Aanwijzingsbesluit van bevoegde autoriteit voor afgifte van EG-verklaring voor het beroep van registerloods

[Regeling vervallen per 21-12-2007.]
Geldend van 01-02-2002 t/m 20-12-2007

Besluit van 21 december 2001, houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor de afgifte van een EG-verklaring voor het beroep van registerloods

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 november 2001, nr. WJZ/2001/38511 (1718), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's en op artikel 8, tweede lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen;

De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2001, nr. W05.01.0595/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 18 december 2001, nr. WJZ/2001/49307 (1718), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2007]

Als bevoegde autoriteit tot het afgeven van een EG-verklaring als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, onderscheidenlijk artikel 10, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen, wordt voor de uitoefening van het beroep van registerloods in Nederland aangewezen de algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Loodsenwet.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 2001

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven eenendertigste januari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina