

580

444.018

82

 

Lemsterland

50

38.277

327

 

Leusden

50

38.277

260

 

Lichtenvoorde

20

15.311

733

 

Lingewaal

20

15.311

1705

 

Lingewaard

110

84.210

553

 

Lisse

30

22.966

808

 

Lith

10

12.870

140

 

Littenseradiel

20

15.311

262

 

Lochem

30

22.966

329

 

Loenen

20

15.311

809

 

Loon op Zand

40

30.622

331

 

Lopik

20

15.311

24

 

Loppersum

40

30.622

168

 

Losser

50

38.277

332

 

Maarn

10

12.870

333

 

Maarssen

150

114.832

933

 

Maasbracht

40

30.622

934

 

Maasbree

30

22.966

1671

 

Maasdonk

10

12.870

263

 

Maasdriel

40

30.622

556

 

Maassluis

180

137.799

935

 

Maastricht

910

696.649

936

 

Margraten

20

15.311

25

 

Marum

40

30.622

420

 

Medemblik

40

30.622

993

 

Meerlo-Wanssum

10

12.870

938

 

Meerssen

40

30.622

941

 

Meijel

10

12.870

1987

 

Menterwolde

50

38.277

119

 

Meppel

150

114.832

687

 

Middelburg

270

206.698

559

 

Middelharnis

30

22.966

1842

 

Midden-Delfland

0

12.870

1731

 

Midden-Drenthe

70

53.588

815

 

Mill en Sint Hubert

10

12.870

265

 

Millingen aan de Rijn

20

15.311

1709

 

Moerdijk

100

76.555

335

 

Montfoort

10

12.870

944

 

Mook en Middelaar

20

15.311

563

 

Moordrecht

20

15.311

424

 

Muiden

10

12.870

425

 

Naarden

30

22.966

1740

 

Neder-Betuwe

30

22.966

643

 

Nederlek

30

22.966

946

 

Nederweert

10

12.870

266

 

Neede

20

15.311

304

 

Neerijnen

20

15.311

412

 

Niedorp

20

15.311

356

 

Nieuwegein

280

214.354

567

 

Nieuwerkerk aan den IJssel

60

45.933

571

 

Nieuw-Lekkerland

20

15.311

104

 

Nijefurd

20

15.311

267

 

Nijkerk

60

45.933

268

 

Nijmegen

1.620

1.240.188

1695

 

Noord-Beveland

10

12.870

1699

 

Noordenveld

70

53.588

529

 

Noorder-Koggenland

10

12.870

171

 

Noordoostpolder

200

153.110

575

 

Noordwijk

30

22.966

576

 

Noordwijkerhout

30

22.966

820

 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

70

53.588

302

 

Nunspeet

60

45.933

951

 

Nuth

40

30.622

429

 

Obdam

10

12.870

579

 

Oegstgeest

30

22.966

823

 

Oirschot

20

15.311

824

 

Oisterwijk

50

38.277

269

 

Oldebroek

30

22.966

173

 

Oldenzaal

100

76.555

1773

 

Olst-Wijhe

40

30.622

175

 

Ommen

30

22.966

881

 

Onderbanken

20

15.311

826

 

Oosterhout

180

137.799

580

 

Oostflakkee

20

15.311

85

 

Ooststellingwerf

110

84.210

431

 

Oostzaan

10

12.870

432

 

Opmeer

20

15.311

86

 

Opsterland

70

53.588

828

 

Oss

350

267.942

437

 

Ouder-Amstel

30

22.966

644

 

Ouderkerk

10

12.870

589

 

Oudewater

10

12.870

1734

 

Overbetuwe

120

91.866

590

 

Papendrecht

110

84.210

765

 

Pekela

80

61.244

1926

 

Pijnacker-Nootdorp

90

68.899

439

 

Purmerend

410

313.875

273

 

Putten

40

30.622

177

 

Raalte

80

61.244

595

 

Reeuwijk

20

15.311

1661

 

Reiderland

30

22.966

703

 

Reimerswaal

60

45.933

274

 

Renkum

100

76.555

339

 

Renswoude

10

12.870

1667

 

Reusel-De Mierden

10

12.870

275

 

Rheden

180

137.799

340

 

Rhenen

40

30.622

597

 

Ridderkerk

190

145.454

602

 

Rijnsburg

30

22.966

196

 

Rijnwaarden

40

30.622

1672

 

Rijnwoude

20

15.311

1742

 

Rijssen-Holten

50

38.277

603

 

Rijswijk

310

237.320

1669

 

Roerdalen

40

30.622

957

 

Roermond

310

237.320

1670

 

Roggel en Neer

10

12.870

1674

 

Roosendaal

370

283.253

599

 

Rotterdam

11.430

8.750.216

600

 

Rozenburg

70

53.588

277

 

Rozendaal

0

12.870

30007

 

RSD Hoeksche Waard

140

107.176

840

 

Rucphen

70

53.588

278

 

Ruurlo

10

12.870

604

 

Sassenheim

30

22.966

441

 

Schagen

60

45.933

39

 

Scheemda

40

30.622

458

 

Schermer

10

12.870

279

 

Scherpenzeel

10

12.870

606

 

Schiedam

810

620.094

88

 

Schiermonnikoog

0

12.870

844

 

Schijndel

50

38.277

962

 

Schinnen

40

30.622

608

 

Schoonhoven

30

22.966

1676

 

Schouwen-Duiveland

80

61.244

964

 

Sevenum

10

12.870

965

 

Simpelveld

30

22.966

1702

 

Sint Anthonis

10

12.870

845

 

Sint-Michielsgestel

40

30.622

846

 

Sint-Oedenrode

30

22.966

1883

 

Sittard-Geleen

660

505.262

51

 

Skarsterlân

60

45.933

610

 

Sliedrecht

70

53.588

40

 

Slochteren

30

22.966

1714

 

Sluis

50

38.277

90

 

Smallingerland

380

290.908

91

 

Sneek

260

199.043

342

 

Soest

140

107.177

847

 

Someren

20

15.311

848

 

Son en Breugel

40

30.622

612

 

Spijkenisse

700

535.884

37

 

Stadskanaal

190

145.454

180

 

Staphorst

10

12.870

532

 

Stede Broec

90

68.899

851

 

Steenbergen

60

45.933

280

 

Steenderen

0

12.870

1708

 

Steenwijkerland

170

130.143

971

 

Stein

80

61.244

617

 

Strijen

20

15.311

975

 

Swalmen

40

30.622

9

 

Ten Boer

20

15.311

715

 

Terneuzen

260

199.043

93

 

Terschelling

10

12.870

448

 

Texel

50

38.277

716

 

Tholen

60

45.933

977

 

Thorn

0

12.870

281

 

Tiel

210

160.765

855

 

Tilburg

1.640

1.255.499

183

 

Tubbergen

10

12.870

1700

 

Twenterand

90

68.899

1730

 

Tynaarlo

40

30.622

737

 

Tytsjerksteradiel

80

61.244

282

 

Ubbergen

10

12.870

856

 

Uden

170

130.143

450

 

Uitgeest

20

15.311

451

 

Uithoorn

60

45.933

184

 

Urk

30

22.966

344

 

Utrecht

1.830

1.400.953

981

 

Vaals

50

38.277

619

 

Valkenburg

0

12.870

994

 

Valkenburg aan de Geul

60

45.933

858

 

Valkenswaard

120

91.866

47

 

Veendam

120

91.866

345

 

Veenendaal

280

214.354

717

 

Veere

30

22.966

860

 

Veghel

90

68.899

861

 

Veldhoven

130

99.521

453

 

Velsen

260

199.043

454

 

Venhuizen

10

12.870

983

 

Venlo

530

405.741

984

 

Venray

140

107.177

620

 

Vianen

90

68.899

622

 

Vlaardingen

690

528.228

48

 

Vlagtwedde

30

22.966

718

 

Vlissingen

420

321.530

623

 

Vlist

10

12.870

986

 

Voerendaal

40

30.622

625

 

Voorhout

10

12.870

626

 

Voorschoten

70

53.588

285

 

Voorst

30

22.966

286

 

Vorden

10

12.870

865

 

Vught

60

45.933

866

 

Waalre

40

30.622

867

 

Waalwijk

160

122.488

627

 

Waddinxveen

60

45.933

289

 

Wageningen

160

122.488

628

 

Warmond

10

12.870

291

 

Warnsveld

30

22.966

629

 

Wassenaar

60

45.933

852

 

Waterland

20

15.311

988

 

Weert

170

130.143

457

 

Weesp

70

53.588

292

 

Wehl

10

12.870

870

 

Werkendam

50

38.277

459

 

Wervershoof

20

15.311

668

 

West Maas en Waal

30

22.966

558

 

Wester-Koggenland

10

12.870

1701

 

Westerveld

40

30.622

293

 

Westervoort

110

84.210

1783

 

Westland

180

137.799

98

 

Weststellingwerf

100

76.555

614

 

Westvoorne

20

15.311

189

 

Wierden

20

15.311

462

 

Wieringen

20

15.311

463

 

Wieringermeer

40

30.622

296

 

Wijchen

110

84.210

1696

 

Wijdemeren

40

30.622

352

 

Wijk bij Duurstede

50

38.277

52

 

Winschoten

140

107.177

53

 

Winsum

50

38.277

294

 

Winterswijk

70

53.588

295

 

Wisch

50

38.277

873

 

Woensdrecht

50

38.277

632

 

Woerden

90

68.899

466

 

Wognum

10

12.870

880

 

Wormerland

30

22.966

351

 

Woudenberg

20

15.311

874

 

Woudrichem

20

15.311

710

 

Wûnseradiel

30

22.966

683

 

Wymbritseradiel

30

22.966

479

 

Zaanstad

860

658.371

297

 

Zaltbommel

40

30.622

473

 

Zandvoort

80

61.244

478

 

Zeevang

0

12.870

50

 

Zeewolde

60

45.933

355

 

Zeist

220

168.421

298

 

Zelhem

10

12.870

299

 

Zevenaar

100

76.555

1666

 

Zevenhuizen-Moerkapelle

10

12.870

476

 

Zijpe

20

15.311

637

 

Zoetermeer

750

574.161

638

 

Zoeterwoude

10

12.870

56

 

Zuidhorn

50

38.277

879

 

Zundert

30

22.966

301

 

Zutphen

320

244.975

1896

 

Zwartewaterland

40

30.622

642

 

Zwijndrecht

190

145.454

193

 

Zwolle

750

574.161

         

467

   

91.670

70.700.000

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Bijlage 68776.png
Formulier

Met het voorliggende formulier kunt u per soort kinderopvang subsidie aanvragen voor de overeenkomsten die uw gemeente in 2004 verwacht aan te gaan. Indien het bedrag van uw aanvraag gelijk is aan of lager is dan het maximum beschikbare subsidiebedrag voor uw gemeente, wordt uw aanvraag in beginsel gehonoreerd. Is het bedrag van uw aanvraag hoger dan het maximum beschikbare bedrag, dan is honorering van het meerdere afhankelijk van het bedrag dat vrijkomt doordat andere gemeenten geen of een lager bedrag aanvragen dan het voor die gemeenten beschikbare maximum. Voor de verdeling van het vrijgekomen bedrag zijn artikelen 4 en 6 van de regeling van toepassing.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw aanvraag uiterlijk 1 mei 2004 door het ministerie zijn ontvangen. Aanvragen die na deze ontvangsttermijn worden ontvangen, worden in beginsel niet in behandeling genomen.

Als u over het jaar 2002 geen jaaropgave of een ‘nihil-opgave’ en voor 2003 geen aanvraag heeft ingediend ontvangt u in februari 2004 geen subsidievoorschot. Als u in 2004 een aanvang wilt maken met de uitvoering van de Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders en u wenst hiervoor een voorschot te ontvangen dan moet uw aanvraag uiterlijk 1 maart 2004 door het ministerie zijn ontvangen. Op of rond 15 april 2004 wordt dan alsnog een subsidievoorschot betaald. Voor de hoogte van het voorschot verwijs ik u naar artikel 7 van de regeling.

De regeling onderscheidt kinderopvangplaatsen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Voor andere vormen van opvang kan geen subsidie worden aangevraagd. Voor de definities van de soorten kinderopvang verwijs ik u kortheidshalve naar artikel 1 van de regeling.

Op dit formulier noteert u per soort kinderopvang het bedrag waarvoor u voor het jaar 2004 subsidie aanvraagt. U kunt dit bedrag berekenen door – onderscheiden naar soort kinderopvang – een schatting te maken van de vergoedingen die u in 2004 betaald aan de kinderopvanginstellingen voor door de gemeente ingekochte kindplaatsen ten behoeve van alleenstaande ouders.

De berekende producten per soort kinderopvang worden opgeteld. Dit totaal is de aangevraagde subsidie.

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.]

Terug naar begin van de pagina